اثرات گردشگری بر کاهش فقر در مناطق روستایی (مطالعه موردی، روستای ونوش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان

چکیده

فقر که خود نمودی از توسعه نیافتگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، ثبات سیاسی، همبستگی اجتماعی و سلامت جسمی و روحی ملتها را تهدید کرده، موجب افزایش مرگ و میر به خصوص نوزادان و مادران، کاهش متوسط طول عمر، افت کارایی انسان ها و در نهایت تنزل بهره وری اقتصادی می گردد.هدف این پژوهش بررسی نقش گردشگری و تاثیر آن بر کاهش فقر روستای ونوش از روستا های بخش مرکزی شهرستان نور می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام توصیفی-تحلیلی می باشد برای گرد آوری دادها از روش کتابخانه ای و میدانی(پرسشنامه، و مشاهده) استفاده شده است.جامعه آماری تحقیق در بر گیرنده روستای ونوش می باشد که طبق فرمول کوکران تعداد250نفر ارزیابی، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون tتک نمونه ای، فریدمن و رگرسیون خطی چند متغیره )استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد بین ابعاد گردشگری و کاهش فقر رابطه معنا داری وجود دارد به طوری که در ابعاد کالبدی منجر ( به ایجاد تغییرات زیادی در ساخت و سازهای روستایی، بهبود وضعیت معابر، ...) و در ابعاد اقتصادی منجر به (ایجاد اشتغال در غیر کشاورزی و تنوع بخشی به در آمدهای خانوار و ...) و در ابعاد اجتماعی ( همدلی اهالی با گردشگران و ..) و در ابعاد محیطی منجر به تغییرات (تغییرات کاربری در مزارع و باغات و ساخت وساز های بی برنامه و ..) شده است.
واژگان کلیدی: اثرات گردشگری، فقر، گردشگری روستایی، روستای ونوش  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tourism Impacts on Poverty Reduction in Rural Areas (Case Study, Village and Venus)

نویسنده [English]

  • mohammadali elahi chooran
Graduated from the University of Zanjan
چکیده [English]

Poverty, which is itself a sign of economic, social and cultural instability, has threatened political stability, social solidarity and physical and mental health of nations, increasing mortality rates, especially for newborns and mothers, decreasing life expectancy, dropping human productivity and Finally, the goal of this research is to investigate the role of tourism and its impact on poverty reduction of villages and villages in the northern part of the city of Noor. This is a descriptive-analytical study. For collecting data, library and field method (questionnaire, observation) has been used. The statistical population of the research is in the village of Vonuš, which according to Cochran formula A total of 250 evaluators were used to analyze the data using descriptive and inferential statistics (one-sample t-test, Friedman test and multivariate linear regression). The findings of the research show that there is a meaningful relationship between tourism dimensions and poverty reduction, which leads to large scale changes (in making rural changes, improving the status of roads, ...) and in economic dimensions leading to Creation of employment in non-agriculture and diversification into household income, etc.) and in social dimensions (empathy of residents with tourists and ...) and in environmental dimensions leading to changes (changes in utilization in farms, gardens and outbuildings And ...).
Keywords: Tourism Impacts, Poverty, Rural Tourism, Village and Venus

