سنجش وضعیت توسعه یافتگی دهستان های شهرستان سقز با مدل HDI

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه تبریز

چکیده

امروزه در کشورهای در حال توسعه به منظور تقویت زیر بناهای اقتصادی-اجتماعی،رفع عدم تعادل های منطقه ای و در نهایت نیل به توسعه ی منطقه ای پایدار،نیازمند شناسایی و نحوه توزیع امکانات،تسیلات و منابع می باشند در مقاله حاضرشاخصهای توسعه انسانی شامل شاخص های ( محل خرید مایحتاج مردم، آموزشی، فرهنگی و رزشی، مذهبی،سیاسی-اداری،برق،گاز و آب، بهداشتی و درمانی، بازگانیو خدمات،محابرات و ارتباطات) استفاده شده تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نوع تحقیق، توصیفی- تحلیلی می باشد و از لحاظ گردآوری اطلاعات، اسنادی- کتابخانه ای می باشد ، ابتدا به تعریف توسعه و شاخص های ان پرداخته شد و این شاخص ها در جهان و ایران بر اساس روشهای کتابخانه ای(مقالت،نشریات معتبر داخلی و خارجی مرتبط با موضوع) استفاده شده است؛و برای تجزیه و تحلیل از مدل(HDI) مورد ارزیابی قرار گرفته است یافته های تحقیق حاکی از آن است که دهستان سرا رتبه اول و به ترتیب دهستان های گل تپه، امام،ذوالفقار،خورخوره،تیلکو،میرده،صاحب و تموغه، ترجان و چهل چشمه در رتبه های بعدی قرار دارند. به طور کلی تنها دهستان توسعه یافته شهرستان دهستان سرا می باشد، و دهستان های امام و ذوالفقار دهستان های در سطح متوسط توسعه یافتگی قرار دارند. و در این شهرستان از 11 دهستانی که وجود دارد 7 دهستان محروم هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the development status of rural districts of Saqez city with the HDI model

نویسندگان [English]

  • saadi salehi 1
  • Hiwa Ghasemi Pour 1
  • midia latifi 2
1 Univeresity
2 Tabriz University
چکیده [English]

Today, in developing countries, in order to strengthen socio-economic structures, eliminating regional imbalances and ultimately achieving sustainable regional development, it is necessary to identify and distribute the facilities, resources and resources. In the present article, human development indicators include Indicators (place of purchase of people's needs, educational, cultural and educational, religious, political-administrative, electricity, gas and water, sanitary and therapeutic, rehabilitation, services, meetings and communications). The present research is objective, applied and in terms of type Research, descriptive-analytical, and in terms of collecting information, documentary-library, first of all, the definition of development And indicators have been used and these indicators have been used in the world and Iran based on library methods (articles, prestigious internal and external publications related to the subject) and evaluated for model analysis (HDI). The findings of the research indicate that the village of Sarah is ranked first and respectively in the villages of Golpayeh, Imam, Zulfiqar, Lokhora, Tilko, Daryan, Sahib and Tamur, Tarjan and forty springs next. In general, the only developed rural district is the Sarat rural municipality, and the districts of Imam and Zulfiqar districts are moderately developed. And in this city of 11 rural districts there are 7 deprived villages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Human Development Index HDI
  • Saqez City
1)      آصف زاده،سعید،پیری زکیه(1383)-مفاهیم توسعه انسانی و روند شاخص توسعه انسانی در ایران-طب جنوب 1383-دوره 7-شماره2 –صص190-197
2)      بدری، س. ع. و اکبریان رونیزی ، س. ر(1385). مطالعه ی تطبیقی کاربرد روش های سنجش توسعه یافتگی در مطالعات ناحیه ای مورد: شهرستان اسفراین. جغرافیا و توسعه،4 پیاپی(7)5-25
3)      بهبودی،داوود،بهشتی،محمدباقر-موسی سها(1389)،توسعه انسانی و توسعه پایدار در کشورهای  در کشورهای منتخب صادرکننده  نفت-دانش و توسعه-زمستان 1389-دوره 17 شماره 33-ص 277 
4)      بهرامی،رحمت الله( 1391)بررسی روند عدالت اجتماعی با استفاده  از شاخص های توسعه انسانی در ایران طی دو دهه اخیر، چشم انداز جغرافیایی(مطالعات انسانی)سال ششم، شماره20،پاییز1391  صص85-99
5)      تقوایی،مسعود ونوروزی آورگانی،اصغر(1389)،تعیین سطح برخورداری مناطق روستایی کشوربا بهره گیری از روش تاکسونومی عددی و تحلیل خوشه ای،برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی،سال 2،شماره5،صص 91،116
6)      جهانیان، رمضان ،صالحی(1394)راحله ؛تاثیر آموزشهای فنی وحرفه ای برشاخص های توسعه انسانی؛ فصل نامه آموزش وتوسعه منابع انسانی، سال دوم،شماره4،بهار 1394صص145-127
7)      جمعه پور،محمود(1385)،مقدمه ای  بر برنامه توسعه روستایی،دیدگاه  ها و روش ها ،سمت
8)      شیرزادی.رضا(1391) توسعه و توسعه انسانی در قطر،فصلنامه مطالعات سیاسی،سال پنجم،شماره 18، زمستان   1391، صص 109-130
9)      عصاری آرانی،عباس، افضلی ابرقویی وجیهه(1389)، ارتباط اندازه دولت با توسعه انسانی (مقایسه کشورهای نفتی و کشورهای در حال توسعه غیر نفتی)،رفاه اجتماعی،بهار 1389،دوره 10،شماره 36،صص61-90
10)  ضرابی،اضعر،تبریزی،نازنین(1390)*تعیین سطح توسعه یافتگی شهرستانهای استان مازندران بارویکردتحلیل عاملی،فصلنامه امایش محیط،دوره 4،شماره 12-صص63-77
11)  نوبخت،محمدباقر(1391)"شاخص توسعه انسانی ومقام ایران درجایگاه جهانی،گزارش راهبردی 159، مرکز تحقیقات استراتژیک،تهران.صص35-54
12) Bloom, E. D., Canning, D. & Seville , J. (2004) The Effect of Health on Economic Growth :A Production Function Approach, World Development , 32, pp.1-13
13) Hanushek , A.E. (2013), "Economic Growth in Developing Countries: The Role of Human Capital", Academic Article for Stanford University, pp.1-30.
14)  Torjman, S., (2000), the Social Dimension of Sustainable Development, Caledon Institute Social