ارزیابی و تحلیل عوامل موثر در توسعه واقامت گردشگری روستای هدف گردشگری مطالعه موردی؛ (روستای دشه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم جغرافیایی و دانشگاه پیام نور پاوه

2 دانشگاه پیام نور پاوه

چکیده

گردشگری یا همان توریسم ، امروزه یکی از سریعترین صنایع در حال رشد دنیا و ابزاری برای افزایش درآمد ملی کشورهای جهان به حساب می آید. در این صنعت یکی از جذابترین و شاید جدیدترین آنها ، گردشگری روستایی است که اخیرا مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است.امروزه بسیاری از سیاستگذاران و برنامه ریزان ، گردشگری را به مثابه ابزاری برای ثبات اقتصادی و توسعه برای جوامع روستایی می دانند و.صنعت گردشگری روستایی را باید همانند لبه های تیز یک تیغ بدانیم که اگر صحیح و بر اساس اصول و نظم ،توسعه و گسترش نیابد ، نه تنها به عمران و اصلاح مناطق روستایی کمک نخواهد کرد بلکه اثرات مخرب و جبران ناپذیری را بر بخشهای اجتماعی ، اقتصادی ، طبیعی ، زیست محیطی و... جوامع روستایی و نهایتا کل جامعه برجا خواهد گذاشت ، تا چه میزان به بخش گردشگری روستایی و اکوتوریسم توجه شده است ؟ چگونه می توان از این صنعت به عنوان ابزار کارآمد مدیریتی در جهت توسعه روستا استفاده نمود؟همچنین ارتباط دو سویه بین این دو بخش ، به خوبی لزوم توجه و اهمیت به صنعت گردشگری را در ساختار مدیریت روستا می رساند چراکه با توسعه گردشگری روستا ، مدیریت روستا می تواند منبع مالی قابل توجهی را برای اجرای برنامه های خود ایجاد نماید و از طرف دیگر با مدیریت صحیح در روستا می توان توسعه و گسترش گردشگری را به طور اصولی هدایت نمائیم.هدف از تدوین وتهیه این مقاله ، شناسایی منطقه ای روستایی می باشد. همچنین عوامل و عناصری که در توسعه و گسترش این صنعت در ساختار روستایی موثر هستند ، شناسایی و مورد تحلیل قرار می گیرند.در تدوین این مقاله از روش کتابخانه ای ،میدانی ، بررسی منابع ، اسناد و... استفاده شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating and analyzing the factors influencing tourism tourism development Case Study; (Deshe village)

نویسندگان [English]

 • gona mehrdanesh 1
 • Kamran Nouri 2
1 Geosciences and Payame Noor University of Pave
2 Payame noor university
چکیده [English]

