تحلیل و بررسی نقش مشارکت روستاییان در گرایش به یکپارچه سازی اراضی زراعی مورد مطالعه: شهرستان بستان آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

بهره برداری مناسب از عوامل تولید برای به فعالیت درآوردن امکانات بالقوه، اجرای کامل قانون یکپارچه سازی اراضی، تعاونی کردن تولید یا تجمیع اراضی خرد و پراکنده، ایجاد قطعات اراضی مناسب برای تولید و تجمیع سرمایه های انسانی و مادی پراکنده ی کشاورزان از راهبردهای اساسی و مهم در رسیدن به توسعه ی پایدار کشاورزی و روستایی محسوب می شود. بدیهی است مشارکت کشاورزان در امر یکپارچه سازی اراضی زراعی می تواند زمینه ساز اهداف راهبردی مذکور باشد. نوشتار حاضر که با هدف بررسی نقش مشارکت در گرایش به یکپارچه سازی اراضی زراعی تدوین شده است از نوع مطالعات کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی است و جهت جمع آوری داده ها و اطلاعات از مطالعات میدانی و کتابخانه ای استفاده شده است. جامعه‌ی آماری مورد مطالعه را روستاهای عین الدین، حاج آقا، اشدلق علیا و کردکندی از شهرستان بستان آباد جمعاً با 1013 بهره بردار کشاورز، واقع در شهرستان بستان آباد تشکیل می دهد. حجم نمونه با بهره گیری از فرمول کوکران 197 خانوار برآورد گردید. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی و ضریب آلفای کرونباخ 71/0 محاسبه گردید که بیانگر مطلوب بودن ابزار تحقیق است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی (ویکور، همبستگی، جدول توافقی و واریانس) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که، بین ویژگی های فردی روستاییان و بهره بردارن پاسخگو و مشارکت در اجرای طرح ها و پروژه ها در همه مولفه ها (سن، جنس، تأهل، تحصیلات و ....) رابطه معناداری وجود دارد. همنیطور، بین شاخص های یکپارچه سازی اراضی و مشارکت اجتماعی در همه شاخص‌های مورد بررسی در سطح آلفای 05/0 رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. همچنین بین شاخص یکپارچه سازی اراضی زراعی و مشارکت مردم با میزان همبستگی (327/0 درصد) و سطح معناداری 000/0 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyze the role of rural participationin orientation to agricultural land consolidation (case study city Bostanabad)

نویسندگان [English]

 • mohammad zaheri
 • Mohammad Mohsenzadeh heris
Tabriz University
چکیده [English]

Utilization of factors of production to work out the potential, the full implementation of Land Consolidation Act, co-production or small and scattered land assembly, development of suitable lands for the production and accumulation of human capital and material scattered agriculturalIs one of the major strategies to achieve sustainable agricultural and rural development.It is obvious that farmer participation in agricultural land consolidation may be the underlying strategic objectives mentioned above.This paper has been developed to investigate the role of participation in orientation to the integration of farm lands. Required data has been gathered by documents and field stydies and questionnaire. The sample for investigation is rural of al-Haj, Oshdalaq Upper and Kord Kand-e Bostan with a total of 1013 farmers of the city, located in the city Bostanabad. The sample was estimated197 households by using Cochrans C test. Validity and reliability was calculated by using Cronbach's alpha coefficient of 71.0, which indicates the desirability of a research tool.The information is used for data analysis and descriptive statistics (mean, standard deviation and variance) and inferential statistics (VIKOR), solidarity, Crosstabs and variance).The findings showed that there is a significant relationship between individual characteristics and exploiters accountable villagers and participation in projects and projects in all components (age, sex, marital status, education, etc.) there is a significant relationship.There is also positive and significant relationship between the indexes 05/0 alpha-level integration and social participation in all parameters evaluated lands in a positive and significant relationship exists.Also, there is a significant and positive relationship between the indexes 05/0 alpha-level integration and social participation in all indices studied land.

