ارزیابی روحیه کارآفرینی در بین هنرمندان صنایع‌دستی شهرستان مهاباد (با تأکید بر فرش دستبافت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی‌، دانشگاه تهران، پژوهشگر

2 دانش‌آموخته دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی‌، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی‌روستایی دانشگاه تهران

چکیده

صنایع‌دستی تجسم سه عنصر زیبایی، مهارت و اندیشه بوده و از آنجا که هر فرآورده دستی بازگوکننده خصوصیات تاریخی، اجتماعی و فرهنگی محل تولید است، می‌تواند عامل مهمی در شناساندن فرهنگ و تمدن محسوب شود. فرش دستباف ایرانی در سالهای اخیر دوران افول و رکود را در عرصه رقابت‌های جهانی با سایر کشورها پیموده است. بنابراین برای ایجاد زمینه‌های رقابت، این صنایع نیاز به تحول داشته، البته به نحوی که به ساختار کلی صنایع دستی و ویژگی‌های خاص این هنر- صنعت لطمه‌ای وارد نیاید. بنابراین با توجه به ضرورت کارآفرینی در این بخش شناسایی ویژگی‌های کارآفرینان به عنوان افراد موفق جامعه، باعث می‌شود که بتوان این ویژگی‌ها را به منظور ارتقای این روحیه پرورش داد. این مطالعه به شیوه‌ی توصیفی- تحلیلی با شناخت عوامل فردی و روانشناختی موثر بر کارآفرینی به ارزیابی آن در بین بافندگان فرش در شهرستان مهاباد پرداخته است. داده‌های تحقیق با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری و برای تحلیل از SPSS استفاده شده است. بخش اول تحلیل نتایج به همبستگی بین عوامل فردی با روانشناختی پرداخته است. نتایج نشان می‌دهد که بین این عوامل در نمونه مورد مطالعه همبستگی متوسط می‌باشد. بخش دوم به تحلیل تفاوتهای بین ‌گروهی در برخورداری از روحیه‌ی کارآفرینی پرداخته است. در این بخش نیز بین گروه‌های مختلف تفاوت معناداری در برخورداری از روحیه‌ی کارآفرینی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Entrepreneurial Spirituality among Artistic Artists of Mahabad (With an emphasis on handmade carpet)

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Azizi 1
 • Nasrin Kazemi 2
 • Marzieh Hadi Poor 3
1 Graduated Ph.D. in Geography and Rural Planning, University of Tehran, Researcher
2 Graduated Ph.D. in Geography and Rural Planning, University of Tehran
3 Ph.D. student of geography and planning at Tehran University
چکیده [English]

