ارزیابی آگاهی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در برابر مخاطرات پرتوهای فرابنفش خورشیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

با پاره شدن لایه ازن روزبه روز معضلات و مشکلات ناشی از آن بیشتر می‌شود. یکی از عوارض پاره شدن لایه ازن عبور پرتوهای فرابنفش ازاین لایه و تاثیرات آن بر روی جوامع بشری است. آشناشدن با عوارض و معضلات پرتوهای فرابنفش می‌تواند به انسان در پیشگیری از بیماری‌های ناشی از آن کمک فراوان کند. از این رو هدف این پژوهش ارزیابی آگاهی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در برابر مخاطرات پرتوهای فرا بنفش است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ انجام کار توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان تشکیل می‌دهد که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه‌ای به تعداد 373 نفر انتخاب شده است. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده است. برای تجزیه و تحلیل یافته‌ها از آزمون تی تک نمونه‌ای، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون کروسکال والیس استفاده شده است. نتایج آزمون تی نشان می‌دهد میزان آگاهی دانشجویان با میانگین 221/2 در سطح نا مطلوب می‌باشد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان می‌دهد که بین آگاهی اجتماعی و شاخص‌های (آگاهی، آموزش، نگرش و عملکرد)، همبستگی بالایی وجود دارد که بیانگر یک رابطۀ خطی مثبت قوی میان آن‌ها است. بیشترین میزان همبستگی؛ بین آگاهی اجتماعی و آموزش با ضریب همبستگی 772/0 می-باشد. همچنین نتایج آزمون کروسکال والیس نشان می‌دهد که دانشکده جغرافیا با میانگین رتبه 59/191 در رتبه اول و دانشکده الهیات با میانگین رتبه 23/101 در رتبه آخر از نظر میزان آگاهی دانشجویان از پرتوهای فرابنفش قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of students' awareness of Sistan and Baluchestan universities against the risks of solar ultraviolet rays

نویسندگان [English]

 • moustafa shahinifar 1
 • Mohsen shayan 2
 • ebrahim rezaei 2
1 University of Payame Noor
2 university of sistan and baluchestan
چکیده [English]

