بررسی تعادل فضایی دهستان های شهرستان کامیاران در سال های 1390 و 1395 ( بر اساس مدل رتبه –اندازه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه زنجان

چکیده

به کار گیری معیارها و روش های کمی جهت سطح بندی سکونتگاه ها در سیستم فضایی مناطق از سوی منجر به شناخت میزان نابرابری نقاط سکونتگاهی شده و از سوی دیگر معیاری جهت تلاش در راستایی کاهش فقر و نابرابری های موجود میان آنها محسوب می گردد، این تحقیق به بررسی و سنجش شاخص های توسعه انسانی دردهستان های شهرستان کامیاران واقع در استان کردستان بر اساس شاخص های آموزشی،فرهنگی و ورزشی-سیاسی-اداری، برق، گاز، آب- بهداشت و درمان-مخابرات و ارتباطات پرداخته شد، روش انجام تحقیق حاضر توصیفی– تحلیلی است، گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته، مدل مورد استفاده در این تحقیق مدل رتبه- اندازه است که برای سنجش میزان تعدل فضایی بین توزیع خدمات و جمعیت در دهستان این شهرستان بر اساس آمار 1390 و 1395 پرداخته شد ، بر اساسآمار 1390 R در این مدل 0.822 به دست آمده است که نشان دهنده این است که تعدل فضایی به نسبت خوبی بین توزیع خدمات و جمعیت در دهستان های شهرستان کامیاران وجود دارداما بر اساس آمار 1395 Rبرابر 0.5 می باشد که تعادل فضایی بین بین خدمات و جمعیت در دهستان های شهرستان کامیاران وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial balance analysis of rural districts of Kamyaran city in 2011 and 2016 (based on the rank-amount model)

نویسندگان [English]

  • saadi salehi 1
  • parstoo lotfie 2
  • Mehri Wisie 1
1 Univeresity
2 Zanjan university
چکیده [English]

The use of quantitative criteria and methods for leveling settlements in the spatial system of the regions leads to the recognition of the inequality of settlements and, on the other hand, is a measure for trying to reduce poverty and existing inequalities between them. This research The aim of this study was to evaluate the human development indicators in the cities of Kamyaran city in Kurdistan province based on educational, cultural and sports-political-administrative indicators, electricity, gas, water, sanitation, telecommunications and communications. Descriptive-analytic, data collection is done using library resources, fashion The scale-size model used in this research was used to measure the spatial adjustment between the distribution of services and population in the rural district of this city based on the statistics of 1390 and 1395, based on the 1390 R in this model, 0.822, which represents this There is a fairly small spatial adjustment between distribution of services and population in the villages of Kamyaran city, but according to the statistics of 1395 R, it is equal to 0.5, which does not have a spatial balance between services and population in the villages of Kamyaran city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Development Index
  • Rank-Size Model
  • Kamyaran City
1-آذر،عادل(1385)رتبه بندی استان های کشور با استفاده با رویکرد تحلیل پوششی داده ها،فصل نامه پژوهش های اقتصادی،سال هشتم، شماره 27، تابستان،ص55
2- بهرامی،رحمت الله( 1391)بررسی روند عدالت اجتماعی با استفاده  از شاخص های توسعه انسانی در ایران طی دو دهه اخیر، چشم انداز جغرافیایی(مطالعات انسانی)سال ششم، شماره20،پاییز1391  صص85-99
3- جمعه پور،محمود(1385)،مقدمه ای  بر برنامه توسعه روستایی،دیدگاه  ها و روش ها ،سمت
4- خانی.فضیله،مردانی.مریم( 1387)توسعه یافتگی و شاخص های فقر انسانی و جنسیتی مناطق شهری و روستائیان  ایران،پژوهش های زنان،دوره 6،شماره 4،زمستان 1387صص75-108
5-خاکپور،باوان پوری،براتعلی،علیرضا(1389)؛ اسلام و شاخص های توسعه مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین الملی جغرافیدانان جهان اسلام،دانشگاه زاهدان،فروردین1389،صص182-202
6- زنیل زاده،رضا-برزویان،صمد وعلیرضاقجری( 1391)بررسی وتعیین شاخصهای توسعه انسانی ،آموزش دراستان های کشوردرسال 87-88 فصلنامه علمی-پژوهشی نگرشهای نودرجغرافیایی انسانی ،سال چهارم، شماره دوم، بهار 91صص63-81
7- سامتی،مرتضی،رنجبر،همایون،محسنی،فضیلت(1390)،تحلیل تاثیر شاخص های حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی مطالعه موردی:کشورهای جنوب شرق آسیا(ASEAN)،پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی،پاییز 1390،دوره 1،شماره 4،صص183-223
8- شیرزادی.رضا(1391) توسعه و توسعه انسانی در قطر،فصلنامه مطالعات سیاسی،سال پنجم،شماره 18، زمستان 1391،صص 109-130
9- عصاری آرانی،عباس، افضلی ابرقویی وجیهه(1389)، ارتباط اندازه دولت با توسعه انسانی (مقایسه کشورهای نفتی و کشورهای در حال توسعه غیر نفتی)،رفاه اجتماعی،بهار 1389،دوره 10،شماره 36،صص61-90
10- صادقی.حسین،عبدالهی حقی.سولماز،لیلا عبدالله زاده ،(1385)،توسعه انسانی در ایران، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی،سال ششم،شماره220،صص283-304
11-کریم کشته،محمد حسین-زمانیان،غلامرضا(1383)بررسی شاخص توسعه انسانی در استان سیستان و بلوجستان مجله جغرافیا و توسعه،پاییز و زمستا1383ن  دوره 2،شماره 4صص 60،35
12- مظفر زاده ،فتح الله(1380)،بررسی شاخص توسعه انسانی و تاثیر آن در روند توسعه  علم و فناورری ،رهایفت ،ش24،  بهار و تابستان 1380 ،ص 55-68
13- مهدی لو،علی،اصغرپور،حسین و زهرا کریمی تکنلو(1395)، بررسی رابطه علیت  بین شاخص های توسعه انسانی  در ایران با رویکرد  مدل غیر خطیMS-VARفصل نامه علمی پژوهشی برنامه ریزی و بودجه-سال بیست و یکم شماره 2، تابستان 1395صص 25-53
14-نوربخش،فرهاد(1382)توسعه انسانی و تفاوت های منطقه ای، فصل نامه پژوهش های و سیاست های اقتصادی، شماره 28، تهران، صص15-43
15- Torjman, S., (2000), the Social Dimension of Sustainable Development, Caledon Institute Social