پیش بینی و ارزیابی تغییر اقلیم با تاکید بر سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی (استان کرمانشاه )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

جغرافیا ،دانشگاه رازی ،دانشکداادبیات و علوم انسانی گروه جغرافیا

چکیده

تغییر اقلیم به عنوان یک پدیده جهانی مورد قبول قرار گرفته است و لزوم توجه به این پدیده بسیار حائز اهمیت می باشد ،در تحقیق حاضر اثر پدیده تغییر اقلیم (دما و بارش )را طی دوره های آماری 2039-2020 و 2059-2040 در پنج ایستگاه هواشناسی سینوپتیک کاربردی برای استان کرمانشاه مورد مطالعه قرارداده ایم ،که با وارد کردن داده ها و انجام عملیات ریز مقیاس سازی بر روی داده ها برای مناطق مورد مطالعه صورت گرفته است که درنهایت با وارد شدن به سیستم اطلاعات جغرافیایی (gis) نقشه پیش بینی دماو بارش برای دوره های مذکور انجام گرفته است ،نتایج حاصل از مطالعه پدیده تغییر اقلیم حاکی از آن است که افزایش دما تا 4.3 درصدی برای ایستگاه های مورد مطالعه و افزایش متوسط دما نسبت به حال حاضر و هم چنین کاهش میزان بارش در نواحی گرمسیری و جنوب شرقی و شرق استان مورد انتظار می باشد، برای این منظور می بایست با حداقل بهره وری اراضی و رعایت الگوی متناسب کشت در این نواحی به شکل مدیریت مندانه تری رفتار گردد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Forecasting and assessing climate change with an emphasis on GIS Case Study (Kermanshah Province)

نویسنده [English]

  • firooz tabarzard
Geography, Razi University, Department of Geography, Faculty of Arts and Humanities
چکیده [English]

Climate change is an accepted global phenomenon and the importance of considering this phenomenon is very important. In the present study, the effect of the phenomenon of climate change (temperature and precipitation) during the statistical periods 2020-2039 and 2040-2020 in five The applied synoptic meteorological station for Kermanshah province has been studied by entering data and doing microscopic operations on the data for the study areas. Finally, by entering the geographical information system (gis), the prediction map Rainfall is for these periods, the results of the study of the phenomenon of climate change suggest that It is expected that the temperature increase up to 4.3% for the studied stations and the increase in the average temperature of the present and also the reduction of precipitation in the tropical region and southeast and east of the province is expected, for this purpose, should be with the minimum land productivity And respecting the appropriate pattern of cultivation in these areas should be treated in a more manageable manner.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate change
  • Small scale scaling
  • Climate modeling
  • Geographic information system
آذری، محمود ؛مرادی، حمیدرضا ؛ثقفیان بهرام ؛ فرامرزی منیره (1391)، ارزیابی اثرات هیدرولوژیکی تغییر اقلیم در حوضه آبخیز گرگانرود ،نشریه آب و خاک ،جلد 27،شماره 3
علیزاده، امین ؛ سیاری، نسرین؛ بنایان اول محمد؛ فرید حسینی،  علی ؛ حسامی کرمانی مسعودرضا،(1390) مقایسه دو مدل گردش عمومی جو (CGDM2و HaD CM3) در پیش بینی پارامتر های اقلیمی و نیاز آبی گیاهان تحت تغییر اقلیم (مطالعه موردی :حوشه کشف رود ) نشریه آب و خاک ،جلد 25 شماره 4
مهدی زاده ،صالح؛ مفتاح هلقی، مهدی؛ سید قاسمی، سمانه؛ مساعدی، ابوالفضل (1390)، بررسی تاثیر اقلیم بر میزان بارش در حوضه سد گلستان ،مجله پژوهش های حفاظت خاک و آب ،جلد 17 شماره 3
کوچکی، علیرضا ؛ نصیری، محلاتی؛کمالی، غلامعلی؛( 1386)، مطالعه شاخص های هواشناسی ایران در شرایط تغییر اقلیم ،مجله پزوهش های زراعی ایران، جلد 5 شماره 10
محمدی، الهام؛ یزدان پناه، حجت اله، محمدی، فریبا (1393)، بررسی رخداد تغییر اقلیم و تاثیر آن بر زمان کاشت و طول دوره رشد گندم دیم (مطالعه موردی :ایستگاه سرارود کرمانشاه )پژوهش های جغرافیای طبیعی ،سال 46شماره2
غلام پور، زهرا،(1391)،بررسی تغییر اقلیم ایستگاه شیراز دردوره 2011-2040 با استفاده از ریز مقیاس نمایی مدل (AOGCM)،همایش ملی کاربرد مدل های تحلیل فضایی آمایش سرزمین
عباسی، فاطمه؛ (1388)،بررسی تغییر اقلیم در پهنه ایران با استفاده از مدل گردش عمومی جو (AR4) در دهه های 2000 تا 2100 ،مجله پژوهش های جغرافیایی ،جلد 25 شماره 2
کاویانی محمدرضا  ، علیجانی، بهلول ،(1390) ،مبانی آب و هواشناسی ،انتشارات سمت ، چاپ 17