Tourism, or tourism, is today one of the fastest growing industries in the world and a tool for increasing the national income of the world. In this industry, one of the most attractive and possibly the newest one is rural tourism, which has recently attracted many countries in the world. Today, many policy makers and planners consider tourism as a tool for economic stability and development for rural communities. The rural tourism industry should be the same as the sharp edges of a shove If not developed and developed in accordance with principles and order, it will not only help in the development and improvement of rural areas, but also will have destructive and irreparable effects on social, economic, natural, environmental and ... rural communities and Ultimately, the whole community will be treated, to what extent is the rural tourism sector and ecotourism considered? How can this industry be used as an effective management tool for rural development, as well as a two-way relationship between these two sectors, as well as the importance of the tourism industry in the management of the village because of the development of rural tourism Village management can provide a significant source of funding for implementation of its programs, and on the other hand, with proper management in the village, we can lead the development and development of tourism in principle. The purpose of this article is to identify rural areas. Be Also, factors and elements that are effective in developing and expanding this industry in rural structure are identified and analyzed. In compiling this paper, library, field, resource, documentation and ... methods have been used.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Village Residence
 • Village Planning
 • Tourist Village Tourism
 • Desh village
 • مراد نژاد ،همایون (1382) «توریسم و توسعه روستایی در ایران » وماهنامه جهاد .سال 23،شماره 256.
 • مدل استراتژیک (مطالعه موردی دهستان لواسان کوچک ).پایان نامه کارشناسی ارشد  جغرافیا تهران :دانشگاه تریبت مدرس .
 • برادران، مراد (1385)،نقش صنعت گردشگری در اشتغال استان اردبیل با تاکید بر شهر سرعین .پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی .تهران :دانشکده علوم اجتماععی دانشگاه تهران .
 • بول ،آدریان (1379)،اقتصاد نیرو جهانگردی .ترجمه علی اعظم محمد بیگی .تهران مؤسسه فرهنگی آینده پویان .
 • شارپلی ،ریچارد (1380) گردشگری روستایی .ترجمه رحمت الله منشی زاده و همکاران .تهران منشی .
 • کوپر ،چارلز (1380) اصول مبانی جهانگردی –ترجمه اکبر غمخوار .تهران فراماد .
 • گی ،چاک وای (1382) جهانگردی و چشم انداز ی جامع .ترجمه علی پارساییان و محمد اعرابی .تهران :دفتر پژوهش های فرهنگی .
 • لاندبرگ ،دونالد ای .(1383)،اقتصاد گردشگری .ترجمه محمد رضا فروتن .تهران :شرکت چاپ و نشر بازرگانی .
 • رضوانی محمد رضا،مرادی مهرنوش (1391)امکانسنجی توسعه گردشگری با رویکرد سیستمی در روستاهای حاشیه میقان اراک، فصلنامه فضا و اقتصاد روستایی  سال یکم شماره 2زمستان 1391پیایی2صفحات 40-1
 • لانکوار ،روبر (1381) جامعه شناسی جهانگردی و مسافرت .ترجمه صلاح الدین محلاتی .تهران دانشگاه شهید بهشتی .
 • لی ،جان (1378)گردشگری توسعه در جهان سوم .ترجمه عبد الرضا رکن الدین افتخاری و همکاران .تهران چاپ و نشر بازرگانی
 • ابراهیم زاده، عیسی؛ محمود ضیایی؛ علی دلشاد  (1391). اصول و فرآیند برنامه ریزی راهبردی توسعه توریسم، چاپ اول. مشهد. انتشارات صحرا.
 • ارمغان، سیمین (1386) توریسم و نقش آن در جغرافیا، چاپ اول، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهر.
 • امان پور، سعبد؛ نوذری، عبدالرحمان؛ بدری، رضا (1395). سنجش میزان رضایت مندی گردشگران نوروزی از تسهیلات و خدمات رفاهی، تفریحی و توریستی شهرستان شوشتر. فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، سال 6، شماره 19.
 • امیرحاجلو، الهام؛ تولایی، سیمین؛ زنگانه، احمد؛ زنگانه، ابوالفضل ( 1392). ارزیابی و اولویت بندی اثرات گردشگری در سطح ملی با استفاده از روش تاپسیس، فصل نامه برنامه ریزی منطقه ای، سال سوم، شماره 10، مرودشت.
 • بیشویی، دیپاک (1390). توریسم و توسعه اقتصادی. ترجمه حیدر لطفی و همکاران. جلد اول، تهران، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
 • حیدری چیانه،رحیم (1383). آموزش برنامه ریزی گردشگری در ایران. پایان نامه دکترا. استاد راهنما کریم حسین زاده دلیر. تبریز.دانشگاه تبریز.
 • خسروی نژاد،محمد (1387). نقش گردشگری روستایی در توسعه خانه های روستایی. فصلنامه دانشگاه اصفهان، نشریه اطلس، شماره 9.
 • دخیلی کهنموئی، جواد (1382). بررسی راهکارهای توسعه توریسم در آذربایجان شرقی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز.
 • رنجبریان، بهرام و بهرام زاهدی .(1386). بررسی اثرات تکرار سفر به اصفهان بر میزان رضایت گردشگران خارجی. مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای، شماره نهم.
 • سلیمانی، علی (1386). مطالعه تطبیقی صنعت گردشگری در ایران و ترکیه، مجله بررسیهای اقتصادی، شماره 23، صص 50- 67.
 • طیبی، سیدکمیل.، جباری، امیر؛ بابکی، روح اله (1387). بررسی رابطه توسعه گردشگری و رشد اقتصادی در ایران (مطالعه موردی ایران، کشورهای OECD به علاوه کشورهای منتخب)، نشریه دانش و توسعه، 15 (24). صص 84-63.
 • غضنفرپور،حسین و کمانداری، محسن(1393). جغرافیا گردشگری با تاکید برگردشگری شهری، انتشارات نورعلم.چاپ اول.
 • غلامرضایی, سعید.، زینعلی، مریم.، ناصری، علی رضا.، نورائی، سهیلا (1391). توریسم عشایری، فرصتی کارآفرینانه در صنعت توریسم کشور،  دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای، سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، 1391.
 • کاظمی،مهدی(1385) مدیریت گردشگری،انتشارات سمت تهران.
 • میسون، پیتر (1387) توریسم  (اثرات، برنامه ریزی و مدیریت)، ترجمه روزبه میرزایی و پونه ترابیان، چاپ اول، انتشارات ترمه.
 • Botti, L., Peypoch, N., & Solonandrasana, B. (2008). Time and tourism attraction. Tourism Management, 29(3), 594-596.
 • Butler, R. W. (2000). Ecotourism-has it achieved maturity or has the bubble burst. Keynote address. Pacific Rim Tourism.
 • Inskeep, E. (1991). Tourism planning: an integrated and sustainable development approach. Van Nostrand Reinhold.
 • Inskeep, E. (1994). National and regional tourism planning: methodologies and case studies. Routledge.
 • Pearce, D. G. (2001). An integrative framework for urban tourism research. Annals of tourism research, 28(4), 926-946
 • Leiper, Neil (1999), "A conceptual analysis of tourism–supported employment which reduces the incidence of exaggerated, misleading statistics about jobs". Tourism Management.  Vol. 20, No. 5.
 • Choy, Dexter J. L. (1995), "The quality of tourism employment". TourismManagement, Vol. 16, No.2.
 • Cukier-Snow, Judith et al. (1993), "Tourism employment perspectives from
 • Bali". Tourism Management, Vol. 14, No.3
 • Butler, R. W. (1980), “The concept of a tourist area cycle of evolution.
 • implications for management of resources”. Canadian Geographer,
 • Gunn, C. A., (2002), Tourism Planning: Concepts, Basics and Cases, New York and London
 • Doswell, R., (1997), Tourism: How Effective Management Makes Different, Butterworth and Heinemam

-                      Lumsdon, L., (1997), Tourism marking, Thomson Business press. - Mill, R. C. and A. M. Morrison, (1992), The Tourism system: an Introdoctory Text, 2nded., Prentice  Hall, New jersey