بررسی نقش سرمایه اجتماعی در تحولات نواحی شهری (مطالعه موردی: شهر دهدشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بهشتی

2 دانشگاه شهید بهشتی

3 بروجن

4 دانشگاه زنجان

چکیده

سرمایه اجتماعی حاصل شکل‌گیری و استقرار ارزش‌ها، هنجارها، سنت‌ها، عرف‌ها و قواعد به صورتی خودجوش و در بستری از روابط متقابل اجتماعی است، زمینه‌سازی همدلی، همکاری، نوع‌دوستی، وفاداری، وجدان کاری در زندگی اجتماعی از جانب افراد است. این نوع از سرمایه بستر مناسبی برای بهره‌وری سرمایه انسانی و فیزیکی و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد می‌شود. هدف از این پژوهش بررسی نقش سرمایه‌های اجتماعی در توسعه شهری شهر دهدشت است. نوع تحقیق کاربردی و روش مورداستفاده توصیفی- تحلیلی می‌باشد و برای گردآوری اطلاعات از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی (پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه) استفاده‌شده، جامعه آماری پژوهش کلیه ساکنان شهر دهدشت هستند که با استفاده از فرمول کوکران نمونه‌ای به حجم 380 نفر از بین آن‌ها به‌صورت تصادفی انتخاب‌شده است. اعتبار پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرون باخ آزمون شده است. در این مطالعه، برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش‌های تحلیل عاملی استفاده‌شده است. از میان متغیرهای مربوط به کیفیت زندگی،28 شاخص استخراج و با استفاده از تحلیل عاملی به 6 عامل تقلیل یافته‌اند، عوامل به‌دست‌آمده از تحلیل عاملی جمعاً 39/63 درصد از واریانس را در برمی‌گیرند. در بین 6 عامل استخراج‌شده، عامل اعتماد اجتماعی به‌تنهایی 6/18 درصد واریانس را پوشش می‌دهد که تأثیرگذارترین عامل در مطالعه می‌باشد؛ و عامل ناهنجاری‌های اجتماعی، با 6/3 درصد از واریانس کمترین تأثیر را در توسعه شهری، شهر دهدشت داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Social Capital in the Developments in Urban Areas(Case study: Dehdasht city)

نویسندگان [English]

 • bijun rahmani 1
 • soroush sanaeimoghadam 2
 • mohamad derakhshanzadeh 3
 • mahdi hoseinpour 4
1 behshti
2 behshti
3 broujen
4 zanjan
چکیده [English]

