تحلیل وضعیت توسعه یافتگی دهستان های شهرستان سنندج با مدل رتبه اندازه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی و سنجش شاخص های توسعه انسانی دردهستان های شهرستان سنندج واقع دراستان کردستان می باشد که بر اساس مولفه های( محل خرید مایحتاج مردم، آموزشی، فرهنگی و رزشی، مذهبی، سیاسی- داری،برق،گاز و آب، بهداشتی و درمانی، بازگانی و خدمات،مخابرات و ارتباطات) می باشد که روش انجام تحقیق حاضر توصیفی– تحلیلی است، گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته، مدل های مورد استفاده در این تحقیق مدل رتبه- اندازه است که برای سنجش میزان تعادل فضایی بین توزیع خدمات و جمعیت در دهستان این شهرستان می باشد، نتایج نشان می دهد که طور کلی بین توزیع خدمات و جمعیت دردهستان های شهرستان سنندج تعادل فضایی برقرار می باشد بر اساس مدل رتبه –اندازه پژوهش 563 0.می باشد می توان گفت که دردهستان های شهرستان سنندج بین جمعیت و خدمات تعادل وجود دارد ،که بیشترین اختلاف مربوط به دهستان نران می باشد که از لحاظ جمعیتی دارای جمعیتی رتبه ی زیاد ، اما از لحاظ خدمات در رتبه کمتری قراردارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the development status of villages in Sanandaj city with the size rating mode

نویسندگان [English]

  • saadi salehi 1
  • karim shamsi 1
  • Ayesheh rostamzadeh 2
1 Univeresity
2 university
چکیده [English]

The main objective of this research is to evaluate the human development indicators in the cities of Sanandaj, Kurdistan province, which according to the components (place of purchase of people's needs, educational, cultural and educational, religious, political, electricity, gas and water, sanitation And therapeutic, rehabilitation and services, telecommunication and communication). The methodology of this research is descriptive-analytical. Information gathering was done using library resources. The models used in this research are a rank-size model that is used to measure the rate The balance of space between the distribution of services and population in the rural district of the city, the results show that overall The distribution of services and population in the cities of Sanandaj is based on a spatial equilibrium. According to the rank-scale model, the scale of research is 563. It can be said that there is a balance between population and services in Sanandaj city, the largest difference is in the Naran district It has a high demographics population, but is ranked less in terms of services

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Human Development Indicators
  • Rank Ranking Model
  • Sanandaj
1)      بدری، س. ع. و اکبریان رونیزی ، س. ر(1385). مطالعه ی تطبیقی کاربرد روش های سنجش توسعه یافتگی در مطالعات ناحیه ای مورد: شهرستان اسفراین. جغرافیا و توسعه،4 پیاپی(7)5-25
2)      تودارو، مایکل ( 1378 ): توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه: غلامعلی فرجادی، تهران، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، چاپ اول، تهران.
3)      رستمی،مسلم،دامن باغ،جواد و سجاد نقدی چقا گونجی (1394)،سطح بندی شهرستان های استان  کرمانشاه بر اساس شاخص های توسعه انسانی HDI))،مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی،سال دهم،شماره 33،زمستان 1394.صص29-39
4)      حسین زاده دلیر، کریم ( 1385 ): برنامهریزی ناحیهای، انتشارات سمت، چاپ سوم، تهران.
5)      حیدری، ب(1383). سنجش درجه توسعه یافتگی دهستان های شهرستان آمل به منظور تعیین اولویت های توسعه با استفاده از مدل تاکسونومی. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی. دانشگاه اصفهان
6)    کلانتری، خ.، ایروانی، ه. و وفایی نژاد، ش. م(1382)  . سنجش سطح توسعه روستایی در شهرستان تربت حیدریه 79-1365، فصل نامه پژوهش های جغرافیایی،41-54
7)      قدیری معصوم ، م. و حبیبی، ک(1383). سنجش و تحلیل سطوح توسعه یافتگی شهرها و شهرستانهای استان گلستان. فصلنامه علوم اجتماعی،3(11) 147 
8)   صادقی.حسین،عبدالهی حقی.سولماز،لیلا عبدالله زاده ،(1385)،توسعه انسانی در ایران، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی،سال ششم،شماره220،صص283-304
9)      موسوی، م. ن(1382) . سنجش درجه توسعه یافتگی نواحی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری. دانشگاه یزد.
10)  مهدی لو،علی،اصغرپور،حسین و زهرا کریمی تکنلو(1395)، بررسی رابطه علیت  بین شاخص های توسعه انسانی  در ایران با رویکرد  مدل غیر خطیMS-VARفصل نامه علمی پژوهشی برنامه ریزی و بودجه-سال بیست و یکم شماره 2، تابستان 1395صص 25-53
11)  Sachiko Facade, Parr (2001), "Indicators of Human Development Rights Overlaps, Differences and What about the Human Development Index?”, Statistical Journal of the United Nations, ECE/8, PP. 239-248