کلیدواژه‌ها [English]

 • rural development"
 • " participation"
 • " farmland consolidation"
 • " city Bostanabad
 • احمدپور، امیر. موسوی، محمد حسن (1394). تحلیل پیامدهای اجرای طرح یکپارچه سازی در مزارع شالیزاری (مطالعه موردی: روستای ولشکلا شهرستان ساری. مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، سال 4، شماره 2، پیاپی 10.
 • پاپلی­یزدی، محمدحسین و زهره حسین­پور چالاکی (1371). پراکندگی زمین­های کشاورزی. مجلة تحقیقات جغرافیایی، شمارة 27.
 • حقیقت، محمد صالح، ایروانی، هوشنگ، کلانتری، خلیل، قدیمی، سید علیرضا (1392). تحلیل موانع پذیرش طرح یکپارچه­سازی اراضی از دیدگاه کشاورزان استان فارس. مجله­ی پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی، سال ششم، شماره یک، 110-97.
 • رکن الدین افتخاری، عبدالرضا (1391). توسعه کشاورزی (مفاهیم، اصول، روش تحقیق، برنامه­ریزی در یکپارچه­سازی اراضی کشاورزی). تهران، انتشارات سمت.
 • سهرابی­وفا، سمیرا (1392). نقش کارآفرینی در توسعه روستایی با تاکید بر یکپارچه سازی اراضی کشاورزی، مطالعه مورد: دهستان خرارود- شهرستان خدابنده. پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر جمشید عینالی، دانشگاه زنجان.
 • شمس، علی، احدزاده، جواد، عباسی، علیرضا. هوشمندان مقدم فرد، زهرا (1394). نگرش گندم کاران در خصوص یکپارچه سازی اراضی و راهکارهای متناسب از دیدگاه آنان (مورد مطالعه:گندمکاران روستاهای شهرستان هشترود)، فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی، جلد 2، شماره 2.
 • عباسی، عنایت، باسامی، احمد، فرهادیان، همایون (1391). عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان نسبت به یکپارچه­سازی اراضی (مطالعه موردی: پایین دست سد گلبلاغ، شهرستان بیجار). فصلنامه­ی روستا و توسعه، سال شانزدهم، شماره یک، 91-73.
 • عنابستانی، علی­اکبر، شایان، حمید و سحراحمدزاده (1390). برآورد میزان تاثیرپذیری مشارکت زنان از سرمایه اجتماعی در نواحی روستایی. نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، جلد18، شماره21.
 • فعلی، سعید و پزشکی­راد، غلامرضا، چیذری، محمد و مسیب بقایی (1387). عوامل مؤثر بر مشارکت کشاورزان گندم کار در طرح گندم (مطالعةموردی:تهران). فصلنامةتوسعه و روستا، سال یازدهم، شمارة3 .
 • کوشکی، فاطمه، ایروانی، هوشنگ و خلیل کلانتری. (1390). عوامل موثر بر بهبود مشارکت زنان در صندوق­های اعتبارات خرد روستایی: مطالعه موردی استان کرمانشاه. فصلنامه روستا و توسعه، سال 14، شماره1، صص15-33.
 • محسن­زاده هریس، محمد (1393). یکپارچه سازی اراضی زراعی و نقش آن در توسعه­ی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان بستان­آباد). پایان­ نامه کارشناسی ارشد، به راهنمای دکتر محمد ظاهری، دانشگاه تبریز، تبریز.
 • محمدی­یگانه و محمد ولایی (1393). تنوع­بخشی به اقتصاد روستاها جهت تحقق توسعه پایدار مورد: دهستان مرحمت آباد شمالی شهرستان میاندوآب. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال سوم، شماره 2.
 • مرادی، محمود، فال سلیمان، محمود، ابطحی نیا، آمنه (1392). شناخت عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان به مشارکت در اجرای طرح یکپارچه­سازی اراضی زراعی (مطالعه­ی موردی: شهرستان خوسف). جغرافیا و توسعه، شماره سی و دوم، 102-89.
 • میرزایی، حسین. طالب، مهدی. کاکه­پور، محمد (1394). ریشه یابی دلایل موافقت و مخالفت کشاورزان با مشارکت در طرحهای یکپارچه سازی اراضی (موردمطالعه:روستاهای منتخب شهرستان بوکان). پژوهشهای جغرافیای انسانی،دورة 47 ،شمارة 2، صص 349-337.
