سنجش سطح توسعه یافتگی دهستان های شهرستان دیواندره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه پیام نور

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی و سنجش شاخص های توسعه انسانی دردهستان های شهرستان دیواندره واقع در استان کردستان بر اساس مولفه های( محل خرید مایحتاج مردم، آموزشی، فرهنگی و رزشی، مذهبی،سیاسی-اداری،برق،گاز و آب، بهداشتی و درمانی، بازگانی و خدمات،مخابرات و ارتباطات) پرداخته شد، روش انجام تحقیق حاضر توصیفی– تحلیلی است، گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته، مدل های مورد استفاده در این تحقیق مدل رتبه- اندازه و مدل HDI است که برای سنجش میزان تعادل فضایی بین توزیع خدمات و جمعیت در دهستان این شهرستان می باشد انچه در در یافته های تحقیق مطرح شد نشان میدهد که این است کهR برابر 789 / می باشد می توان گفت که دردهستان های شهرستان دیواندره بین جمعیت و خدمات تعادل وجود دارد ،که بیشترین اختلاف مربوط به دهستان سارال می باشد که از لحاظ جمعیتی دارای جمعیتی رتبه کم ، اما از لحاظ خدمات در رتبه مناسب تری قراردارد، همچنین بر اساس مدل شاخص توسعه انسانی HDI به بررسی شاخص های انسانی دهستان های شهرستان دیواندره پرداخته شد که به ترتیب دهستان قراتوره، سارال، حومه، چهل چشمه،زرینه،کوله، کانی شیرین و ایاتو رتبه های اول تا هشتم توسعه یافتگی را در بین دهستان های ین شهرستان به خود اختصاص داده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying the expansion of rural districts of Diwandra

نویسندگان [English]

 • saadi salehi
 • loghman rahimian
 • Hiwa Ghasemi Pour
Univeresity
چکیده [English]

The present study was carried out to evaluate the human development indicators in the districts of the city of Divandareh in Kurdistan province based on the components (place of purchase of people's needs, educational, cultural and recreational, religious, political-administrative, electricity, gas and water, health and medical, The research method is descriptive-analytical. Information gathering is done using library resources. The models used in this research are HDI model-rank-size model that is used to measure the rate The spatial equilibrium between distribution of services and population in the rural district of this city is what was found in the research findings. Shows that it is R = 789 /. It can be said that there are balance between population and services in the districts of Diwandreh, which is the largest difference in the Saral village, which has a demographic population with a low ranking, but in terms of services According to the HDI Human Development Index, the human indices of the districts of Divandareh city were studied. Accordingly, the districts of Qarateh, Saral, Suburbs, Chehel Cheshmeh, Zarrineh, Kaleh, Khani Sweet and Iatoo ranked first to eighth Developed in the villages of the city of Yen.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Development
 • HDI Model
 • Human Development Index
 • Divandareh County
 1. اسلامی سیف اله، 1391 ، تعیین و محاسبه درجه توسعه یافتگی استان های کشور طی دو مقطع (1375-1385) مجله اقتصادی )دو ماهنامه بررسی مسائل و سیاست های اقتصادی(. دوره 12 ، شماره1، ص 41-68
 2. بابایی فر، اسدالله (1389) توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی در ایران، مجله رفاه اجتماعی، . تابستان 1389 ، شماره37
 3. بدری، س. ع. و اکبریان رونیزی، س. ر(1385) تعیین سطح توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان کامیاران . فصلنامه تحقیقات جغرافیایی130،82-116
 4. حیدری، ب(1383) سنجش درجه توسعه یافتگی دهستان های شهرستان آمل به منظور تعیین اولویت های توسعه با استفاده از مدل تاکسونومی. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی. دانشگاه اصفهان.
 5. خاکپور، براتعلی ،باوانپور، علیرضا(1389)  بررسی شاخص توسعه انسانی در کشورهای . اسلامی، چهارمین کنگره بینالمللی جغرافیدانان جهان اسلام، فروردین، 1389
 6. قنبری، یوسف، برقی، حمید و حمید حجاریان( 1390 ) سنجش توزیع فضایی مؤلفه های صنعتی شهرستان های استان- - . اصفهان، مجلة علمی تخصصی برنامه ریزی فضایی، سال اول، شماره 1، صص17-36
 7. رضوانی، محمدرضا(1393) سنجش و تحلیل سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی در شهرستان سنندج، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای، شماره سوم، صص149-162
 8. شیخ بیگلو، رعنا، تقوایی، مسعود و حمیدرضا وارثی(1391) تحلیل فضایی محرومیت و نابرابری های توسعه در شهرستان های  ایران، فصلنامة علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دوازدهم، شمارة 10 ، صص 512 54
 9. صادقی.حسین ،عبدالهی حقی.سولماز،لیلا عبدالله زاده ،(1385)،توسعه انسانی در ایران، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی،سال ششم،شماره220،صص283-304

10. ضرابی، اصغر، ابراهیم مولوی (1388)، تحلیل شاخص های توسعه در شهرستان های استان همدان، 59- نشریه آمایش محیط، شماره 5، صفحات51-65

11. مولانا، حمید )1387)، اطلاعات عالمگیر و ارتباطات جهانی، ترجمه حسین برجیان، قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.35

 1. منافی شر فآباد، کاظم و زمانی، الهام (1391) نقش نظام آموزش و پرورش در توسعه ی فرهنگی جامعه  فصلنامه ی مهندسی فرهنگی، سال هفتم، شماره ی  74 و 73، صص 134-151

13. Apostil ache, M. A., 2014, Regional Development in Romania–From Regulations to Practice. Procedia Economics and Finance, No. 8, pp. 35-41

14. Arthur C.N and teal. (1994) the relief regional development management in central city, Revitalization, Journal of Planning Literature, vole & No 4.May.

15. Huntington, Samuel P (1984), will more countries become democratic? Political Science Quarterly, vole 99, No. 2.