بررسی جایگاه شهر جهانی در مدیریت شهری کلانشهر تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه علوم انسانی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

اشارات مربوط به نیروهای جهانی شدن در تجارت، اقتصاد، سیاست، فرهنگ و نیز در متون مختلف علمی و مؤسسات آموزشی در اقصی نقاط جهان رواج یافته است. شهرها به دلیل اهمیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی روابط پیچیده‌ای با جهانی شدن داشته‌اند. مطالعات درباره این روابط در حال شکل دادن به یک چارچوب نظری جدید در مطالعات شهری است که نظریه شهر جهانی خوانده می‌شود. در مطالعات شهری، این نظریه جدید با پرسش‌هایی در رابطه با تأثیرات جهانی شدن بر شهرها و نحوه پاسخگویی شهرها به جهانی شدن آغاز می‌شود و با تدوین فرآیندهایی راهنما برای هدایت شهرها به سمت جهانی شدن پایان می‌یابد. در همین ارتباط کلانشهر تبریز به دلیل موقعیت جغرافیایی خاصی که در منطقه شمال غرب ایران دارد، همواره قطب این منطقه از کشور بوده است. پژوهش حاضر ضمن بررسی پیشنه و عوامل مفهوم جهانی شدن و شهر جهانی، به منظور تحلیل عوامل تأثیر گذار بر این مهم، مدیریت شهری را در این موضوع مورد بررسی قرار داده است. به عبارت دیگر جایگاه شهر جهانی در مدیریت شهری کلانشهر تبریز مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور پرسشنامه‌ای برای متخصصان، مدیران و مسئولان شهری و همچنین نخبگان که شامل اساتید دانشگاه تبریز در رشته‌های مربوط به شاخص‌های جهانی شدن می‌باشد، ترتیب داده شده که تعداد 979 بعنوان جامعه آماری پرسش به عمل آمده است. پایایی داده‌های مورد استفاده با بهره گیری از آلفای کرونباخ به میزان 0.75 محاسبه شده و توسط آزمون تک نمونه‌ای on sample T-test فرضیه‌های تحقیق مورد ارزیابی قرار داده شده است. برطبق آزمون تک نمونه‌ای هر سه فرضیه تحقیق که مبنی بر مطلوب بودن میزان آشنایی مدیران و مسئولان شهری با جهانی شدن و شهر جهانی، عدم وجود ظرفیت‌های نهادی- مدیریتی لازم و عملکرد نامطوب مدیران شهری در تبدیل کلانشهر تبریز به شهر جهانی مورد تأیید قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review the position of a global city of Tabriz in urban management

نویسندگان [English]

 • sajjad Fallahpour 1
 • akbar hosseinpour 2
 • Reza Azad mard 1
1 Graduate Master of Geography and Urban Planning, Department of Humanities, University of Maragheh, Maragheh, Iran
2 university
چکیده [English]

Forces hints of globalization in trade, economy, politics, culture, and also in different scientific texts and educational institutions in all regions of the world. cities due to the importance of social, economic and political relations with globalization complex. about this relationship studies in the shape of a new theoretical framework in urban studies that global city. in urban studies, this new theory with questions in connection with the effects of globalization towns and cities on how to respond to globalization, and with the formulation processes guide to lead to the cities of globalization ends. In this regard mega - city of Tabriz due to its geographic location in northwestern Iran, there is always the Arctic region of the country. the present study, history and elements of the concept of globalization and the city of the World, is understood to analyse the factors influencing, urban management in this issue. In other words, the global city of Tabriz Metropolitan urban management investigated. The field in order to experts, managers and the civil authorities, as well as the elite that includes university professors Tabriz in careers indices of globalization, which is organized as the number of 979 demographic question. stability data used by exploiting Cronbach's a larger amount to 0.75 and calculated by single test example on sample t - test the hypotheses of research has been assessed. according to each of the three - test sample research hypothesis that is based on the desirability of managers and city officials familiar with the globalization and global city, a lack of institutional capabilities necessary - management and inadequate performance managers in the city of Tabriz mega - World to the city.

کلیدواژه‌ها [English]

