برنامه ریزی راهبردی توسعه روستایی با رویکرد توسعه حمل و نقل محور با استفاده از تکنیک SWOT و ماتریس QSPM (مورد پژوهی‌: دهستان اختیارآباد شهرستان کرمان‌)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیاوبرنامه‌ریزی روستایی- دانشگاه پیام نور، تهران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی‌، دانشگاه حکیم سبزواری

3 دانشگاه گلستان

چکیده

در مباحث توسعه‌ی روستایی یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر توسعه‌، دسترسی شبکه‌های حمل و نقل است علاوه بر اینکه در جابه جایی کالا و مسافر موثر هستند به واسطه ایجاد دسترسی منجر به توسعه ی شهری و روستایی و روابط بین آنها نیز می‌شود. توسعه‌ی حمل و نقل عمومی در کاهش ترافیک و آلودگی صوتی و بصری‌، کاهش ازدحام درون بافت شهری‌، رضایت-مندی شهروندان از امکان سرویس‌دهی مناسب‌، امکان دستیابی به اهداف روستای الکترونیک‌، تمرکز فعالیت‌ها و کاربری‌های متنوع مورد نیاز فضای دهستان اختیارآباد و مدیریت پارکینگ و ایجاد آن با محوریت برنامه‌ریزی توسعه‌ی حمل و نقل عمومی ضروری است مورد توجه قرار گیرد؛ بدین ترتیب روش تحقیق در مقاله‌ی حاضر، از نوع توصیفی تحلیلی است. روند تحقیق با مراجعه به منابع معتبر کتابخانه‌ای و اسنادی و مطالعات میدانی گرداوری آغاز شده است. داده‌ها با روش تحلیلی برنامه‌ریزی استراتژیک کمی و در قالب تکنیک سوات (SWOT) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد‌: اگر تسهیلات حمل و نقل عمومی را جهت بهبود کیفیت زندگی و حمایت برنامه‌ریزی راهبردی در روند تهیه طرح‌های هادی روستایی و شهری قابل اهمیت بدانید بسیاری از جوامع از جمله دهستان اختیارآباد‌ یکی از دهستان‌هایی است برای توسعه‌ی حمل و نقل محور و دخالت برنامه‌ریزی راهبردی در آن طبق نتایج بدست آمده لازم‌ و ضروری است‌. تا مشکلات ازدحام ترافیکی در سطح دهستان اختیارآباد و آلودگی‌های ناشی از استفاده خودروهای شخصی‌، کاهش عمر درختان و....راهکارها و سیاست هایی پیشنهاد شده است‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic rural development planning with a transport-driven development approach Using the SWOT and QSPM matrix technique (Case study: Kathryabat rural district of Kerman)

نویسندگان [English]

 • f s 1
 • e s 2
 • mehdi khodadad 3
1 استادیار گروه جغرافیاوبرنامه‌ریزی روستایی- دانشگاه پیام نور، تهران.
2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی‌، دانشگاه حکیم سبزواری
3 دانشگاه گلستان
چکیده [English]

