پیش بینی قیمت مسکن به روش تحلیل تاثیر بر روند ( TIA)، مطالعه موردی شهر تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 جغرافیا، برنامه ریزی شهری، علوم انسانی، تربیت مدرس، تهران

چکیده

شناخت و درک هرچه بیشتر آینده و ناشناخته‌هایی که فراروی انسان‌ها و جوامع بشری قرار دارد از اهمیت بالایی برخوردار است. در واقع آینده‌پژوهی این امکان را به انسانها می‌دهد که یک قدم پیشتر از حال گام برداشته تا در عرصه‌های مختلف با اطمینان خاطر برنامه‌ریزی نمایند. بنا به ضروری و حیاتی بودن مسکن برای ادامه زندگی و اهمیت تامین آن برای همه آدمیان و افزایش تقاضا برای آن، از این رو پیش‌بینی قیمت مسکن در مناطق شهری، از اهمیت وافری برخوردار است. در این پژوهش سعی شده است که عوامل و متغیرهای کلیدی(پیشرانها) تاثیرگذار بر آینده قیمت مسکن؛ توسط افراد نخبه و متخصصان، استخراج و سپس اثرات هر کدام از پیشرانها بر روند آینده قیمت مسکن تخمین، تا در مواجه با عدم قطعیت‌ها و مسائل غیر برنامه‌ریزی شده، غافلگیر نشویم. در این مقاله داده‌های آماری قیمت مسکن (متوسط قیمت متری زمین) در شهر تبریز، طی سالهای80-94 گرد‌آوری و از روش تحلیل تاثیر بر روند برای پیش‌بینی قیمت مسکن استفاده شده است، این تکنیک با اعمال تاثیر تکنیک‌های کیفی پیش‌بینی بر نتایج به دست آمده از تکنیک‌های کمی، سعی بر انطباق بیشتر نتایج پیش‌بینی با واقعیت دارد. داده‌های مرتبط با قیمت مسکن به لحاظ حجم، قابلیت کاربرد در روش‌های عددی همچون سری‌های زمانی و خطوط روند را دارا می‌باشند. با استفاده از این دو مزیت، آنالیز تاثیر بر روند به عنوان مدل مناسبی برای پیش‌بینی، تخمین قیمت مسکن شهر تبریز پیشنهاد شده و اجرا گردید. نتایج حاکی از آن است که پیش بینی قیمت مسکن با روش تحلیل تاثیر بر روند، از توانایی بالایی برای پیش‌بینی (متوسط قیمت متری مسکن) برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Projection of Housing Price by Impact Analysis Method (TIA), Case Study:Tabriz

نویسندگان [English]

 • Seyed Ali Alavi 1
 • Maryam kiani molan 2
1 assistant professor in geography group in Tarbiat modares university
2 Department of Geography and Urban Planning Faculty of Humanities Tarbiat Modares University Tehran
چکیده [English]

It is important to know and understand the future and the unknowns that come to the forefront of human beings and human societies. In fact, the future of the study gives people the opportunity to take a step before stepping up to be sure of planning in different areas. Due to the essential and vital nature of housing to continue living and the importance of providing it for all people and increasing demand for it, hence the prediction of housing prices in urban areas is of great importance. In this research, it has been tried to extract the key factors (drivers) affecting the future of housing prices by elite people and experts, and then the effects of each of the drivers on the future trend of housing prices, in the face of uncertainties and non-issues Plan not to be surprised. In this paper, the statistical data on housing prices (average land prices) in Tabriz during 2000-2014 were used and the effect analysis method has been used to predict housing prices. This technique, by applying the effects of qualitative techniques, predicts the results from quantitative techniques, attempts to match more predictive outcomes with reality. Data related to housing prices are in terms of volume, applicability in numerical methods, such as time series and trend lines. Using these two advantages, analysis of the impact on the process the title of a suitable model for forecasting, estimation of housing prices in Tabriz city was proposed and implemented. The results indicate that the prediction of housing prices by the impact analysis method has a high ability to predict (average housing price).

