بررسی نقش سمن‌ها در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، مورد مطالعه : شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران - دانشکده جغرافیا - گروه جغرافیای سیاسی

2 دانشگاه تهران - دانشکده جغرافیا - گروه جغرافیای طبیعی

3 دانشگاه خوارزمی - دانشکده جغرافیا- گروه جغرافیای انسانی

چکیده

هدف: سازمانهای مردم نهاد(سمن‌ها) جایگزین مناسبی برای ارائه‌ی خدمات دولتی هستند. هدف از پژوهش حاظر بررسی نقش آنها در حوزه‌ی کاهش و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی شهر تهران است. روش: جهت دستیابی به داده‌های مورد نیاز، مصاحبه عمیق با سمن‌های فعال در این حوزه صورت گرفت که برای تعیین حجم جامعه و انتخاب مصاحبه شوندگان، از روش گلوله برفی (شیوه نمونه گیری) استفاده شد. یافته ها: یافته‌های تحقیق نشان داد: اکثر سمن‌ها درحوزه‌ی آسیب‌های رفاهی، یا به صورت ترکیبی در زمینه‌ی آسیب‌های جرم زا و ساختاری فعالند. تعریف آنها از مفهوم آسیب اجتماعی بیشتر معطوف به مسئله اجتماعی بوده و سمن‌های فعال شهر تهران را در این حوزه ناکافی دانسته‌اند. اقداماتشان عمدتا به صورت آموزش، مددکاری، توانمند سازی و فرهنگی بوده که در این راستا از حمایت‌های دولت وقوانین مربوطه رضایت خاطر ندارند. علت آسیب‌ها را به ترتیب اولویت: فقر مادی، فقر فرهنگی، محیط شهر و مشکلات آن، سیاست‌ها و قوانین نامناسب بیان، ورشد فعالیت سمن‌ها و میزان همکاری مردم را مثبت ارزیابی کرده اند. مصاحبه شونده‌گان به ترتیب: الگوی پیشگیری‌ اجتماعی‌ رشدمدار، الگوی‌کنترل وپیشگیری ‌جامعه‌مدار، الگوی کنترل وپیشگیری توانمندسازی، الگوی‌کنترل وپیشگیری مددکاری اجتماعی، الگوی کنترل وپیشگیری طراحی محیطی و الگوی کنترل وپیشگیری انتظامی را پیشنهاد کرده‌اند. نتیجه گیری: پیشگیری از آسیب-های اجتماعی در راستای تامین امنیت، نیازهای انسانی و توسعه‌ی اجتماعی در جوامع مختلف است. گستردگی اقدامات و نظرات گوناگون در رفع آسیب‌های اجتماعی باعث شده تا دولت‌ها به تنهایی قادر به برآورد آن نباشند، از اینرو لازم است همکاری‌های چند جانبه با حاکمیت- مردم و جامعه صورت پذیرد تا نتایج بدست آمده کیفی‌تر و سریعتر رخ دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of ngo in preventing social injuries. Case study: Tehran

نویسندگان [English]

 • rasol afzali 1
 • ahmad irankhah 2
 • hasan momeni 3
1 University of Tehran - Faculty of Geography - Political Geography Department
2 University of Tehran - Faculty of Geography - Department of Natural Geography
3 دانشگاه خوارزمی - دانشکده جغرافیا- گروه جغرافیای انسانی
چکیده [English]

Purpose: People's organizations (SEMs) are a good alternative to providing public services. The purpose of this study is to investigate their role in reducing and preventing social injuries in Tehran. Method: In order to achieve the required data, a deep interview with active volunteers was conducted in this field. The snowball method (sampling method) was used to determine the size of the community and the selection of interviewees. Findings: The findings of the research showed that most of the saunas are active in the field of welfare damage, or in combination, in the context of massive and structural damage. Their definition of the concept of social harm is more focused on the social issue, and the active activities of the city of Tehran in this area are inadequate.Their actions are largely educational, training, empowerment and cultural, and in this regard, they are not satisfied with the support of the government and the authorities. The causes of the damage are ranked in the order of priority: material poverty, cultural poverty, the city environment and its problems, inappropriate expressions of policies and laws, and the activities of the communities and the level of cooperation of the people have been positively evaluated. The interviewees proposed: Social-Growth Prevention Model, Community-Based Controlling and Empirical Model, empowerment control and empowerment model, community-based social control model, environmental management model and control model, and regulatory modeling. . Conclusion: Prevention of social damages in order to provide security, human needs and social development in different societies.The wide range of actions and opinions in eliminating social damage has led governments to not be able to estimate it alone, therefore, multilateral cooperation with the sovereignty-people and society needs to be carried out in order to achieve the more qualitative and Faster to happen

کلیدواژه‌ها [English]

