تحلیل وضعیت توسعه یاقتگی دهستان های شهرستان سروآباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه

3 دانشجوی دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش حاضر به بررسی و سنجش شاخص های توسعه انسانی دردهستان های شهرستان سروآبادواقع دراستان کردستان بر اساس مولفه های( محل خرید مایحتاج مردم، آموزشی، فرهنگی و رزشی، مذهبی، سیاسی-اداری،برق،گاز و آب، بهداشتی و درمانی، بازگانی و خدمات،مخابرات و ارتباطات) می باشد که روش انجام تحقیق حاضر توصیفی– تحلیلی است، گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته، مدل های مورد استفاده در این تحقیق مدل رتبه- اندازه است که برای سنجش میزان تعادل فضایی بین توزیع خدمات و جمعیت در دهستان این شهرستان می باشد، نتایج نشان می دهد که طور کلی بین توزیع خدمات و جمعیت دردهستان های شهرستان سروآباد تعادل فضایی برقرار می باشد بر اساس مدل رتبه –اندازه این پژوهش 548 /R= می باشد می توان گفت که دردهستا نهای شهرستان سروآباد بین جمعیت و خدمات تعادل وجود دارد ،که بیشترین اختلاف مربوط به دهستان ژریژه و دهستان دزلی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the status of development of rural communities in Saravaba

نویسندگان [English]

 • saadi salehi 1
 • parstoo lotfie 2
 • logman rahimian 1
 • hana darvish 3
1 Univeresity
2 University
3 Student at Tehran University
چکیده [English]

The main objective of this study was to evaluate the human development indicators in the cities of Saravabad, in the province of Kurdistan, based on the components (place of purchase of people's needs, educational, cultural and recreational, religious, political-administrative, electricity, gas and water, health and medical , Telecommunication and services, telecommunication and communications). The methodology of this research is descriptive-analytical. Information gathering was done using library resources. The models used in this research are a rank-size model that is used to measure the spatial equilibrium Between distribution of services and population in the district of this city, the results show that overall between Distribution of services and population in the cities of Saravabad is based on the spatial equilibrium. Based on the rank-scale model, this research is 548 / R =. It can be said that there is a balance between population and services in Saravabad city, the largest difference is in Jareh village And the village of Dazli.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Development
 • Human Development Indicators
 • Saravabad Model Size Rating
 • ·       بدری، س.ع.، اکبریان رونیزی ، س. و جواهری، س.ر(1385) تعیین سطوح  توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان کامیاران. تحقیقات جغرافیای ، 21(3) 116
 • تقوایی،مسعود ونوروزی آورگانی،اصغر(1389)،تعیین سطح برخورداری مناطق روستایی کشوربا بهره گیری از روش تاکسونومی عددی و تحلیل خوشه ای،برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی،سال 2،شماره5،صص 91،116
 • رستمی،مسلم،دامن باغ،جواد و سجاد نقدی چقا گونجی (1394)،سطح بندی شهرستان های استان  کرمانشاه بر اساس شاخص های توسعه انسانی HDI))،مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی،سال دهم،شماره 33،زمستان 1394.صص29-39
 • رضوانی، م. ر.(1381). سنجش درجه ی توسعه یافتگی استان های کشور با استفاده از تحلیل تاکسونومی. دانشکدهی ادبیات و علوم انسان ، 459
 • خانی.فضیله،مردانی.مریم( 1387)توسعه یافتگی و شاخص های فقر انسانی و جنسیتی مناطق شهری و روستائیان  ایران،پژوهش های زنان،دوره 6،شماره 4،زمستان 1387صص75-108
 • جمعه پور،محمود(1385)،مقدمه ای  بر برنامه توسعه روستایی،دیدگاه  ها و روش ها ،سمت
 • عباسی نژاد،حسین و رفیعی امام،علی نقی (1385)،ارزیابی شاخصهای توسعه انسانی در مناطق  روستایی ایران، مجله تحقیقات اقتصادیسال 18،شماره 72،صص31-54
 • قدیری معصوم ، م. و حبیبی، ک. (1383). سنجش و تحلیل سطوح توسعه یافتگی شهرها و شهرستانهای استان گلستان. فصلنامه علوم اجتماعی،3(11) 147
 • قرخلو مهدی،حیبی،کیومرث(1385)،تحلیل مهاجرت در ارتباط باسطح توسعه یافتگی استان های کشوربا استفاده از تکنیک های برنامه ریزی،تحقیقات جغرافیایی،سال21،شماره81،صص 59-83
 • مهدی لو،علی،اصغرپور،حسین و زهرا کریمی تکنلو(1395)، بررسی رابطه علیت  بین شاخص های توسعه انسانی در ایران با رویکرد  مدل غیر خطیMS-VARفصل نامه علمی پژوهشی برنامه ریزی و بودجه-سال بیست و یکم شماره 2، تابستان 1395صص 25-53
 • مرصوصی، ن(1388). توسعه یافتگی و عدالت اجتماعی شهر تهران. پژوهش های اقتصادی4(19)
 • مظفر زاده ،فتح الله(1380)،بررسی شاخص توسعه انسانی و تاثیر آن در روند توسعه  علم و فناورری ،رهایفت ،ش24،  بهار و تابستان 1380 ،ص 55-68
 • مولانا، حمید (1387)، اطلاعات عالم گیر و ارتباطات جهانی، ترجمه حسین برجیان، قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.35
 • Coups, A. K. and Crabtree, J. R. (1996). Indicators of Socio-Economic Sustainability: An Application to Remote Rural Scotland, Journal of Rural Studies, 12 (1):
 • Rondinelli, D.A. (1985). Applied Methods of Regional Analysis, The Special Dimension of Development Policy. U.S.A West View Press.