In rural development topics, access to transportation networks is one of the most important factors affecting development, in addition to being effective in the movement of goods and passengers, by providing access to urban and rural development and the relationship between They will also be. Public transport development in reducing traffic and noise pollution, reducing the congestion within urban context, satisfaction of citizens from the possibility of proper service, the ability to achieve the goals of the village electronics, the focus of activities and user The various types of space required for the area of ​​the districts of the province and the management of the parking and its creation, with the focus of public transportation development planning, are necessary. Therefore, the research method in this paper is descriptive-analytic. The research process has begun by referring to authoritative library and documentary materials and field studies. The data have been analyzed by SWOT analytical method of quantitative strategic planning. The results of the research show that if you consider public transportation facilities to improve the quality of life and support strategic planning in the process of preparing rural and urban planners, many communities, including the village of Yamatyar Abad, one of the villages There is a need for the development of transport-driven and strategic planning interference in accordance with the results. To address the problems of traffic congestion at the village level and the pollution caused by the use of private cars, reducing the life of trees, etc., strategies and policies have been proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic Planning
 • TOD Development
 • SWOT technique
 • Ustyarabad Village
 • اسلامی، غلامرضا ( 1381). مواجهه با مشکلات و توسعه درونزا،نشریه صفه،شماره34،دانشگاه شهید بهشتی،تهران،
 • بدری، سید­علی­، نعمتی، مرتضی (1388)، برنامه ریزی راهبردی توسعه اقتصادی با رویکرد مشارکتی مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان لنگه،مجله پژوهش­های جغرافیای انسانی،تابستان،شماره 68،صفحات 84-69.
 • برایسون ، جان (1382)، برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان های دولتی و غیر انتفاعی ، ترجمه عباس منوریان ، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 • بهزادفر ، مصطفی­، ذبیحی ، مریم­ (1390)، راهنمای برنامه­سازی حوزه­های شهری در چارپوب توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی­، نشریه­ی علمی پژوهشی باغ نظر­، شماره ی هیجدهم ، سال هشتم پاییز.
 • حاجی نژاد­، علی­، یاری­، منیر (1392)­، برنامه­ریزی راهبردی اکوتوریسم با استفاده از مدل ترکیبی TOPSIS-SWOT مورد پارک جنگلی بلوران کوهدشت، مجله جغرافیا وتوسعه ، پاییز، شماره 32،صفحات 191-177
 • حسینی­، هادی­، حاتمی­نژاد­،حسین،قدرتی،حسین (1389)، برنامه­ریزی راهبردی توسعه ی پایدار شهر سبزوار، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه­ای ، پاییز و زمستان، شماره 15، صفحات 150-117.
 • حسینی­نسب و راشدی (1388)، ارائه­ی رویکردی تلفیقی به­منظور افزایش اثر بخشی برنامه­ریزی راهبردی در سازمان های دولتی ، مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت راهبردی­، گروه مشاوران مدیریت ناب­، تهران.
 • حکمت­نیا، حسن و موسوی­، میر نجف­­ (1392)­، کاربرد مدل در جغرافیا با تأکید برنامه ریزی شهری و ناحیه­ای­، چاپ سوم، انتشارات آزاد پیما.
 • رحمانی،صفت ا..، (1374)، آشنایی با توسعه پایدار، ماهنامه علمی اجتماعی و اقتصادی جهاد ، شماره 172-173،.
 • رفیعیان ، مجتبی­، پورجعفر ، محمدرضا ، تقوایی­، علی اکبر­ (1393)، ارائه فرآیند طراحی شهری اجتماعات محلی با تأکید بر رویکرد توسعه حمل و نقل محور­، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری ، شماره ششم­، بهار.
 • عزیزی،محمد مهدی (1380)توسعه شهری پایدار،نشریه صفه،شماره33،دانشگاه شهید بهشتی­، تهران،.
 • غفوریان ، مهسا (1390)، برنامه­ریزی راهبردی توسعه ی حمل و نقل­محور (TOD) در بهبود استفاده از اراضی شهری نمونه­ی موردی ایستگاه مترو صادقیه­، کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک­، تهران.
 • کاظمی،مهدی (1383)، مدیریت گردشگری ،انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،.
 • مهدی زاده، جواد (1382)­، امکانات و محدودیت­های کاربرد برنامه­ریزی راهبردی در ایران­، فصلنامه مدیریت شهری، تابستان ، شماره 14.،صفحات 55-48
 • هادیانی،زهره، احدنژاد، محسن، کاظمی زاد،شمس الله، قنبری، حکیمه (1391)، برنامه­ریزی راهبردی توسعه گردشگری براساس تحلیل SWOT مطالعه موردی شهر شیراز، مجله جغرافیا و برنامه­ریزی محیطی، پاییز،شماره 47،صفحات 132-111.
 • Almenainger, (2001 ),STRATEGIC PLANNING: A TEN-STEP GUIDE*
 • Calthorpe, P. (1990). Transit Oriented Development, Guidelines for Sacramento, Couny Final Public Review Draft. Sacramento, CA.