 • Abubakari, Z., van der Molenb, P. Bennett c, R.M. Kuusaana d, E.D,( 2016), Land consolidation, customary lands, and Ghana’s Northern Savannah Ecological Zone: An evaluation of the possibilities and pitfalls. Land Use Policy 54 (2016) 386–398.
 • Braun, R, (2010), Social participation and climate change. Environment, Development
 • Burton, S.P,(1988), Land consolidation in Cyprus: A vital policy for rural reconstruction. Land Use Policy, Volume 5, Issue 1, 131-147.
 • Chen, Jen-Hao, Lauderdale, Diane S , Linda J. Waite, (2016), Social participation and older adults' sleep. Social Science & Medicine 149 (2016) 164e173.
 • Cicognani, E, Pirini, C, Keyes, C, Joshanloo, M, Rostami, R, Nosratabadi, M ,(2007), Social Participation, Sense of Community and Social Well Being: A Study on American, Italian and Iranian University Students, Springer Science Business Media B. V. PP 97-112.
 • Demetriou. D, (2014), The Development of an integrated planning and decision support system (IPDSS) for land consolidation. London: the University of Leeds.
 • Haseen, S., & Khan, R, (2011), Indian agriculture and food security: Problem and prospects. Munich Personal RePEc Archive Paper, Germany. Retrieved from http://mpra.ub.uni-muenchen.de/33748/.
 • Hyyppa , M.T., Ma ki, J.,(2003), Social participation and health in a community rich in stock of social capital. Health Education Research 18 (6), 770–779.
 • Lee, H, Young, S-N J, SeonjaLeeb, Sung-Il C, Eun-O P, (2008), The relationship between social participation and self-rated health by sex and age: A cross-sectional survey. International Journal of Nursing Studies 45 (2008) 1042–1054.
 • Lindstrom, M., Moghaddassi, M., Merlo, J., (2004), Individual selfratedhealth, social participation and neighborhood: a multilevelanalysis in Malmo. Sweden. Preventive Medicine 39, 135–141.
 • Liu, Ziming, Müller, Malte , Rommel, Jens , Feng, Shuyi, (2016), Community-based agricultural land consolidation and local elites: Survey evidence from China. Journal of Rural Studies (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.jrurstud.2016.06.021.
 • Long, H., (2014), Land consolidation: an indispensable way of spatial restructuring in rural China. J. Geogr. Sci. 24, 211e225.
 • Manjunatha, A.V., Anik, A.R., Speelman, S., Nuppenau, E.A., (2013), Impact of land fragmentation, farm size, land ownership and crop diversity on profit and efficiency of irrigated farms in India. Land Use Policy 31, 397–405 http://doi. org/10.1016/j.landusepol.2012.08.005.
 • Nzeadibe, Thaddeus Chidi, Anyadike,  Raymond N.C,(2012), to the informal recycling economy in Aba, Nigeria, City. Culture and Society 3, 313–325
 • Sallaku, F., Jojc, E., Tata, O., Huqi, B., &Fortuzi, S, (2010), The role of land consolidation activities in the sustainable rural development in Albania. Research Journal of Agricultural Science, 42 (3), 825-832.
 • Sklenicka, P, (2006), Applying evaluation criteria for the land consolidation effect to three contrasting study areas in the Czech Republic. Land Uce Policy, 23(4), 502-510.
 • Thomas, J., (2006), Attempt on systematization of land consolidation approaches in Europe Zeitschrift Fur Geodasie. Geoinform. Landmanag. 131 (3), 156–161.
 • Vitikainen, A., (2004), An overview of land consolidation in Europe. Nord. J. Surv.