بررسی عملکرد مدیریت شهری گرگان با رویکرد حکمروایی خوب شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان

2 دانشجوی دکتری، گروه علوم منطقه ایی، دانشگاه اتوش لوراند، دانشکده علوم، بوداپست، مجارستان

3 دانشگاه گلستان

4 کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

چکیده

یکی از جوانب مدیریت شهری که اخیرا در کشورها و جوامع‌غربی مورد توجه قرار گرفته است رویکرد حکمروایی خوب شهری می‌باشد. در واقع شهرها برای مدیریت و اداره خود راهی بجز زمینه سازی برای توسعه دموکراسی نیافته‌اند و در این راه به شکل تازه ای از حاکمیت دست یافته‌اند به نام حکمروایی خوب شهری. لذا در همین راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد مدیریت شهری با رویکرد حکمروایی خوب شهری در شهر گرگان انجام گرفته است که بدین منظور از روش توصیفی‌– تحلیلی و پیمایش میدانی استفاده شده است همچنین جامعه مورد مطالعه در این پژوهش ساکنان منطقه یک و دو شهر گرگان می‌باشند که با استفاده از روش کوکران تعداد 200 نفر انتخاب و پرسشنامه به‌صورت تصادفی ساده بین آنها توزیع شده است. جهت سنجش مدیریت شهری در محدوده مورد مطالعه از پنج شاخص حکمروایی خوب شهری شامل شفافیت، مشارکت، قانونمندی، پاسخگویی و کارآیی و اثربخشی استفاده شده است که نتایج به‌دست آمده با استفاده از آزمون Mann-Whitney نشان دهنده وضعیت بهتر منطقه یک در دو بعد پاسخگویی و قانونمندی نسبت به منطقه دو می‌باشد. همچنین با استفاده از آزمون t-test مشخص گردید که بُعد کارآیی و اثربخشی با میانگین 3.21 دارای بهترین وضعیت و بُعد مشارکت با میانگین 2.58 از وضعیت نامناسبی نسبت به سایر ابعاد برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Performance of Gorgan Municipal Management with the Good Urban Governance Approach

نویسندگان [English]

 • Farahnaz Akbar Zadeh 1
 • Hosein Mosa Zadeh 2
 • mehdi khodadad 3
 • Hasan Mosa Zadeh 4
1 Master of Clinical Psychology, Islamic Azad University of Lahijan
2 Ph.D. Student, Department of Regional Science, University of Ottouch Lorand, Faculty of Science, Budapest, Hungary
3 دانشگاه گلستان
4 Master of Psychology, Islamic Azad University, Gorgan
چکیده [English]