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Tourism Impacts
  • Poverty
  • Rural Tourism
  • Village and Venus
پورروحانی ماجده, پورجعفر محمدرضا, & یدقار علی. اهداف، ارکان و الزامات برنامه ریزی گردشگری روستایی با تاکید بر بوم-گردشگری (نمونه مطالعاتی: روستای شیاده، شهرستان بابل).‎
ت, 18, 43-65.‎
دیوسالار, ا., شکری فیروزجاه, پ., پری, & فردوسی. (2016). تحلیلی بر راهبردهای باز زنده سازی رودخانه شاهرود با استفاده از روش SWOT. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست
رضاقلی زاده. (2017). بررسی تاثیر گردشگری بر مثلث فقر، نابرابری و رشد اقتصادی. مطالعات مدیریت گردشگری, 11(36), 125-160.‎
رکن الدین افتخاری عبدالرضا, & قادری اسماعیل. نقش گردشگری روستایی در توسعه روستایی (نقد و تحلیل چهارچوبهای نظریه ای).‎
سلیمانی هارون, خسروی پور, برادران, & غنیان. (2010). نگرش ساکنان مناطق گردشگری روستایی نسبت به پیامدهای گردشگری روستایی. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران, 2(2), 213-218.‎
شکوری, بهرامی, & شقایق. (2014). مطالعه تأثیر گردشگری روستایی بر کاهش فقر از منظر معیشت پایدار: مورد روستاهای قلعه نو و کلین شهرستان ری. توسعه محلی (روستائی-شهری), 6(1), 1-24.‎
 شکوری, بهرامی, & شقایق. (2014). مطالعه تأثیر گردشگری روستایی بر کاهش فقر از منظر معیشت پایدار: مورد روستاهای قلعه نو و کلین شهرستان ری. توسعه محلی (روستائی-شهری), 6(1), 1-24.‎
شکوری, بهرامی, & شقایق. (2014). مطالعه تأثیر گردشگری روستایی بر کاهش فقر از منظر معیشت پایدار: مورد روستاهای قلعه نو و کلین شهرستان ری. توسعه محلی (روستائی-شهری), 6(1), 1-24.‎
ضیائی, م., ابراهیمی, م., حاجی غلام سریزدی, ا., & الهام. (2013). اولویت بندی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری جامعه محلی در طرح های توسعه گردشگری روستایی. مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری, 2(4), 29-42.‎
کرمی, ف., & شریفی, ر. (2014). ارزیابی گردشگری روستایی با استفاده از مدلSWOT مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی مراغه. نشریه جغرافیا و برنامه ریزی, 17(46), 199-221.‎
هوشمند, م., مصطفوی, س. م., احمدی شادمهری, م. ط., محمدطاهر, محقق, & اکرم. (2013). بررسی تاثیر گردشگری بر کاهش فقر در کشورهای در حال منتخب در حال توسعه. برنامه ریزی و توسعه گردشگری, 2
هوشمند, م., مصطفوی, س. م., احمدی شادمهری, م. ط., محمدطاهر, محقق, & اکرم. (2013). بررسی تاثیر گردشگری بر کاهش فقر در کشورهای در حال منتخب در حال توسعه. برنامه ریزی و توسعه گردشگری, 2.‎
Cynarski, W. J., & Ďuriček, M. (2014). Scientific tourism. Self-realisation, dialogue-cultural and sacral dimensions. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, 14(4), 39-45.
Dritsakis, N. (2004). Tourism as a long-run economic growth factor: an empirical investigation for Greece using causality analysis. Tourism Economics, 10(3), 305-316.
Frechtling, D. (2013). The Economic impact of tourism: Overview and examples of macroeconomic analysis. UNWTO Statistics and TSA Issues Paper Series.
Gartner, C.M (2008). Tourism, Development, And Poverty Reduction: A Case Study Nkhata Bay, Malawi. Master Dissertation, Waterlo University, CanadaVanegas Sr, M., Gartner, W., & Senauer, B. (2015). Tourism and poverty reduction: an economic sector analysis for Costa Rica and Nicaragua. Tourism economics, 21(1), 159-182.
Grzywacz, R., & Żegleń, P. (2014). Principles of Tourism and Recreation. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Leatherman, J. C., & Marcouiller, D. W. (1996). Income distribution characteristics of rural economic sectors: implications for local development policy. Growth and Change, 27(4), 434-459.
Lee, C. K., & Kang, S. (1998). Measuring earnings inequality and median earnings in the tourism industry. Tourism Management, 19(4), 341-348.
Lejárraga, I., & Walkenhorst, P. (2007). Diversification by deepening linkages through tourism. In World Bank workshop on Export Growth and Diversification: Pro-active Policies in the Export Cycle, Lapeyre, R. (2010). Community-based tourism as a sustainable solution to maximise impacts locally? The Tsiseb Conservancy case, Namibia. Development Southern Africa, 27(5), 757-772.World Bank, Washington, DC.
Luvanga, N. E., & Shitundu, J. L. (2003). The role of tourism in poverty alleviation in Tanzania (Vol. 3). Mkuki Na Nyoka Pub.
Malaysia, T. (2012). Malaysia’s homestay programme wins the UNWTO 2012 Ulysses Awards.
Mshenga, P. M., Richardson, R. B., Njehia, B. K., & Birachi, E. A. (2010). The contribution of tourism to micro and small enterprise growth. Tourism Economics, 16(4), 953-964.
Payne, J. E., & Mervar, A. (2002). A note on modelling tourism revenues in Croatia. Tourism Economics, 8(1), 103-109.
Roy, H. (2002). The Role of Tourism to Poverty Alleviation. Electronic copy vailableat: http://ssrn.com/abstract=1599971
UNWTO, Ś. O. T. (2015). International Tourism: First results of 2011 confirm consolidation of growth.
Vijayaragavan, T. (2014). Impact of Tourism in Indian Economy'. International Journal of Development Research, 4(12), 2835. David, S., Nigel, S., Christopher, G., Jain, R., & Ophelia, M. (2005). The economic impact of telecommunications on rural livelihoods and poverty reduction: a study of rural communities in India (Gujarat), Mozambique and Tanzania (No. WP2005-11-04). Indian Institute of Management Ahmedabad, Research and Publication Department.
zvit UNWTO, S. (2016). Annual Report (2015). Madrid, UNWTO.