تحلیل آسیب شناسی و ارائه راهبردهای مناسب توسعه گردشگری ساحلی در سواحل استان بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجویی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی تهران

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه زابل

چکیده

توسعه گردشگری، یکی از رویکردهای ایجاد تحول اقتصادی – اجتماعی در مناطق مختلف جهان می‌باشد که همواره مورد توجه پژوهشگران و برنامه ریزان قرار دارد. در این راستا استان بوشهر به جهت دارا بودن منابع بالقوه گردشگری، برخورداری از موقعیّت ممتاز جغرافیایی و...می‌تواند ضمن بهره‌مندی از منافع اقتصادی (اشتغال، درآمد، تحصیل ارز و ...) از فرصت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز به نفع ساکنان منطقه و کشور برخوردار گردد. هدف اصلی این پژوهش، آن است تا دریچه ای نو برای آمایش و توسعه گردشگری استان بوشهر ایجاد کرده و ضمن پرهیز از چند پارچگی، موازی کاری، خلأ فعّالیتی، بخشی نگری گردشگری و... به تقویت نقاط قوت و فرصت‌های موجود پرداخته و بتوان با برنامه ریزی و تدوین راهبردهای مدبرانه، تهدیدها وضعف های موجود منطقه را مبدل به فرصت و قوت نموده و زمینه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی منطقه و کشور را فراهم کرد. در پژوهش حاضر روش تحقیق بکار برده شده توصیف- تحلیلی می‌باشد؛ بر اساس مدل تحلیل SWOT نتایج بدست آمده مبین این واقعیت است که استان بوشهر علی رغم برخورداری از قوتها و فرصت‌ها از جمله موقعیّت جغرافیایی، وسعت، تنوع منابع و جاذبه‌های طبیعی و تاریخی، فرهنگی، چشم اندازهای زیبا، جنگلهای حرا و... گرفتار ضعف‌ها و تهدیدهای مختلفی همچون، کمبود زیرساختهای گردشگری، ضعف تبلیغات، چند پارچگی مدیریت، تبلیغات سوء جهانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology analysis and provide appropriate strategies for tourism development in coastal beaches Bushehr

نویسندگان [English]

  • marzieh shoghi 1
  • mina amirinezhad 2
1 Ph.D. Student of Geography and Planning of Kharazmi University in Tehran
2 Master of Geography and Urban Planning, University of Zabul
چکیده [English]

Tourism , one of the approaches to economic change and social in different regions of the world that has always interested researchers and planners. Bushehr Province in this regard to the potential resources of tourism, enjoying a privileged geographical position and can also benefit from the economic benefits (employment, income, education, exchange, etc.), social opportunities, political and cultural interests be residents of the region and country. Studies show that tourism development strategies in Bushehr province , according to the capacities and sensitivities of ecological , political , social, cultural and ...Area to be developed . The main objective of this research is the preparation and development of tourism for the Province of New valvular and avoiding integration of multiple, parallel, vacuum activity, part visionary and tourism. The present study describes the research methodology used - is analytical; Furthermore, it is the method. SWOT results based on library data collection and analysis of documents that Bushehr despite this evidence of the Strengths and opportunities, including geographical location, size, diversity and natural attractions and historical resources, culture, beautiful landscapes, Mangrove forests and ... Caught several weaknesses and threats such as, lack of tourism infrastructure, poor publicity, a management integration, globalization is bad publicity

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Tourism
  • coastal waters
  • Persian Gulf
  • SWOT technique
- ابراهیم زاده ، عیسی، و همکاران (1384)، طرح جاذبه های گردشگری و چگونگی بهره گیری از آن در توسعه منطقه ای سیستان به عنوان قطب فراموش شده، ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، زاهدان.
- پاپلی یزدی، محمد حسین و مهدی سقایی (1386)،گردشگری ماهیت و مفاهیم، تهران، سمت.
- پیرز، جان و ای و ریچارد، رابینسون 1383. مدیریت راهبردی، اجرای کنترل، انتشارات سمت، تهران
- زیاری، کامت الله 1383. مکتبها نظریها و مدلهای برنامه و برنامهریزی منطقهای انتشارات دانشگاه یزد، چاپ اول
- فیض بخش، هوشنگ (1379)، صنعت جهانگردی در ایران و جهان؛ مدرسه عالی خدمات جهانگردی، تهران.
- کاظمی، مهدی (1377)، تحیل ادراک شهروندان زاهدانی در توسعه گردشگری چابهار، مجله جغرافیا و توسعه، سال ششم، شماره 12، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان.
- لی، جان(1387)، گردشگری و توسعه جهان سوم، مترجمین: رکن الدین افتخاری، عبدالرضا و صالحی امین، معصومه سادات، شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
- محلاتی، صلاح‌الدین ( 1380)، درآمدی بر جهانگردی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
- مولائی هشتجین، نصرا... و اعظم خشنود (1386)، اکوتوریسم و توسعه در کنار عملکرد مسلط جزایر خارک و خارکو، مجموعه مقالات همایش منطقه ای جغرافیا، گردشگری و توسعه پایدار، اسلامشهر، انتشارات دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر.
- شهرکی، مریم(1389)، رویکرد اکوسیستمی مدیریت گردشگری در مناطق ساحلی خلیج فارس بر اساس مدل تحلیل مدیریتیswot، مجموعه مقالات ششمین همایش ملی فرهنگی گردشگری خلیج همیشه فارس،تهران.
 - میرکتولی، جعفر و راضیه مصدق (1389)، بررسی وضعیت گردشگری روستایی و نقش آن در رونق صنایع دستی مورد دهستان استرآبادی جنوبی- شهرستان گرگان، مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقهای، سال دوم، شماره هفتم، ص137-154.
- هریسون، جفری و کارئن، جان 1382، مدیریت استراتژیک پایان‌نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
-موحد، علی. (1386). گردشگری شهری، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.
Noronha, L. )2002("Coastal Tourism, Environment, and Sustainable Local Development", London, TERI
 
 
 
 
- McIntosh, W. R., Charles, R. G. (1995), Tourism Principles, Practices, Philosophies, United States Of America, John Wiley & Sons, Inc.
 
- Oh, C. O. (2004), the contribution of tourism development to economic growth in the Korena economy, Tourism Management, 26, pp. 39-44
 
-Orams, mark. (1999). "Marine Tourism. Development, Impact and Management". Routledge, London.
-Swarbrook.j.(1999).sustainable  tourism management. Rattanasuwongchai, N., (1998), Rural Tourism – the Impact on Rural Communities II. Thailand, Food & Fertilizer Technology Center, PP. 2
- Untong Akarapong, mingsaran Kaosa-ard, Vicente Ramos, Korawan Sangkakorn, and Javier Rey- Maquieira.(2007), The journal of GMS development stidies, 3(1), 1-20.
-http://www.ravid4.blogfa.com/page/9.aspx