Social capital is the result of the formation and deployment of values, norms, traditions, conventions and rules spontaneously and in the context of social interaction, the foundation of empathy, cooperation, altruism, loyalty, work conscience in social life on the part of individuals. This kind of capital is considered a suitable platform for human and physical capital productivity and a way to succeed.The purpose of this study was to investigate and The role of social capital in urban development in Dehdasht, Type of research is practical and it is an descriptive analytical methodology used and gathering information library and survey methods (questionnaire, observation and interviews) was used, The population of the study were all the residents of Dehdasht. A sample of 380 persons were randomly selected using Cochran formula. Reliability of the questionnaire was tested using Cronbach's alpha. In this study, analyzed using factor was used to analyze the data. Among the variable related to the quality of life, 28 indices extracted using factor analysis have been reduced to 6 factors, factors derived from factor analysis of variance total of 39/63 percent in the fall. Among the six factors were extracted, social trust factor alone 6/18% of the variance that covers most influential factor in this study. And a social disorders, with 6.3% of the variance has less impact on urban development, town Dehdasht have.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quality of Life
 • Social Capital
 • Urban Development
 • Factor analysis
 • Dehdasht
 • احمدی، یعقوب، محمدی بلبلان آباد، اسد (1392)، بررسی ارتباط ابعاد سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان گمرکات استان کردستان) فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، صص 178-153.
 • اردشیری، مهیار، حاجی پور، خلیل، حکیمی، سمیه، (1392) بررسی ونقش جایگاه ساختار کالبدی محله­های شهری بر شکل گیری سرمایه اجتماعی، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، صص 56-35.
 • افشار کهن، جواد، ناجی مهر، فاطمه، (1392)، بررسی تاثیر ابعاد سرمایه ساختاری و شناختی سرمایه اجتماعی بر احساس شهروندی (مطالعه موردی: ساکنان 18 سال به بالای شهر مشهد) مطالعات جامعه شناختی شهری، صص 52-29.
 • باسخا، مهدی، عاقلی، لطفعلی، مسائلی، ارشک (1389) رتبه بندی شاخص های کیفیت زندگی در استان­های کشور»، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال 9، صص 112-95.
 • پیران، محمد، آقاجانی، طهمورث، شوقی، بهزاد، رضا زاده، آرش، دهقان نجم آبادی، عامر، (1391)، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر خلاقیت کارکنان در صنایع ریخته گری ایران، (مطالعه موردی: کارکنان شاغل در شهر صنعتی کاوه) مجله ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، صص 182-163.
 • توکلی، مرتضی و میرزا پور، سلیمان (1387)، ارزیابی سرمایه اجتماعی در راستای تحلیل مدیریت شهروند محورمطالعه موردی محلات شهر خرم‌آباد»، همایش برنامه‌ریزی شهری خرم‌آباد، اردیبهشت‌ماه، ص 21.
 • جهانگیری، علی، قوپرانلو، مرنوش، حاجی زاده، مصطفی، (1391)، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی، فصلنامه مطالعات جامعه شناختی جوانان، صص 98-83.
 • حاجی پور، خلیل، (1385)، برنامه‌ریزی محله مبنا، رهیافتی کارآمد در ایجاد مدیریت شهری پایدار»، نشریه‌ی هنرهای زیبا، شماره.14
 • خمر، غلامعلی و اسماعیل‌زاده کواکی، علی و برات پور، علی (1390)، ارزیابی توزیع فضایی سرمایه اجتماعی در سطح مناطق شهری با استفاده از تکنیک Topsis و GIS-مطالعه موردی: نواحی شهر قوچان»، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، تابستان 1390; 1(4):95-112.
 • شیخی، ایوب، سهی، زهرا، رنجبر، مریم، اولادی، مریم، (1395) تبیین رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت شهری با نقش میانجی مشارکت شهروندان (مطالعه موردی: شهرداری کرمان) فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، صص 423-411.
 • عبدالله زاده فرد، علیرضا، (1397)، بررسی نقش سرمایه اجتماعی در ارتقاء رفتار شهروندی ساکنان محله­های شهری (مطالعه موردی: محله ابیوردی و کوی دانشگاه، شیراز)، فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار شماره بیست سوم، سال ششم، صص 18-5.
 • غیاثی ندوشن، سعید، امین الرعایا، احسان، (1395) بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری بر میزان بهره وری منابع انسانی، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) صص 209-183.
 • فرزانه، سیف اله و رمضانی، علی (1391)، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه شهری مطالعه موردی: قائم‌شهر»، فصلنامه جامعه‌شناسی مطالعات جوانان، سال سوم، شماره ششم، صص 123-109.
