تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد شغلی کارکنان در صنعت هتلداری (مطالعه موردی : هتل های 5 ستاره شهر شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت جهانگردی،دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، تهران، ایران

3 گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران، ایران

4 گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران، ایران

چکیده

در دنیای بسیار رقابتی امروز، سازمان ها در جستجوی شیوه های نوین جهت حداکثر نمودن عملکرد و تلاش کارکنان شان هستند. بزرگترین و اصلی ترین سرمایه هر سازمان، سرمایه انسانی آن است که سایر سرمایه گذاری های سازمان را تحت الشعاع قرار می دهد و دستیابی به اهداف سازمان ها تا حد زیادی در گرو عملکرد مناسب و صحیح کارکنان است. مهارت های هوش هیجانی در موفقیت شغلی و ایفای مسئولیت های حساس، بسیار مهم تلقی می شوند. روانشناسان معتقدند %20 از موفقیت های شخص به بهره هوشی(IQ ) و %80 به هوش هیجانی(EQ )بستگی دارد. تحقیق حاضر با هدف تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد شغلی کارکنان در صنعت هتلداری در هتل های 5 ستاره استان فارس، شامل: هتل های زندیه و بین المللی پرسپولیس در تابستان 1395 صورت پذیرفته است. داده های مورد نیاز برای این تحقیق با روش نمونه گیری تصادفی ساده از کارکنان هتل های 5 ستاره شهر شیراز و با ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. همچنین از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس به منظور تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان هتل های 5 ستاره شهر شیراز در نظر گرفته شده است. حجم نمونه، به شیوه فرمول تعیین حجم نمونه 169 نفر و با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعیین گردید. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که هوش هیجانی و هر یک از ابعاد آن تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شغلی دارند. و همچنین نشان داده شد که متغیر آگاهی اجتماعی دارای بزرگترین مقدار ضریب مسیر است و تأثیر آن نسبت به سایر متغیرها بر عملکرد شغلی بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Emotional Intelligence on Job Performance of Employees in the Hotel Industry (Case Study: Five Star Hotels Shiraz City)

نویسندگان [English]

 • Mehdi karoubi 1
 • jafar Bahari 2
 • Shahla Bahari 3
 • Hamed Bahari 4
 • Samira Mohammadi 2
 • Marjan Bazleh 2
1 Associate professor, of Allameh Tabatabaei University
2 Phd Student in Tourism Management, University of Science and Culture, Tehran, Iran.
3 Department of Management ,Payame Noor University ,P.O.Box 19395-3697 , Tehran ,Iran.
4 Department of Chemistry,Payame Noor University ,P.O.Box 19395-3697 , Tehran ,Iran.
چکیده [English]