One of the aspects of urban management that has recently been considered in Western countries and societies is the good governance of the city. In fact, the cities have not found a way to manage their own business, except for creating a platform for the development of democracy, and in this way they have acquired a new form of sovereignty, called "good urban rule." In this regard, the present study aimed to investigate the performance of urban management with a good urban governance approach in Gorgan city. For this purpose, descriptive-analytical method and field survey have been used. Also, the population studied in this study residents of the 1st and 2nd area The city of Gorgan has been selected using 200 Cochran method and the questionnaire has been distributed randomly among them. In order to measure urban management in the study area, five good city governance indicators including transparency, participation, legitimacy, accountability, and efficiency and effectiveness were used. The results obtained using Mann-Whitney test showed better situation in area one in two Then, the accountability and legality of the region are two. Also, t-test showed that the efficiency and effectiveness dimension with the average of 3.21 had the best status and then the participation rate with mean of 2.58 had an inappropriate situation compared to other dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • City of Gorgan
 • urban management
 • Good City Government
 • آدینه­وند، علی­اصغر؛ حاجی­زاده، مریم و قدمی، مصطفی (1392)، بررسی عملکرد شهرداری در چارچوب حکمرانی خوب شهری، نمونه موردی شهر بابلسر، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 31.
 • تقوایی، مسعود­؛ بابانسب، رسول و موسوی، رسول (1388)، تحلیلی بر سنجش عوامل موثر بر مشارکت شهروندان و مدیریت شهری تبریز، مطالعات و پژوهش­های شهری و منطقه ای، سال اول، شماره دوم، صص 36-19.
 • تیربند، مجید (1391)، مدیریت و حکمروایی خوب شهری، اولین همایش مدیریت شهری در افق 1404، دانشگاه صنعتی شریف، تهران.
 • حکمت­نیا، حسن و موسوی، میرنجف (1386)، سنجش میزان و عوامل موثر بر رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری مطالعه موردی؛ شهر یزد، مجله جغرافیاوتوسعه، دوره 5، شماره 9، بهار وتابستان، صص 196-181.
 • حکمت­نیا، حسن؛ ملکی، محمد، موسوی، میرنجف و افشانی، علیرضا (1396)، سنجش میزان تحقق پذیری حکمروایی خوب شهری در ایران (مطالعه­موردی: شهر ایلام)،  پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهش­های جغرافیایی)، دوره 49، شماره 3، پاییز، صص 619-607.
 • رهنما، محمد­رحیم؛ مافی، عزت اله و اسدی، روح الله (1389)، تحلیل جایگاه حکمروایی خوب شهری در مشهد با الگوی  SWOT، مجله جغرافیاوتوسعه ناحیه­ای، سال 8، شماره 15، پاییزو زمستان، صص 224-198.
 • زندیه، الناز (1396)، بررسی عملکرد شهرداری­ها در چارچوب رویکرد حکمروایی خوب شهری نمونه موردی: شهرداری شهر ملایر، فصلنامه آمایش محیط، دوره 10، شماره 39، زمستان، صص 76-59.
 • زیبایی، نیر (1387)، حکمروایی شهری زمینه­ ساز پایداری شهری (http://citymanager.blogfa.com/post/32).
 • سعید نیا، احمد (1379)، مدیریت شهری، مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری، وزارت کشور، تهران.
 • سعیدی، عباس (1387)، دانش­نامه مدیریت شهری و روستایی، سازمان شهرداری­ها و دهیاری­های کشور، تهران.
 • شیعه، اسماعیل (1382)، لزوم تحول مدیریت شهری در ایران، مجله جغرافیا و توسعه، بهار و تابستان، صص 62-37.
 • صالحی، رضا (1392)، سنجش و تحلیل رابطه بین سرمایه اجتماعی شهری و حکمروایی شهری، مطالعه­موردی: شهر نسیم­شهر، پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشکده علوم­زمین، دانشگاه چمران، اهواز.
 • صرافی، مظفر (1380)، ابر مسدله شهری ایران و نقش برنامه ریزان شهری، فصلنامه معماری و شهرسازی، شماره 62 – 63.
 • صفایی­پور، مسعود؛ امانپور، سعید و نادری، زهرا (1392)، ارزیابی و تحلیل میزان تحقق پذیری حکمرانی خوب شهری در شهر خرم آباد، فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس، سال پنجم، شماره 17.
 • علاء الدینی، پویا و پورمیر غفاری، مریم سادات (1397)، مدیریت محله و شورایاری در تهران: ارزیابی حکمروایی شهری در حسن‌آباد زرگنده، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره 7، شماره 1، بهار، صص 52-25.
 • عیوضلو، داود و رضویان، محمدتقی (1397)، ارزیابی وضعیت مدیریت شهری کلانشهرها مبتنی بر شاخص های حکمروایی مطلوب شهری مورد مطالعه:  کلانشهر تهران، مجله جغرافیا و توسعه،شماره 52، پاییز، صص 192-175.
 • قلی پورف، رحمت­اله (1387)، حکمرانی خوب و الگوی مناسب دولت، تهران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک، دفتر گسترش تولید علم، تهران.
 • لطیفی، غلامرضا (1383)، مدیریت شهری در ایران (محدودیت­ها و چالش­ها و راه­کارها)، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 27، صص 100-75.
 • مرکز آمار، سرشماری نفوس و مسکن شهرستان گرگان، 1390.
 • نصیری، اسماعیل و عموزاد مهدیرجی، حسن (1393)، بررسی رضایتمندی شهروندان از عملکرد خدماتی شهرداری با استفاده از مدل کانو مورد شناسی؛ شهرداری گرگان، فصلنامه جغرافیا-آمایش شهری و منطقه­ای، دوره 4، شماره 13، زمستان، صص 106-97.
 • الوانی، مهدی و اسدی فرد، رویا (1391)، بنیان­های حکمرانی و خط­مشی گذاری شهری در ایران، اولین همایش مدیریت شهری در افق 1404، دانشگاه صنعتی شریف.تهران.
  • UN-HABITATE. Campaign on urban governance. Campaign on urban governance. 2006.
  • Vansant, J. Cooperation for Good Governance. July. Terry Sanford Institute of public policy. 2001.