 • Public Institutions (Sements)
 • Social Damage
 • Social Development
 • Prevention Pattern
 • Tehran City
 • شاه بهرامی،فرخ اله؛ پیشگامی فر،زهرا؛ زال پور،کیانوش؛بختیاری،تقی ؛ مطالعات مدیریت انتظامی ؛ سال پنجم؛ پاییز 1389 - شماره 3 (علمی-پژوهشی)
 • فوکویاما، فرانسیس ؛( 1379) ، پایان نظم ترجمه: غلامعباس توسلی، اتشارات جامعه ایرانیان ، ص 30
 • کاویانیفر، ولی ؛(1388) ngo  چیست؟ نشریه اصلاح و تربیت، سال دوم، شماره 12
 • گلشن پژوه، محمودرضا ؛( 1386 )؛ راهنمای سازمان های غیردولتی؛ چاپ دوم، انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، تهران، ص 40
 • مقیمی، سیدمحمد ؛(1385)کارآفرینی در سازمانهاى دولتى تهران:  مرکز کارآفرینى دانشگاه تهران؛ فراندیش، ص 20
 • نمازی، باقر؛ (1380) بررسی وضع موجود تشکل هاى غیردولتی ایران،  در دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی، ص 52
 • Buček J. & Smith B. (2000). New Approaches to Local Democracy: Direct Democracy, Participation and the „Third Sector. Environment and Planning C: Government and Policy. V. 18, pages 3-16. http://www.humannageografia.sk /bucek/Bucek_Smith_EaP_2000.pdf. Accessed 1 November 2011
 • Clayton, A.; Oakley, P.; Taylor, J. 2000. Civil society organizations and service provision. Civil Society and SocialMovements, Programme Paper No. 2. Geneva: UNRISD
 • CSICaseStud yE.pdf
 • Hailey, J.; James, R. 2006. Unsettling times for civil society capacity building. Paper for Civil Society and CapacityBuilding Conference, Oxford. Retrieved 27 March 2008 from:
 • health. Available at: 2002 www.who.int/civilsociety/documents/en/
 • Hilborn, J., & Leps, A. (2005). Crime Prevention Policy in Estonia. In E. Marks, A. Meyer, & R. Linssen (Eds.), Quality in crime prevention. Norderstedt: Books on Demand GmbH.
 • Ibembe, J.D.B. 2007. “NGOs, Millennium Development Goals and Universal Primary Education in Uganda: a theoreticalexplanation”. In: Human Services Today, 4(1). Retrieved 27 March 2008 from:
 • International Working Group on Education Meeting in Florence, 14-16 June. Retrieved 27 March 2008 from:www.unesco.org/iiep/eng/networks/iwge/related_docs/Swift.pdf
 • Lipson, B.; Warren, H. 2006. ‘Taking stock’ – a snapshot of INGO engagement in civil society capacity building. INTRAC Civil Society and Capacity Building Conference Paper, Oxford, England, December 2006. Retrieved 27 March 2008 from:
 • Mohajerani M. Collection articles of volunteers community organizations
 • Moran, D. 2006. “Comparing services: a survey of leading issues in the sectoral literatures”. In: Public Administrationand Development, 26, 197-206.
 • Namazi B. Volunteer’s community organizations in Iran. 1th Edition,
 • Nelson, P. 2006. “The varied and conditional integration of NGOs in the aid system: NGOs and the World Bank”. In:Journal of International Development, 18, 701-713.
 • NGO Committee for Social Development to the United Nations Department of Economic and Social Affairs. 2003.Best practices in poverty eradication – case studies from the fi eld. NGO Committee for Social Development tothe United Nations Department of Economic and Social Affairs. Retrieved 27 March 2008 from:
 • NGO Committee for Social Development to the United Nations Department of Economic and Social Affairs. 2003.Best practices in poverty eradication – case studies from the fi eld. NGO Committee for Social Development tothe United Nations Department of Economic and Social Affairs. Retrieved 27 March 2008 from:
 • Published by Municipalities Organization: Tehran, 2002 [Persian]
 • relation to government. 1th Edition, Salman Publication: Tehran, 2003[Persian]
  • Rose, P. 2007b. NGO provision of basic education: alternative or complementary service delivery to support to the excluded? Create Pathways to Access, Research Monograph No. 3. Brighton: University of Sussex and London: DFID. Retrieved 27 March 2008 from:www.create-rpc.org/pdf_documents/PTA3.pdf
 • Swift, D. 2000. Civil society and the sector wide approach to education reform. DFID paper presented at the
 • World Health Organization. WHO and Civil Society: Linking for better

www.intrac.org/docs.php/2535/Conference%20Overview%20Paper.doc

www.intrac.org/docs.php/2613/INGO%20Survey%20presentation.ppt

www.ngocongo.org/fi les/report.pdf

www.ngocongo.org/fi les/report.pdf