As the ozone layer breaks out day by day, problems and problems arise from it. One of the side effects of the ozone layer is the passage of ultraviolet rays from this layer and its effects on human societies. Familiarity with the complications and problems of ultraviolet radiation can help a person to prevent the disease caused by it. Therefore, the purpose of this study is to assess students' awareness of Sistan and Baluchestan universities against the risks of ultraviolet rays. The present research is applied in terms of purpose and in terms of doing descriptive analytic work. The statistical population of the study consists of all students of Sistan and Baluchestan University. Using the Cochran formula, a sample size of 373 people has been selected. The sampling method is simple random. One-sample t-test, Pearson correlation coefficient and Kruskal-Wallis test were used to analyze the findings. The results of t-test indicated that the level of knowledge of students with an average of 2.221 was in an unfavorable level. The results of Pearson correlation coefficient show that there is a high correlation between social awareness and indicators (knowledge, education, attitude and practice), which indicates a strong positive linear relationship between them.The highest correlation was found between social awareness and education with a correlation coefficient of 0.772. Also, the results of Kruskal-Wallis test show that the Faculty of Geography with an average rating of 191.59 in the first rank and theology school with a mean score of 101.23 is in the last rank in terms of students' awareness of ultraviolet radiation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Evaluation"
 • " Ultraviolet"
 • "Natural hazards"
 • "Knowledge"
 • " University of Sistan and Baluchestan"
 • اردشیری کلهر، مهدی (1392). تحلیل زمانی و مکانی تابش فرابنفش در سطح کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد، جغرافیای طبیعی آب و هواشناسی کاربردی، دانشکده تربیت مدرس.
 • بابازاده، توحید؛ تزوال، جعفر؛ مرادی جو، محمد؛ مرادی، فاطمه و میرزائیان، کتایون (1394).« ارزیابی تهدید سرطان پوست در کشاورزان شهرستان چالدران» ، مجله سلامت جامعه، دوره 10، ش1، ص40-51.
 • بابایی، سیدعلیرضا؛ پورارجمند، بهروز و احمدزاده، عادل (1395).« اندازه گیری شدت پرتوهای فرابنفش خورشیدی نوع A و B در شهر قزوین»، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال20، ش3(86)، ص33-39.
 • برقی، حمید؛ حسنی نژاد، آسیه و شایان، محسن (1396).« ارزیابی آثار سموم شیمیایی کشاورزی بر محیط زیست روستاها مطالعه موردی روستاهای شهرستان زرین دشت»، مجله مدیریت مخاطرات محیطی، دوره4، شماره3، ص247-262.
 • پایه قدر، محمود و ذوالفقاری، امیرحسین (1395).« بررسی اثرهای نانوذره  های تیتانیم دی اکسید بر مقدار حفاظت در برابر پرتوهای فرابنفش در کرم های ضد آفتاب»، مجله شیمی و مهندسی شیمی ایران، دوره35، ش1، ص111-124.
 • حسین آبادی، محمد (1393). اثرات فراسنج­های آب و هوایی و آلاینده­های هوا بر ازون سطحی و تابشش فرابنفش در اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، آلودگی محیط زیست، دانشگاه صنعتی اصفهان.
 • شایان، محسن؛ پایدار، ابوذر و بازوند، سجاد (1396). «تحلیل تاثیرات ارتقای شاخص های تاب آوری بر پایداری سکونتگاه های روستایی در مقابل سیلاب مطالعه موردی نواحی روستایی شهرستان زرین دشت»، دوره4، ش2، ص103-121.
 • شرعی پور، زهرا و علی اکبری بیدختی، عباسعلی (1390). «ارزیابی عوامل ابرناکی و اوزون کلی بر تابش فرابنفش خورشیدی UV-B در منطقه اصفهان»، مجله ژئوفیزیک ایران، جلد5، ش4، ص74-88.
 • صحرانورد، یاسر؛ امیدی، لیلا؛ کرمی، معصومه و کلانتری، صبا (1394). بررسی تاثیر تجهیزات حفاظت چشمی در حفاظت شاغلین از پرتوهای فروسرخ و فرابنفش، مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدو­میت­ها، دوره3، ش2، ص91-96.
 • فولادی گل، علی (1396). بررسی میزان آگاهی مردم از علل افزایش تابش فرابنفش و مخاطرات ناشی از آن در مناطق پنج‌گانه شهر زاهدان، جغرافیای طبیعی گرایش مخاطرات محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 • کریمی، صادق؛ غضنفرپور، حسین و علیمراد، نجمه (1397).« مقایسه و تحلیل جغرافیایی خطر آب گرفتگی در معابر شهری مطالعه موردی معابر مناطق چهار گانه شهر کرمان»، مجله مدیریت مخاطرات محیطی، دوره5، ش1، ص17-34.
 • مسعودی، غلامرضا؛ عصمت السادات حسینی؛ رمضان میرزایی؛ مهناز شهرکی پور و حسینی، سید علی (1394). «مقایسه تأثیر آموزش به دو روش کتابچه و کلیپ کارتونی بر رفتارهای پیشگیری از اثرات زیان‌بار تابش آفتاب در دانش‌آموزان پسر شهر زاهدان»، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 58، ش 7، ص 397-402.
 • مقیمی، ابراهیم (1393). دانش مخاطرات برای زندگی بهتر و محیط پایدارتر. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • موسوی، سیدیاسر؛ کریمی نیا، شهاب و طغیانی، شیرین (1397). «تبیین رابطه میان ویژگی­های جمعیت شناختی و ادراک خطر به منظور کاهش مخاطرات آتش سوزی مطالعه موردی ساختمان های بلند اداری شهر تهران»، مجله مدیریت مخاطرات محیطی، دوره5، ش1، ص1-15.
 • موقری، علیرضا و خسروی، محمود (1393).« محاسبه، ارزیابی و تحلیل توزیع مکانی شاخص پرتوفرابنفش در گستره ایران»، مجله تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال14، ش34، ص195-213.
 • مهرآئین نزدیک، زهرا؛ گلی، علی و مهاجروطن، علی، (1395)، «ارزیابی سطح آگاهی دانش آموزان متوسطه شهر شیراز برای مواجهه با مخاطره زلزله»، مجله مدیریت مخاطرات محیطی، دوره3، ش4، ص331-334.
 • نظری، شهرام؛ عسگری، اسرافیل و عالی ده­چناری، رحیم (1395). بررسی و تعیین شاخص­های پرتو فرابنفش و ذرات معلق در استان زنجان، مجله تحقیقات نظام سلامت، سال12، ش1، ص96-105.
 • AlGhamdi,  K.;   Alaklabi, A .; &  AlQahtani,  A.(2016). Knowledge, attitudes and practices of the general public toward sun exposure and protection: A national survey in Saudi Arabia. Search worldwide, life-sciences literature, Vol. 24, No.6, pp.652-657, DOI: 10.1016/j.jsps.2015.04.002.
 • Cohen, L.; & Grant, R. (2016). Sun Protrction: Current Management Strategies Addressing Uv Exposure. US National Library of Medicine National Institutes of Health Search database,Vol. 43,No.3,pp. 605- 610, DOI: 10.1016/j.cps.2016.03.006.
 • García-Romero, M.;   Geller, A.; &  Kawachi,  I. (2015). Using behavioral economics to promote healthy behavior toward sun exposure in adolescents and young adults,  US National Library of Medicine National Institutes of Health  Search database, Vol.81, pp.184-188, DOI: 10.1016/j.ypmed.2015.08.025.
 • Klostermann, S.; & Bolte, G.(2014). Determinants of inadequate parental sun protection behavior in their children – Results of a cross-sectional study in Germany,international journal of hyginene and environmental health,Vol. 217(2-3),PP. 363 -369, DOI: 10.1016/j.ijheh.2013.07.013
 • Leiva- Fernandez, J.;  Vazquez-Alarcon,  R.; Aguiar-Leiva, V.; Lobnig-Becerra,  M.; Leiva-Fernández, F.; &  Barnestein-Fonseca,  P. (2017). Efficacy of an educational intervention in primary health care in inhalation techniques: study protocol for a pragmatic cluster randomised controlled trial.  US National Library of Medicine National Institutes of Health  Search database, Vol.17, No.144, pp.144-151, doi: 10.1186/s13063-016-1269-5.
 • Qian,  G.; Guangcong, L.; & Yang, L.(2014). Knowledge, Attitude and Practice Regarding Solar Ultravioiet Exposure Among  Medial University Students in Northeeast China, Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology,Vol. 140 pp. 14–19.
 • Watson, M.; Holman, D.; &  Maguire- Eisen, M. (2016). Ultraviolet Radiation Exposure and Its Impact  on Skin  Cancer Risk; Seminars  In Occology Nursing, Vol. 32, NO. 3 , PP. 241- 254, doi: 10.1016/j.soncn.2016.05.005.