نقش نهادهای مردمی در حمایت از ساختارها و کارکردهای محیط شهری پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه گلستان

چکیده

آگاهی و مشارکت مردم، پایه‌های اصلی تولید قدرت، ثروت، عدالت و زیربنای شهرهای پایدار می‌باشد. بدون شک مشارکت عموم جامعه مسیر دستیابی به پایداری را هموارتر ساخته و زمان آن را تقلیل خواهد داد که البته در این میان نمی‌توان فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد را نادیده گرفت. بدین ترتیب با توجه به نقش نهادهای مردمی در دریافت و انعکاس بازخورد رویکردها و سیاستهای اتخاذ شده‌، توسعه و پیشرفت کشورها جز با بهره گیری از توان، استعداد و حضور داوطلبانه مردم و مشارکت آنان امکان‌پذیر نمی‌باشد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی و تحلیلی است که با استفاده از روش‌های کتابخانه‌ای انجام شده است. در مطالعات کتابخانه ای انواع کتابها و اسناد مربوط به مبانی نظری تحقیق و ویژگی‌های آن مطالعه و بررسی شدند و مورد استفاده قرار گرفتند. هم اکنون نهادهای مردمی اثرگذار و به عبارت بهتر سازمانهای غیردولتی در حل مشکلات ساختاری و کارکردی شهرهای ما، جایگاه سیاسی و اجتماعی درخورتوجهی ندارند و برای دستیابی به مشارکت مردمی از توانایی پایینی برخوردار بوده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of popular institutions in supporting the structures and functions of sustainable urban environments

نویسندگان [English]

 • Jamileh Tavakoli Nia 1
 • Fatemeh Souri 1
 • mehdi khodadad 2
1 shahid Beheshti university
2 دانشگاه گلستان
چکیده [English]

Knowledge and participation of the people are the main pillars of the production of power, wealth, justice and the infrastructure of sustainable cities. Undoubtedly, public participation in the community will make the path towards sustainable development less and less time-consuming, although it is not possible to ignore the activities of the nongovernmental organizations. Thus, considering the role of popular institutions in receiving and reflecting feedback on the approaches and policies adopted, the development and progress of countries, with the use of the power, talent and volunteer presence of the people and their participation is not possible. The research method in this article is a descriptive and analytical study carried out using library methods. In library studies, various types of books and documents related to theoretical foundations of research and its features were studied and used. Nowadays, popular institutions, in other words, NGOs do not have a political and social status in solving structural and functional problems in our cities, and they have had low ability to achieve popular participation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Popular institutions
 • sustainable city
 • community-based organizations
 1. ایمانی جاجرمی، حسین(1383)،" بررسی نقش سازمانهای غیردولتی در توسعه شهری : مشارکت در ارائه خدمات شهری "، در : مدیریت شهری پایدار، بررسی تجارب مشارکتی شهرداریها و شوراهای اسلامی شهرهای ایران ؛ از حسین ایمانی جاجرمی ، مهرناز بیگدلی ، سیمین حناچی . انتشارات سازمان شهرداریهای کشور، چاپ دوم .
 2. بحرینی، سیدحسین،امینی، فرهاد(1379)، " نقش سازمانهای غیردولتی زیست محیطی در دستیابی به مشارکت مردمی به منظور حفاظت از محیط زیست در ایران"،فصلنامه محیط شناسی، شماره 26.
 3. برک پور، ناصر و اسدی، ایرج (1388)، "مدیریت و حکمروایی شهری" ، تهران ، دانشگاه هنر.
 4. رفیعیان، مجتبی و تاجدار، وحید (1387)، "سنجش وضعیت سلامت با رویکرد منطقه ای در مجموعه شهری مشهد"، فصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای
 5. صرافی، مظفر(1379)، "شهر پایدار چیست؟"، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 4،صص6ـ13
 6. طهماسبی، سوسن(1380)،" الگوهای مشارکت اجتماعی در ایران" ، ترجمه مرجان ذکائی ، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 5 .
 7. علی زاده قناد، نازنین، مبهوت، محمدرضا، " بررسی اصول توسعه پایدار در تبیین جایگاه شهر پایدار"، اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی، ترکیه، استانبول، شهریور 1394.
 8. قانعی­راد ، محمد امین و فریده حسینی(1384)،" ارزش­ها ، شبکة روابط و مشارکت در سازمان­های غیردولتی ( مطالعة تجربی در بین جوانان تهران ) " ، مجلة جامعه­شناسی ایران ، دورة ششم ، شماره 3 .
 9. لاهیجانیان، اکرم الملوک و همکاران(1389)،" بررسی ساختار و عملکرد سازمانهای غیردولتی زیست محیطی و نقش آنها در فرایند توسعه شهری استان تهران"، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره 12، شماره 3.
 10. اللهیان،زهرا، لاهیجانیان، اکرم الملوک، حق شناس، فریده (1389)،" بررسی شاخص های کارآمدی سازمانهای غیردولتی زیست محیطی در دستیابی به تضمین پایداری محیط زیست"، فصلنامه انسان و محیط زیست، شماره 15.

 

 1. Abonyo , Dorothy . Participation in Informal Settlement Upgrading , A CBO,s Role in Partnership with Other Actors . Architect / Lecturer , Dept .of Urban & Regional Planning , University of Nairobi _ Kenya . 1999 .
 2. http://en.wikipedia.org/wiki/Non_government
 3. Leys, Colin (2001) Market-driven politics: Neoliberal Democracy and public Interest, London.
 4. Un _ Habitat , Policy Paper on Women and Urban Governance , Draft : 20 November 2000