Craftsmanship is the embodiment of three elements of beauty, skill and thought, and since any handwritten product describes the historical, social and cultural characteristics of the place of production, it can be considered as an important factor in the recognition of culture and civilization. In recent years, the Iranian handmade carpet has undergone a period of decline and stagnation in international competitions with other countries. So, to create a competitive environment, these industries need to evolve, albeit not to the detriment of the overall structure of handicrafts and the specific characteristics of this art-industry. Therefore, considering the necessity of entrepreneurship in this section, identifying the characteristics of entrepreneurs as the successful people of society, makes it possible to develop these features in order to promote this spirit. This study is descriptive-analytic by identifying the individual and psychological factors affecting entrepreneurship and evaluating it among carpet weavers in Mahabad city. Data were collected using a questionnaire and analyzed by SPSS. The first part of the analysis of the results is a correlation between individual and psychological factors. The results show that the correlation between these factors is moderate in the sample. The second part analyzes the differences between groups in having an entrepreneurial spirit. In this section, there is also a significant difference between different groups in having an entrepreneurial spirit.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Entrepreneurship
 • Individual factors
 • Psychological factors
 • Handicrafts
 • Handmade carpets
 • بانک ملی ایران (1390)، بررسی ویژگی‌های کارآفرینان و مدیران در صنعت بانکداری از منظر ریسک‌پذیری، ماهنامه آموزشی-خبری بانک ملی، صص: 27- 24.
 • بهار، محبوبه (1386)، بررسی جامعه‌شناختی روحیه کارآفرینی در نهاد آموزش و پرورش با تأکید بر جنسیت، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد علوم اجتماعی (مطالعات زنان)، استاد راهنما: دکتر شادی‌طلب، دانشگاه تهران.
 • پورتال فرش دستباف استان آذربایجان غربی، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی.
 • جعفرنژاد، احمد؛ کیاکجوری، کریم؛ رودگرنژاد، فروغ (1390)، تبیین عوامل اثرگذار بر فرایند کارآفرینی مستقل (مطالعه موردی: کارآفرینان شهرستان بندر انزلی)، توسعه کارآفرینی، سال چهارم، شماره سیزدهم، صص: 87- 69.
 • خاموشی، زهرا (1387)، تحول کاربرد تزیین در سوزن دوزی بلوچ و ترکمن به شیوه سنتی و مدرن، فصلنامه مطالعات هنر اسلامی، شماره نهم، صص: 98- 73.
 • سلاجقه، سنجر؛ حسینی گوهری، مریم (1391)، رابطه کارآفرینی با چالش‌های اقتصادی، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش‌بنیان، با چشم‌اندازی بر مراکز سه‌گانه کارآفرینی، رشد و پارک‌های علم و فناوری، ارتباط بین دانشگاه‌ها و صنعت (جامعه)، دانشگاه مازندران، صص: 15- 1.
 • سلمانی‌زاده، عباس، انصاری، محمدتقی (1388)، ویژگی‌های روانشناختی کارآفرینان کشور، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال نهم، شماره 33، صص: 188- 167.
 • شم‌آبادی، محمدعلی؛ خداداد حسینی، حمید (1386)، بازاریابی صادراتی فرش دستباف ایران: بررسی عوامل موثر و آسیب‌شناسی، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 43، صص: 34- 1.
 • شیخ‌رضایی، زهرا (1390)، شناسایی فرصت‌های کارآفرینی در صادرات فرش دستبافت ایران (مطالعه موردی: کشور آلمان)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشگاه تهران.
 • صنعتی، حمیدرضا (1381)، بررسی نقش صنایع دستی در توسعه اقتصادی و اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشگاه تهران.
 • عربی، حسین؛ صبوری، محمدصادق (1383)، بررسی معضلات و مشکلات بازاریابی فرش دستباف ایران، مجله تعاون، شماره 156، صص: 45- 42.
 • عزیزی، شهریار؛ موتمنی، علیرضا؛ عبداله‌پور، امیررضا (1391)، الگوی عوامل فردی و اجتماعی موثر بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه، توسعه کارآفرینی، سال پنجم، جلد دوم، صص: 25- 7.
 • علی‌بیگی، امیرحسین، قمبرعلی، رضوان (1391)، رده‌بندی معیارهای کیفیت گیوه از دیدگاه تولیدکنندگان استان کرمانشاه، فصلنامه علمی-ترویجی جلوه هنر، دوره جدید، شماره 7، صص: 71- 59.
 • علیپور، حمیدرضا، مجنون، کبری (1391)، تحلیل اقتصادی صنایع دستی و نقش آن در توسعه اقتصادی استان گیلان، گیلان ما، سال دوازدهم، شماره 3- پیاپی 47، صص: 142- 126.
 • قزاآنی قمصری، ایمان؛ قدرتی، حسن؛ رضایی، حسین (1386)، عوامل موثر بر صادرات فرش دستباف در قالب ماترس سوات مطالعه موردی تعاونی‌های فرش در استان اصفهان، مجله تعاون، سال 21، شماره 2، صص: 61- 49.
 • قوچانی، فرخ؛ یزدانی زیارت، محمد (1390)، تأثیر ادراکات محیطی بر کارآفرینی سازمانی در بخش دولتی: مورد مطالعه سازمان مدیریت منابع آب ایران، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره‌های 27 و 28، صص: 86- 67.
 • کلانتری، مهدی (1390)، تعیین سطح کارآفرینی فردی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهشنامه مدیریت و کارآفرینی، گروه پژوهشی فرهنگی و اجتماعی، شماره 82، صص: 98- 77.
 • مهدوی، مسعود (1380)، بررسی و شناخت صنایع دستی (قالیبافی) در روستاهای حاشیه غربی دشت کویر به منظور توسعه و احیاء آن (مطالعه موردی: روستهای بخش ایوانکی در استان سمنان)، پژوهشهای جغرافیایی، شماره 41، صص: 11- 1.
 • نورانی، محمدرضا؛ وفایی یگانه، رضا (1389)، فرهنگ کارآفرینی، ماهنامه مهندسی فرهنگی، سال پنجم، شماره 45 و 46، صص: 75- 68.
 • ویسی، رضا؛ کریم‌زاده، پریسا (1389)، توسعه فرهنگ کارآفرینی؛ عوامل و راهکارها (مطالعه موردی: دانشگاه پیام‌نور استان مازندران)، دو فصلنامه برنامه و بودجه، شماره 111، صص: 183- 159.
 • هومن، حیدرعلی؛ عسگری، علی (1379)، تهیه و استاندارد کردن آزمون انگیزه پیشرفت، پژوهشهای روانشناختی، دوره 6، شماره 1 و 2، صص: 32- 9.

 

Szydlowski R, A (2008), Expansion of the Vietnamese Handicraft Industry: from local to global, a thesis presented to the faculty of the Center for International Studied of Ohio University, in partial fulfillment of the requirements for the degree Master