بررسی تطبیقی وضعیت کاربری اراضی در بین مناطق مادرشهر سنندج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیاوبرنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تبریز.

2 کارشناسی ارشد جغرافیاوبرنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تبریز.

چکیده

طرح کاربری زمین شهری یکی از ابزارهای مهم برای دست‌یابی به اهداف کلان اجتماعی، اقتصادی و کالبدی است، که نه تنها اثراتی بسیار بر سرمایه‌گذاری‌ها و تصمیمات‌عمومی می‌گذارد، بلکه نقش مهمی در میزان رشد‌شهری و کیفیت محیط‌کالبدی شهر دارد. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت کاربری اراضی مادرشهر سنندج با رویکرد توصیفی‌– تحلیلی پرداخته و برای جمع آوری داده‌ها از دو روش اسنادی و میدانی استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر این است که تمام اراضی خالی و سطح گورستان شهر جذب خدمات شهری و فضای سبز شهری گردیده است. در مطالعات طرح توسعه و عمران (جامع شهرسنندج) مشخص شد که ظرفیت جمعیتی شهر حدود 400000 ‌هزار نفر است و این شهرمجال زیادی برای توسعه افقی و بدنه‌ای در سالهای آینده نخواهد داشت و درسالهای پس از 1400 برای این شهر می‌بایست توسعه منفصل پیش‌بینی شود. شهر سنندج کنونی امکان گسترش و افزایش سطح‌، بیش از آنچه که در طرح توسعه و عمران و طرح تفصیلی پیش‌بینی شده است را ندارد و مسئولان شهر و دستگاه‌های ذیربط باید برای توسعه فراتر از محدوده زمانی طرح توسعه و عمران و تفصیلی چاره‌اندیشی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of land use status among the regions of the city of Sanandaj

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Poor Mohammadi 1
 • Nahideh Ghorvchai 2
1 Professor of Geography and Urban Planning, Tabriz University
2 Master of Geography and Urban Programming, Tabriz University.
چکیده [English]

Land use planning is one of the important tools for achieving social, economic, and physical macroeconomic goals, which not only have a significant impact on investment and public decision making, but also play an important role in urban growth and The quality of the surroundings is in the city. In this regard, the present study aims to investigate the land use status of the capital of Sanandaj by descriptive-analytical approach and two methods of documentary and field studies have been used to collect data. The results show that all empty land and cemetery level of the city have been attracted to urban services and urban green space. In the studies of the development plan (comprehensive urban planner), it was determined that the population density of the city is about 400,000 and a thousand people, and this city will not have much to develop in the horizontal and corridor in the years to come, and in the years after 1400 there will be a development for this city. Disconnected. The current Sanandaj city does not have the possibility of extending and increasing the level, more than what is expected in the development plan and the detailed plan, and the city authorities and related organizations should develop beyond the time frame of the development and development plan Think about it.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban land use
 • Comprehensive urban design
 • Sanandaj city
 • ابراهیم­زاده، عیسی و قادرمزی، جمیل (1396)، ارزیابی کمی و کیفی کاربری اراضی شهری با تاکید بر پایداری کاربری مسکونی نمونه موردی: شهر دهگلان در استان کردستان، فصلنامه آمایش محیط، شماره 38، پاییز، صص 27-1.
 • پورمحمدی، محمدرضا (1382)، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت.
 • حبیبی، کیومرث (1380)، بررسی روند و الگوی توسعه­ شهری سنندج باستفاده از­GIS ، پایان­نامه کارشناسی­ارشد، رشته جغرافیا و برنامه­ریزی شهری، دانشگاه تهران.
 • حسین­زاده­دلیر، کریم و ملکی، سعید (1386)، بررسی تغییرات کاربری اراضی­شهری در طرح جامع و تفصیلی شهر ایلام، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه­ای، شماره هشتم.
 • زنگی­آبادی، علی؛ عبداللهی، مهدی، سالک قهفرخی، رقیه و قاسم­زاده، بهنام (1393)، ارزیابی عوامل اثر گذار بر عدم تحقق­پذیری طرح­های جامع­شهری در ایران و چالش­های مربوط به آن (مطالعه­موردی: محور تاریخی– فرهنگی منطقه شش شهر تبریز­)، فصلنامه پژوهش­ و برنامه­ریزی شهری، شماره 18، صص 58-41.
 • زیاری،کرامت‌الله (1381)، برنامه‌ریزی کاربری اراضی­شهری (موردی: میناب)، مشهد، فصلنامة تحقیقات جغرافیایی، سال شانزدهم، شمارة 3، شماره مقاله 541.
 • سعید­نیا، احمد (1382)، کتاب­سبز، جلد­دوم: کاربری زمین­شهری، انتشارت سازمان شهرداریهای کشور، چاپ دوم. تهران.
 • سیف­الدینی، فرانک و پناهنده­خواه، موسی (1387)، سیر تحول نظریات و دیدگاه­ها در برنامه­ریزی کاربری زمین با تاکید بر توسعه­پایدار، مجله اطلاعات جغرافیایی(سپهر) 17، 68 .
 • ضرابی، اصغر و همکاران (1391)، تحلیل کاربری اراضی شهر جدید بینالود، مجله علمی- تخصصی برنامه­ریزی فضایی، سال دوم، شماره اول.
 • عبدی­قروچای، ناهیده (1392)، بررسی پایداری و ناپایداری توسعه فیزیکی مادرشهرها نمونه موردی شهر سنندج، پایان­نامه کارشناسی ارشد، رشته جغرافیا و برنامه­ریزی شهری، دانشگاه تبریز.
 • عزیزی، محمد­مهدی و آراسته، مجتبی (1390)، ارزیابی تحقق­پذیری پیش­بینی­های کاربری اراضی و پیشنهادهای جهات توسعه در طرح جامع شهر لار، مطالعات و پژوهش­های شهری و منطقه­ای، شماره یازدهم.
 • فردوسی، بهرام (1384)، امکان­سنجی و کاربرد سیستم پشتیبانی تصمیم گیری درتوسعه فیزیکی شهر(نمونه موردی: شهر سنندج)، رساله کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.
 • مرکز آمار ایران (1390)، سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان کردستان.
 • مهدیزاده، جواد (1379)، برنامه‌ریزی کاربری ­زمین از دیدگاه توسعة­پایدار، مهندسین مشاور فرنهاد، نشریة جستارهای برنامه‌ریزی و طراحی شهری، تهران.
 • مهندسان مشاورتدبیر شهر (1384)، طرح جامع تجدیدنظر، مرحله اول و دوم­، سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان.
 • مهندسان مشاورتدبیر شهر (1388)، طرح تفصیلی شهرسنندج، مرحله اول­، جلد اول ودوم­،سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان.

وزارت مسکن و شهرسازی (1379)، طرح جامع شهر مشهد