بررسی تعادل فضایی دهستان های شهرستان سقز بامدل رتبه –اندازه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دانشگاه علوم تحقیقات تهران

3 دانشجوی دانشگاه پیام نور

چکیده

نخستین گام درارزیابی نا برابری های فضایی روستایی شناخت ،دقیق ادبیات این حوزه و تبع آن،تبیین و تحلیل شاخص های توسعه پایدار روستایی است ،هدف اصلی این تحقیق بررسی و سنجش شاخص های توسعه انسانی دردهستان های شهرستان سنقز واقع دراستان کردستان می باشد که بر اساس مولفه های( محل خرید مایحتاج مردم، آموزشی، فرهنگی و رزشی، مذهبی، سیاسی- داری،برق،گاز و آب، بهداشتی و درمانی، بازگانی و خدمات، مخابرات و ارتباطات) می باشد که روش انجام تحقیق حاضر توصیفی– تحلیلی است، گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته، مدل های مورد استفاده در این تحقیق مدل رتبه- اندازه است که برای سنجش میزان تعادل فضایی بین توزیع خدمات و جمعیت در دهستان این شهرستان می باشد، نتایج نشان می دهد که طور کلی بین توزیع خدمات و جمعیت دردهستان های شهرستان سقز تعادل فضایی برقرار می باشد بر اساس مدل رتبه –اندازه پژوهش 866 0.می باشد می توان گفت که دردهستان های شهرستان سقز بین جمعیت و خدمات تعادل وجود دارد ،که بیشترین اختلاف مربوط به دهستان امام می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of spatial balance of rural districts of Saqez city with rank-size

نویسندگان [English]

  • saadi salehi 1
  • Fatemeh Abdollahi 2
  • Farhad Saeedi 3
1 Univeresity
2 Student of Tehran University of Science Research
3 Student of Payame Noor University
چکیده [English]

The first step in the assessment of rural spatial inequalities is the recognition, precision of the literature in this area and its consequence, the explanation and analysis of indicators of sustainable rural development. The main objective of this research is to evaluate and evaluate the human development indicators in the provinces of the city of Sangz, located in Kurdistan province. The basis of the components (place of purchase of people's needs, educational, cultural and educational, religious, political, electricity, gas and water, sanitary and therapeutic, restoring and services, telecommunications and communications), which is the method of doing this research is descriptive-analytical , Data collection using library resources, models used in this research The heart rate-size is to measure the spatial balance between distribution of services and population in the rural district of the city. The results show that there is a general equilibrium between distribution of services and population in the cities of Saqez City based on the rank-size model Research is 866. It can be said that in the cities of Saghez, there is a balance between population and services, the largest difference is in the Imam district.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Development Index
  • Rank-Size Model
  • Saqez City
1)      آذر،عادل(1385)رتبه بندی استان های کشور با استفاده با رویکرد تحلیل پوششی داده ها،فصل نامه پژوهش های اقتصادی،سال هشتم، شماره 27، تابستان،ص55
2)      بدری، س. ع. و اکبریان رونیزی ، س. ر(1385). مطالعه ی تطبیقی کاربرد روش های سنجش توسعه یافتگی در مطالعات ناحیه ای مورد: شهرستان اسفراین. جغرافیا و توسعه،4 پیاپی(7)5-25
3)      تودارو، مایکل ( 1378 ): توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه: غلامعلی فرجادی، تهران، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، چاپ اول، تهران.
4)      خانی.فضیله،مردانی.مریم( 1387)توسعه یافتگی و شاخص های فقر انسانی و جنسیتی مناطق شهری و روستائیان  ایران،پژوهش های زنان،دوره 6،شماره 4،زمستان 1387صص75-108
5)      رستمی،مسلم،دامن باغ،جواد و سجاد نقدی چقا گونجی (1394)،سطح بندی شهرستان های استان  کرمانشاه بر اساس شاخص های توسعه انسانی HDI))،مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی،سال دهم،شماره 33،زمستان 1394.صص29-39
6)      زیاری، کرامتالله (1379). سنجش درجه توسعه یافتگی در استان های ایران، فصلنامه علوم . اجتماعی، شماره 16 ، پاییز و زمستان 13،19
7)      قدیری معصوم ، م. و حبیبی، ک(1383). سنجش و تحلیل سطوح توسعه یافتگی شهرها و شهرستانهای استان گلستان. فصلنامه علوم اجتماعی،3(11) 147 
8)      قرخلو مهدی،حیبی،کیومرث(1385)،تحلیل مهاجرت در ارتباط باسطح توسعه یافتگی استان های کشوربا استفاده از تکنیک های برنامه ریزی،تحقیقات جغرافیایی،سال21،شماره81،صص 59-83
9)    نوربخش،فرهاد(1382)توسعه انسانی و تفاوت های منطقه ای، فصل نامه پژوهش های و سیاست های اقتصادی، شماره 28، تهران، صص15-43
10)  مرصوصی، ن(1388). توسعه یافتگی و عدالت اجتماعی شهر تهران. پژوهش های اقتصادی4(19)
11)            موسوی، م. ن(1382) . سنجش درجه توسعه یافتگی نواحی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری. دانشگاه یزد
12)            مهدی لو،علی،اصغرپور،حسین و زهرا کریمی تکنلو(1395)، بررسی رابطه علیت  بین شاخص های توسعه انسانی  در ایران با رویکرد  مدل غیر خطیMS-VARفصل نامه علمی پژوهشی برنامه ریزی و بودجه-سال بیست و یکم شماره 2، تابستان 1395صص 25-53
13)            Rondinelli, D.A. (1985). Applied Methods of Regional Analysis, The Special Dimension of Development Policy. U.S.A West View Press.
14)  Sachiko Facade, Parr (2001), "Indicators of Human Development Rights Overlaps, Differences and What about the Human Development Index?”, Statistical Journal of the United Nations, ECE/8, PP. 239-248