In a highly competitive world today, organizations are looking for new ways to maximize the performance and effort of their employees. The largest and most important capital of any organization, human capital, is that it overshadowes other investments of the organization, and the achievement of the goals of the organizations largely depends on the proper functioning of the staff. Emotional intelligence Skills is highly crucial in career success and achivement critical responsibilities accompolishments. Psychologists believe that 20% and 80% of individuals’ success depends on IQ and emotional intelligence (EQ) respectively. present research aimed to Impact of Emotional Intelligence on Job Performance of Employees in the Hotel Industry in 5 star hotels of Fars province Including: Hotels zandiyeh and Persepolis International has been done in the summer of 2016. The data required for this research has gathered by questionnaire with Simple random sampling method through 5 stars hotels employees of Shiraz City. Also, It has been used structural equation modeling through the Smart pls software to analyze data. The research method is descriptive and correlational and Statistical population of this research has considered all employees of the 5 stars Hotels Shiraz City. The sample size, Style determining volume sample formula 169 people and Were determined With Simple random sampling method. Provided results showing that Emotional Intelligence (EI) and every one of its dimensions on Job Performance have a positive and significant impact. and also it was shown that variable Social Awareness has the largest is path coefficient and its impact on Job Performance is higher than other variables.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Emotional Intelligence
 • Job Performance
 • Smart pls
 • Hotel Industry
 • Shiraz
 • کریمی، فریبا، حسومی، فهیمه، لیث صفار، زهرا(1391)، رابطه بین مؤلفه های هوش هیجانی و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان،فصلنامه علمی- پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،3(1)، صص151-166.
 • جلیلیان، مریم، حاجی پور، بهمن، حسین پور، محمدا(1391)، بررسی رابطه ی هوش عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان سازمان آب و برق خوزستان)،مجله مدیریت فرهنگی،6(16)، صص81-93.
 • آقایار، شریفی(1385). کاربرد هوش هیجانی – اصفهان. انتشارات سپاهان، ص:229.
 • برادبری، تراویس، و گریوز، جین (2005)، هوش هیجانی (مهارت ها و آزمون ها). ترجمه مهدی گنجی، 1384 . تهران: نشر ساوالان.
 • سکاران، اوما. (1388). روشهای تحقیق درمدیریت. ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی،تهران، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت وبرنامه ریزی، چاپ ششم.
 • تهامی منفرد، شراره، شهین علیایی زند و مجید یوسفی لویه (1381)، بررسی رابطه هوش هیجانی و راهبردهای رویارویی در دانش آموزان عادی و تیزهوش دبیرستان های شهر تهران. اولین همایش ملی استعدادهای درخشان، شیراز.
 • خشوعی (1386)، روان‌شناسی شوخ طبعی. اصفهان، انتشارات کنکاش.
 • قمرانی، امیر و حمیدرضا جعفری (1382)، درآمدی بر هوش هیجانی و نابینایی. سومین همایش دانشجویان و دانش آموختگان نابینای ایران، تهران.
 • شفیعی رودپشتی، میثم ، میرغفوری، سید حبیب‌اله (1387)، سنجش درجه هوش هیجانی کتابداران و رتبه‌بندی مؤلفه‌های آن (مطالعة موردی: کتابداران شاغل در کتابخانه‌های عمومی شهرستان یزد)، نشریه کتابداری و اطلاع‌رسانی، دوره11، شماره 3، صص 7-28.
 • الماسی، حسن، سعیدی، نیما، حسن پور پازواری، محمود، ترکیان، مهدی، بیکخایخان، یوکابد(1389)" بررسی رابطه هوش عاطفی با عملکرد کارکنان" فصلنامه مدیریت کسب و کار، شماره 5.
 • خاکسار، فخری (1386)، بررسی رابطه هوش هیجانی با عملکرد و پیشرفت شغلی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی، دانشکده علو م تربیتی، دانشگاه آزاد خوراسگان.
 • زینی وند، اکرم (1387)، رابطه هوش هیجانی وعملکرد دبیران متوسطه شهرستان جویبار، پایـان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.
 • کشاورز، امیر حمزه (1390)، بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی با عملکرد شغلی معلمان منطقه درودزن، پایـان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
 • محمودی، میترا (1394)، پیش بینـی عملکـرد شـغلی کارکنـان بر اسـاس توانمندسـازی، رفتار شـهروندی سـازمانی و سـرمایه های روانشـناختی، پایـان نامه کارشناسی ارشد، گـروه روانشناسـی، دانشـگاه آزاد اسـامی واحد ارسـنجان.
  • Boyatxzis, E. (2002). Developing Emotional Intelligence. To be published in San Francico: Jossey – Bass.
  • Chi Sum, Wong, Kenneth, S Law. (2002). The effects of leader and follower emotional intelligence on performance and attitude: An exploratory study, The Leadership Quarterly, Volume 13, Issue 3, Pages :243-274.
  • Coto, S., & Miners, C, T. (2006). Emotional intelligence, cognitive intelligence and job performance. Journal Administrative Science Quarterly, Volume: 51 issue: 1, page(s): 1-28.
  • Drew, Todd L. (2006), The Relationship between Emotional Intelligence and Student Teacher Performance. Dissertations/Theses – Doctoral Dissertations; Tests/Questionnaires.
  • Fornell, C. and Cha, J. (1994). Partial least squares, in Bagozzi, R.P. (Ed.), Advanced Methods.
  • Kaschub, M. (2002). Defining Emotional Intelligence in Music Education. Arts Education policy Review, 103, 5, pp9-15.
  • Kennetht, S,. Low. chisum. Wong. (2007). The affects of emotional intelligence on job performance and life satisfaction for the research and development Scientists in China, Asia Pacific Journal of Management, Volume 25, Issue 1, pp. 51–69.
  • Law. K. S., Wong, C. S., Song, L. J. (2004). The construct and criterion validity emotional intelligence and its potential utilty for management studies. Journal of Applied Psychology 89(3),483-496.
  • Parti, L. M., Douglas. C., Ferris, G. R., Ammeter, A. P., Buckley, M. R. (2003). emotional intelligence ladership and team outcomes. the international journal of organizational onal analysis. lysis, Vol 11, No. 1, pp. 21-40.
  • Robbins,S.P (2002). Organizational Behavior, 9th Ed, Prentice Hall,Inc.