گردشگری شهری و توسعه پایدار شهری: تحلیل و بررسی جایگاه، نقش و پیامدهای توسعه گردشگری شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران ایران

2 کارشناس مدیریت جهانگردی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

در جهت دستیابی به توسعه می توان از ابزارهای مختلفی بهره گرفت که حوزه گردشگری یکی از این ابزارهاست که خود دارای سطوح مختلف است. گردشگری شهری که یکی از زیر مجموعه های بخش گردشگری است می تواند نقش مهمی را در مدیریت شهری و دستیابی به توسعه ایفا نماید که در این مقاله موضوع بحث ما واقع شده است. ابتدا سعی بر آن داریم تا با مفهوم و ماهیت گردشگری شهری بیشتر آشنا شده و با تذکر اهمیت آن، اهداف و راهبردهای کلان توسعه گردشگری شهری را یادآور شویم. در ادامه به بررسی تاثیرات گردشگری بر توسعه شهری در چند بخش خواهیم پرداخت (شامل: اثرات اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، کالبدی، زیست- محیطی گردشگری در توسعه شهری) و به آثار منفی توسعه توریسم در شهر و در فرایند توسعه پایدارشهری اشاره ای خواهیم داشت. سپس به بررسی منابع و جاذبه های گردشگری شهری در ایران شامل: منابع وجاذبه های طبیعی، تاریخی ویادمانی، زیارتی واعتقادی و اجتماعی و فرهنگی می پردازیم و محدودیت‌ها و موانع توسعه گردشگری شهری در ایران را از نظر خواهیم گذراند. در نهایت راجع به تقویت و توسعه گردشگری شهری، نقش شهرداری ها، مدیریت شهری و شبکه هماهنگ گردشگری شهری را مورد توجه قرار داده و با نتیجه‌گیری بحث را به پایان می بریم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Urban tourism and sustainable urban development: The study of the position, role and consequences of urban tourism developmen

نویسندگان [English]

  • ahmad arabshahi 1
  • mehrnoosh taghdisi 2
1 Assistant Professor, Department of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Department of Tourism Management, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In order to achieve development can be used many different tools that tourism is one of the tools that have different levels. Urban tourism can play an important role in the urban management and development which this issue has been discussed in this paper. First, try to get familiar with the concept and nature of urban tourism and then objectives and strategies of urban tourism development should be examined. The effects of tourism on urban development in many sectors will be examined (Includes: The economic effects of tourism on urban development, Social - cultural effects of tourism on urban development, physical effects of tourism on urban development and tourism effects on the environment and urban development) And negative impacts of tourism development in the city will be listed. The urban tourism attractions of Iran includes: natural attractions, historic attractions, pilgrimage and religious attractions and social and cultural attractions are examined. And urban tourism restrictions in Iran will be analyzed. Finally, Urban Tourism Development, the role of municipalities, urban management and urban tourism network will be discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Management
  • Development
  • urban management
  • urban tourism
1- اکبرزاده ابراهیمی، محمد حسن (1386). «رشد گردشگری محلی توسعه گردشگری شهری». ماهنامه شهرداری­ها. شماره78.
2- بونی فیس، پریسلا (1380). مدیریت گردشگری فرهنگی. ترجمه محمود عبدالله زاده. تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.
3- پارسائیان، علی و محمد اعرابی (1377). جهانگردی در چشم اندازی جامع. تهران: دفترپژوهشهای فرهنگی.
4- تقوایی، مسعود و اعظم صفرآبادی (1390). «نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه ی پایدار گردشگری شهری (مطالعه موردی- شهر کرمانشاه)». مطالعاتجغرافیاییمناطقخشک. سال اول، شماره چهارم، تابستان 1390.
5- تقوایی، مسعود و محمود اکبری (1358). مقدمه­ای بر برنامه ریزی و مدیریت گردشگری شهری. اصفهان: پیام علوی.
6- رنجبریان، بهرام و محمد زاهدی (1384). شناخت گردشگری. اصفهان: چهارباغ.
7- غفاری، سید رامین (1383). «گردشگری و توسعه پایدار شهری». فصلنامه سپهر. سال شانزدهم. شماره63.
8- فرجی راد، عبدالرضا و سیده ژاله سید نصیری (1389). «رویکرهای تحلیلی در توسعه پایدار گردشگری شهری». فصلنامه جغرافیایی سرزمین. سال هفتم. شماره 25. بهار 1389.
9- قربانی، رسول (1382). «توریسم و پویایی فضای شهری». مجله علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز. پاییز 1382. شماره 13.
10- مورتی، کریشنا؛ لاندبرگ، دانلد و مینک استاونگا (1383). اقتصادگردشگری. مترجم: محمدرضا فرزین. شرکت چاپ و نشر بازرگانی. چاپ اول.
11- محلاتی، صلاح الدین (1381). «جهانگردی پایدار شهری». ماهنامه شهرداریها، سال چهارم، شماره 46.
12- مهدی زاده، جواد (1383). «مبانی و راهکارهای توسعه گردشگری شهری در ایران». مجلس وپژوهش. پاییز 1383. شماره44.
13- مهدی زاده، جواد (1379). «توسعه گردشگری از دیدگاه برنامه ریزی شهری و منطقه­ای». ماهنامه شهرداری­ها. سال دوم. شماره15.
15- هاشمی نژاد، علی (1386). تأملی بر فرآیندهای توسعه گردشگری شهری. روزنامه جهان صنعت. 03/02/86.
16- Edwards, Deborah; Griffin, Tony and Bruce Hayllar (2008). "URBAN TOURISM RESEARCH Developing an Agenda". Annals of Tourism Research, Vol. 35, No. 4, pp. 1032–1052.
17- Evans, Graeme (2000). "Planning for Urban Tourism: A Critique of Borough Development Plans and Tourism Policy in London". International Journal Of Tourism Research. Int. J. Tourism Res. 2, 307-326.
18- Gospodini, Aspa (2001). "Urban Design, Urban Space Morphology, Urban Tourism: An Emerging New Paradigm Concerning Their Relationship". European Planning Studies, Vol. 9, No. 7.
19- Rogerson, Christian M (2002). "Urban tourism in the developing world: the case of Johannesburg". Development Southern Africa Vol 19, No 1.
20- Timur, Seldjan and Donald Getz (2009). "Sustainable Tourism Development: How Do Destination Stakeholders Perceive Sustainable Urban Tourism?". Sustainable Development. Sust. Dev. 17, 220–232.
21- Xiao, Guirong and Geoffrey Wall (2009). "Urban Tourism in Dalian, China". natolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research. Vol 20, No 1, pp. 178-195.