بررسی دیدگاه مردم نسبت به عملکرد دهیاری ها از زمان تاسیس از تاکنون(مطالعه موردی دهستان میربگ- شهرستان دلفان – استان لرستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه جغرافیا/دانشگاه رازی

چکیده

مدیریت نوین روستایی از جمله ایده های جدید در توسعه روستایی است که با هدف توسعه نواحی روستایی مطرح شده است. دهیاری ها یکی از اجزای اصلی مدیریت نوین روستایی هستند. دهیاری ها به لحاظ اهمیت و طرحی نسبتا جدید و ابعاد گوناگون آن مورد توجه کارشناسان و برنامه ریزان قرار گرفته است. مدیریت روستایی از آنجا اهمیت پیدا می کند که در رابطه با حل مسائل و مشکلات طیف وسیعی از جامعه کنونی کشورمان است. این مقاله ضمن بررسی وظایف دهیاری ها در مدیریت روستاهای دهستان میربگ از توابع شهرستان دلفان با توجه به نظرات اهالی روستاییان نسبت به مدیریت روستا(دهیاران) ارزیابی کلی داشته است. بنابراین سوال اصلی تحقیق این است که عملکرد دهیاری ها در روستاهای دهستان مذکور چگونه است؟ روش تحقیق، توصیفی تحلیلی بوده، از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ تعیین شد که برای جواب دهندگان عدد74/0 بوده است. حجم نمونه 104 نفر و از طریق مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. تعداد روستاهای انتخاب شده 8 روستا و مبنای انتخاب بر اساس جمعیت و در روستاهای دارای دفاتر فعال دهیاری بوده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که مدیریت روستا دارای ابعادی چندگانه بوده است و در کل در این مقاله پاسخگویان از عملکرد دهیاران راضی بوده در جهت خدمات رسانی بهتر پیشنهاداتی را مطرح کردند. در نهایت 7 عامل خدمات رسانی و بهداشت، نظارت بر طرح ها، بهبود مسائل اقتصادی، تشویق به مشارکت گسترده، همکاری با ارگانها وسیاسی، کاهش مهاجرت ورضایت افراد، مسائل اجتماعی در عملکرد دهیاری ها موثر تشخیص داده شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of People’s Attitude to Dehyriha Function from Creation to Today Case study Mirbag County: Delfan District-Lorestan Province

نویسندگان [English]

 • Aeizh Azmi
 • Reza Reaei
Geography group/Razi university
چکیده [English]

New rural management is a new paradigm in rural development. It wants help to rural area development. Dehyaries are an important factor in new rural management. Dehyariha faces to experts and planners notice because it has high important and it is new idea. Rural management is important because it relates with widespread problems in our country. This paper studies Dehyariha duty about rural management in Mirbag district base of villagers’ attitude. Therefore important question is study of People’s Attitude to Dehyriha Function from Creation to Today in Mirbag County. Investigation method was descriptive-analysis method and we use from questionnaire. Realibility calculate by Cronbach alpha. Statistical volume was 104 people that were calculated by Morhan table and sampling method was simple random sample. There are 8 villages and they selecting base of crowd and Dehhyari.. Results say that rural management have many dimension. This investigation says people have satisfaction from Dehyari Function and they present some recommendation for better function. Finally there are 7 factors those effects on Dehyaries development that includes: services and heritage, stewardship on plans, resolving of economic problems,encouragement of wide participation, cooperation with institution, decreasing immigration, people satisfaction and social problems in dehyaries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • people’s attitude
 • Rural management
 • Dehyariha
 • Mirbag county
 • ابراهیم زاده ، عیسی ،(1373) ، مدیریت و توسعه روستایی، مجله جهاد، شماره 171 .
 • استعلاجی،علیرضا(1391)، بررسی الگوی مدیریت روستایی در ایران با تاکید بر مدیریت محلی و مشارکتی دهیاری ها، مجله جغرافیا، دوره 10، شماره 32، 258-239.
 • اکبری،غضنفر. عبداللهی،مجید، (1385) مجموعه قوانین و مقررات ده و دهیاری، ناشر: قلمستان هنر .
 • چوبچیان.شهلا، کلانتری.خلیل، شعبانعلی فمی.حسین(1386)، عوامل موثر بر عملکرد دهیاری های استان گیلان، نشریه روستا و توسعه، سال 10، شماره2
 • رضائیان.علی(1379)، مبانی سازمان و مدیریت، انتشارات سمت
 • سازمان برنامه و بودجه استان زنجان، تاریخچه مدیریت روستایی، سایت سازمان برنامه و بودجه استان زنجان
 • سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور(1378)، آیین نامه اجرایی تشکیلات،انتخابات داخلی و امور مالی شورا های اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار ،.
 • سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور(1384)؛ مجموعه قوانین و مقررات دهیاریها،
 • سایت فرمانداری شهرستان دلفان(1390)، ویژگی های جغرافیایی شهرستان دلفان
 • شکری.ولی الله(1384)، توانمند سازی مدیریت روستایی با حمایت از تشکل های مردمی جامعه مدار در روستاهای پرجمعیت، همایش مدیریت روستایی در ایران
 • طالب.مهدی(1372)، مدیریت روستایی، انتشارات دانشگاه تهران
 • عابدینی،کورش، (1384)، منابع درآمد در دهیاری ها،(مدیریت روستایی)، با همکاری جهاد دانشگاهی وسازمان شهرداریهای استان قزوین،المهدی.              
 • عزمی.آئیژ(1390)، وضعیت کنونی و موانع پیش روی مدیریت روستایی ایران-مطالعه موردی: بخش گرگانرود شهرستان تالش،   جغرافیایی سرزمین، دوره 8، شماره 32، 98-83.
 • فراهانی، حسین. آیین مقدم، فاطمه(1391)، ارزیابی عملکرد و کارایی دهیاری ها و شوراهای اسلامی در فرآیند مدیریت توسعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان سررودجنوبی در شهرستان بویراحمد)، دوره 7، شماره 18، 127-118.
 • لمبتون.ک.اس(1377)، مالک و زارع در ایران، ترجمه منوچهر امیری، انتشارات علمی و فرهنگی
 • مهدوی. مسعود(1377)، مقدمه ای بر جغرافیای روستایی در ایران، سمت
 • مهدوی.مسعود.نجفی کانی.علی اکبر(1384)، دهیاریها، تجربه ای دیگر در مدیریت روستاهای ایران(نمونه موردی : دهیاریهای استان آذربایجان غربی)، پژوهش های جغرافیایی  شماره 53.
 • نعمتی.مرتضی.بدری.سید علی(1386)، ارزیابی نقش کارکردی نظام نوین مدیریت روستایی-مقایسه تطبیقی دهیاری های فعال در روستاهای کوچک و بزرگ مطالعه موردی : استان گلستان، پژوهش های جغرافیایی شماره 59 بهار
  • Dennis، E. and Erdmann، D. (2005)، “Improvement of job performation”، available on:http://www.traintoingrain.com/tda/2005/03/improvingperfo .html
  • Sundaraswamy، B. and Peruma، L. G. (1992)، “Variable influencing، the job performance of assistant agricultural officers”. Karnataka Journal of Agricultural-Sciences. 5:3، 249-254.