 • globalization
 • global city
 • urban management
 • city of Tabriz
 1. احسن، مجید (1373). تمرکز و تمرکززدایی و آثار کالبدی آن، فصلنامه آبادی، سال 4، شماره 15.
 2. استانداری آذربایجان‌شرقی (1386). مطالعات طرح آمایش استان آذربایجان‌شرقی: تحلیل ساختار فضایی وضع موجود؛ تبریز: معاونت برنامه‌ریزی استانداری آذزبایجان‌شرقی.
 3. استعلاجی، علیرضا (1392).چالش‌های پدیده جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه با تاکید بر ایران.فصلنامه جغرافیایی سرزمین، سال دهم، شماره 38، صص 46-32
 4. برک پور، ناصر، ایرج اسدی (1388). مدیریت و حکمروایی شهری. دانشگاه هنر، تهران.
 5. بهکیش، محمد مهدی (1384). اقتصاد ایران در بستر جهانی‌شدن. تهران، انتشارات نی، چاپ سوم، صص 46-25.
 6. تاملینسون، جان (1380). جهانی شدن و فرهنگ. ترجمه محسن حکیمی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی. صص 19-17
 7. توحیدفام، محمد (1381). تفسیر فرهنگی جهانی شدن. فصلنامه فرهنگ عمومی، شماره 47-41.
 8. توسلی، مجید (1386). پدیده‌ای به نام جهانی شدن. پرسمان، تیر 1386، شماره 58.
 9. حسامیان، فرخ (1385). وابستگی و شهرنشینی. گروه تحقیق و مطالعات شهری و منطقه‌ای، تهران.
 10. رابرتسون، رونالد (1380). جهانی شدن: تئوری‌های اجتماعی و فرهنگ جهانی. ترجمه کمال پولادی. تهران، نشر ثالث و مرکز بین المللی گفتگوی تمدن‌ها. صص 385-329.
 11. رضویان، محمدتقی (1382). جهانیشدن، تمدن و شهرنشینی. پژوهش‌های اقتصادی، تهران.
 12. شکوبی، حسین (1373). دیدگاه‌های نو در فلسفه جغرافیا. جلد دوم، تهران، انتشارات گیتاشناسی.
 13. شورت، جان (1384). جهانی شدن و شهر. ترجمه احمد پور احمد و شایان رستمی (قهرمان). تهران، انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی. صص 4-3.
 14. صرافی، مظفر (1379). شهری شدن جهان و جهانی شدن شهرها: طرح مساله‌ای برای جنوب. ماهنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی. شماره 156 – 155.
 15. عزیز الاسلام (1381). جهانی شدن و توسعه با نگرش به تجربه آسیا. ترجمه فرهادی و پناهی، مجله برنامه و بودجه، شماره 64.
 16. عظیمی، نورالدین (1380). تغییرات ساختاری شهر تبریز، مجله فضای جغرافیایی، شماره 4.
 17. قوام، عبدالعلی (1382). جهانی شدن و جهان سوم. انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول.
 18. کاظمی، علی اصغر (1377). نظریه مبادله ارزش مازاد فرهنگی. مجموعه مقالات چیستی گفتگوی تمدنها. انتشارات انقلاب اسلامی، تهران.
 19. محمدزاده، رحمت، جمالی، فیروز، پورمحمدی، محمدرضا (1384). نقش شهرسازی مدرن در تخلفات ترافیکی پیاده بافت قدیم تبریز، نشریه هنرهای زیبا (دانشگاه تهران)، شماره 21.
 20. مصطفوی، شمس‌الملوک (1382). مبانی فلسفی جهانی شدن، رساله‌ی دکتری فلسفه. دانشگاه آزاد اسلامی. صص 15-13.
 21. مهدیزاده، جواد (1385). برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران. تهران، شرکت نشر پیام سیما، چاپ دوم.
 22. میر محمدی، داوود (1381). جهانی شدن، ابعاد و رویکردها»، فصلنامه مطالعات ملی،، شماره ۱۱، سال سوم، صص 32-10.
 23. نوبخت، محمدباقر و حامد محمدی (1387). فرایند جهانی‌شدن تغییرات و الزامات لازم در حوزه‌ی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی.
 24. واترز، مالکوم (1379). جهانی شدن. ترجمه اسماعیل مردانی گیوی و سیاوش مریدی. تهران، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی. صص 12-10.
 25. Brenner. Ned (1999). "Globalization as reterritorialization", the re-scaling of urban governance in the European Union, urban studies vol, 36, No 36 (March), pp 433- 450.
 26. Edgar, P. (2000). Participatory Urban Governance: Practical Approaches, Regional Trends and UMP Experiences. A Publication for the UNCHS [Habitat].
 27. Friedman, T. (1999). The Lexus and Olive tree: understanding globalization. New York: Basic books.
 28. Gills, Dong (2002). Sook. Economic globalization and women in Asia Challenges and responses.London Routledge. UNESCAP, p 25.
 29. Johnston, R.J (1985). Future of geography, Methuen Press.
 30. Lorentz, John H., (2007). Historical Dictionary of IRAN, Lanham: The Scarecrow Preaa, Ltd.
 31. Lucas, A., (2004). Manuela How can we make globalization work for sustainable development, Afrique PALOP: Developpement et mondialisation seminaire Universite Libre de Bruxelles1-2 mars.
 32. Robert, B (2005). Globalization and Latin American Cities. International Goral Of Urban and Regional Research.pp 98-111.
 33. Schuurman, J. F. (2001). Globalization and Development Studies: Challenges for the 21st Century, Sage Publications.
 34. United Nations centre for Human settlements (2001), "Cities in a Globalizing world", Global Report on Human Settlements.
 35. Zhao, X. B. & Chan, C.K. Sit, T.O (2003). Globalization And The Dominance Of Large Cities In Contemporary China, Printed In Great Britain.2003, p p 32-76.