 • فیلد،جواد، (1385)، سرمایه اجتماعی (دکتر جلال متقی)، تهران موسسه آموزش عالی پژوهش تامین اجتماعی.
 • کوکبی، افشین، پور جعفر، محمدرضا و تقوایی، علی‌اکبر (1384): برنامه‏ریزی کیفیت زندگی شهری در مراکز شهری، تعاریف و شاخص‏ها»، سایت مرجع مدیریت شهری، شمارۀ نوزدهم، بهار.
 • محسنی تبریزی، علیرضا و آقا محسنی، مریم، 1389، بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه. شهری، مورد پژوهی: شهر محلات»، دو فصلنامه مدیریت شهری، شماره 26.
 • مصباحی جهرمی، نگار، ادیب زاده، مرضیه، نخعی، سکینه، حسینی، سید محمود، (1394) تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی و رفتار شهروندی سازمانی، مدیریت سرمایه اجتماعی، صص 392-367.
 • Arbab, E. (2011), Function of Social Capital in Sustainable Urban Development. Case: Zahedan City (Iran), Master Program in Sustainable Development, Uppsala University,/Institutionen för geovetenskaper, May 2011. uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:453289/FULLTEXT01.
 • Auh, S. (2005), An Investigation, of the Relationships between Quality of Life and Residential Environments among Rural Families, A dissertation submitted to the graduate faculty in partial of the requirements of degree of Doctor of philosophy.
 • Coleman, J. S. (2002), Social capital in the creation of human capital. In: Calhoun, C. and Others: Contemporary Sociological Theory. Oxford: Blackwell. Pp. 110-125.
 • Dordick, G. 1997. Something left to lose: Personal relations and survival among New York's homeless. Philadelphia:Temple University Press.
 • Elgar, F. J. Davis, C. G. Wohl, M. J. Trites, S. J. Zelenski, J. M. & Martin, M. S. (2011). Social capital, health and life satisfaction in 50 countries. Journal of Health & Place,
 • Fukuyama, F. (1995), Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, New York: Free Press, Chapter 9.
 • Granovetter, mark. 1973, the strength of weak ties. Ameri canjournal of social capital logy 78: 1360-80-1995. The Economic sociology of firns and Entre preneurs. In Alegan dro portes, ed. The Economic sociology of firms and Entrepreneurs. In Alegandro portes, ed., the E conomic sociology of immigration: Essayson net works, Ethicity, and Enter
 • Lee, Y. J. (2008), Subjective quality of life measurement in Taipei. Building and Environment, 43(7), 1205-1215.
 • North, Dougless c, 1990, institution,institutional change and, Economic performance. New York canbridge university press.
 • Pacione, M. (2003): Urban environmental quality and Human Wellbeing a Social Geographical Perspective, Journal of Landscape and Urban Planning, Vol. 65, No. 2.
 • Patrick, R. (2002), Developing sustaiablility indicators for residential areas: The public transit connection, Simon Fraser University, United State.
 • Pukeliene, Violeta and Viktoija Starkauskiene, (2011), Quality of Life concepts, measurement and challenges, SISTEMINIAI TYRIMAI.
 • Putnam, Robert. And Goss, Kristin A (2002), Introduction in Putnam, Robert, Democracy in Flux, The Evaluation of Social capital in Contemporary Society.Oxford University press.
 • Ring, J. Peredo, A. & Chrisman, J.(2010), Business Networks and Economic Development in Rural Communities in the United States, Entrepreneurship Theory and Practice, Vol.34, PP. 171-195
 • Roback, J. (1982), Wages, rents and the quality of life, Journal of Political Economy, 90 (6): 1257-1278.
 • Roback, J. (1982), Wages, rents and the quality of life, Journal of Political Economy, 90 (6): 1257-1278.
 • Suzuki E. Takao S. Subramanian SV. Kumatsu H. Doi H. Kawachi I. (2010)، Does low work place social capital have detrimental effect on worker’s health? Social science and Medicine، No.70، pp: 1367 1372.
 • UNFPA.(2007). Unleashing the Potential of Urban Growth, State of world population 2007.
 • United Nations, (2007), Indicators sustainable development: Guidelines and Methodologies, third edition, New Yor.
 • Whipple, J. M. Wiedmer, R. & Boyer, K. (2015). A dyadic investigation of collaborative competence, social capital, and performance in Buyer-Supplier relationships. Journal of supply chain management, 5, 2.
 • World Develop ment, (1996), Government action, social capital and development: Reviewing the evidence on synergy, Pp 1119-1132.
 • کارکنان نصرآبادی، محمد، 1385، سرمایه اجتماعی و توسعه شهری، مجموعه مقالات همایش منطقهای سرمایه اجتماعی، چالش‌ها و راه‌کارها»، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان. ص 222.