کلیدواژه‌ها [English]

 • prediction
 • Housing
 • Delphi method
 • Impact Analysis on Trend
 • Future Studies
 • برنامه ریزی کاربری راضی شهری؛ دکتر محمدرضا پورمحمدی، 1394
 • تقوی، محمدرضا؛ علیزاده، یاسر؛(1385)، تکنیک آنالیز تاثیر بر روند (TIA): نقطه طلاقی تکنیک‌های کمی و کیفی پیش‌بینی، با مثالی در زمینه آینده پژوهی انرژی؛  فصلنامه اقتصاد انرژی، شماره 11، صص 106-84
 • تقوا، محمدرضا؛ علیزاده؛ یاسر،(1384) ؛ آینده پژوهی قیمت نفت با استفاده از تکنیک آنالیز تاثیر بر روند(TIA)؛ مطالعات مدیریت صنعتی، شماره 11، صص 1-36
 • سلیمی، جلیل؛ بهرامی، محسن؛ مکنون، رضا؛(1392) ؛ ابزارهای آینده پژوهی در اختیار برنامه ریزان؛ دومین همایش ملی آینده پژوهی
 • عباسی، علی اصغر؛ ساکن، حسام؛ بهرامی، محسن؛(1393)؛ تحلیل تاثیر روند در آینده پژوهی ؛ سومین همایش ملی آینده پژوهی، صص6-2
 • عسگری،حشمت ا... ؛ چگینی، علی(1385) ؛ تعیین عوامل موثر بر قیمت مسکن در استانهای کشور؛ فصلنامه اقتصاد مسکن، (40)،43-19.
 • عزیزی، محمدمهدی؛ (1382)؛ جایگاه شاخصهای مسکن در فرایند برنامه‌ریزی مسکن؛ نشریه هنرهای زیبا؛ شماره17، 31-42
 • غضنفری، مهدی؛ سمیه، علیزاده؛ تیمور پور، بابک(1392) ؛ داده کاوی و کشف دانش؛ انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، چاپ سوم
 • کاربرد مدل در جغرافیا  با تاکید بر برنامه ریزی شهری و ناحیه ای ؛ دکتر حسن حکمت نیا، دکتر میرنجف موسوی؛ 1390
 • ناصری اصفهانی، شهیده؛ صفائی پور، هدی؛ تارخ، محمدجعفر؛ (1393) ؛ به کارگیری هوش تجاری و مدیریت ارتباط با مشتری در شهرداری الکترونیک(مطالعه موردی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان، داده های بخش عوارض و نوسازی)؛ مهندسی صنایع و مدیریت شریف، دوره 1-30، شماره 12، صص81-88
 • ناظمی، امیر؛ قدیری، روح اله؛(1385) ؛  آینده نگاری از مفهوم تا اجرا؛ مرکز صنایع نوین وزارت صنایع و معادن
 • ناصرآبادی، زهرا؛ آینده پژوهی؛(1379)، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی استراتژیک، تهران، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاع
 • مطیعی لنگرودی، سید حسن و بخشی، زهرا(1389). نقش اعتبارات بهسازی مسکن در توانمندسازی و ماندگاری جمعیت روستایی، فصلنامه پژوهش های انسانی، شماره 72، صص 31-46
 • مخبر، عباس(1363 ). ابعاد اجتماعی مسکن، تهران، سازمان برنامه و بودجه
 • Agami, N. M. E., Omran, A. M. A., Saleh, M. M., & El-Shishiny, H. E. E. D. (2008). An enhanced approach for trend impact analysis. Technological Forecasting and Social Change, 75(9), 1439-1450.
 • Bishop, P., Hines, A., & Collins, T. (2007). The current state of scenario development: an overview of techniques. Foresight-The journal of future studies, strategic thinking and policy, 9(1), 5-25.
 • Chen, Ming-Chi and Patel, Kanak (1998). House Price Dynamics and Granger Causality:An Analysis of Taipei New Dwelling Market, Journal of Asian Real Estate Society, 1(1), 121-137
 • Firminger, L. (2003). Trend Analysis: methods and problems. Strategic Planning Services, Swinburne University of Technology, TAFE Division.
 • Gordon, T. J. (1994). Trend impact analysis. Futures research methodology, 2.
 • Gordon, T. J. (2009). The Real-Time Delphi Method. Futures Research Methodology Version, 3.
 • Maher, C. (1994), Housing prices and geographical scale: Australian cities in the 1980s, Urban Studies, 31, 5–27.
 • Saaty, T. L. (1994). Fundamentals of decision making and priority theory with the analytic hierarchy process, Vol. VI. Universitas Pittsburgh. USA.
 • Turoff, Murrary and Harold A. Linstone, The Delphi Method;Thechniques and Applications, Portland State University, New Jersey Institute of Technology, 2002.