رتبه‌‌بندی مناطق 22 گانه‌ی شهر تهران از نظر آسیب‌اجتماعی فراوانی افراد معتاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران - دانشکده جغرافیا - گروه جغرافیای سیاسی

2 دانشگاه تهران - دانشکده جغرافیا - گروه جغرافیای طبیعی

3 دانشگاه خوارزمی - دانشکده جغرافیا- گروه جغرافیای انسانی

چکیده

برای برنامه‌ریزی در جهت کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در شهر، لازم است مدیریت شهری اطلاعات دقیقی از ویژگی‌های آسیب‌های اجتماعی هر محله داشته باشد، تفکیک مناطق شهری بر اساس شاخصی خاص از آسیب‌های اجتماعی اطلاعات بسیار جزئی را از هر محله به برنامه‌ریزان ارائه می‌کند. هدف این تحقیق رتبه‌بندی مناطق شهر تهران از نظر آسیب‌اجتماعی فراوانی افراد معتاد است، که برای این منظور از روش کمی با ماهیت کیفی استفاده شده است. در تحقیق حاضر ابتدا آمار خانوارهای شهر تهران بر اساس سرشماری سال 1390 و به تفکیک بلوک در تمامی محلات مشخص شده در گام بعد حجم نمونه با استفاده از نرم‌افزار G*POWER بدست آمده است. یافته‌های تحقیق رتبه‌بندی مناطق 22 گانه شهر تهران با شاخص‌ فراوانی افراد معتاد، نشان داد که توزیع این شاخص‌ تصادفی نیست و از الگوهای خاصی تبعیت می‌کند. الگوهایی که در سطح فضای مناطق شکل می‌گیرند، نتیجه مجموعه‌ای از فرآیندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رفتاری است، که مردم ساکن این محلات از خود بروز می‌دهند. نتیجه‌ی رتبه‌بندی بدینسان است که مناطق 18 و 15 و 17 در رتبه‌های اول تا سوم از نظر فراوانی و ازدیاد شاخص فراوانی افراد معتاد قراردارند بدین معنی که این مناطق وضعیت نامطلوبی در ایمنی از نظر مسئله‌ی فراوانی افراد معتاد دارند در مقابل مناطق 1 و 5 و 6 آخرین رتبه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند که نشانگر وضعیت امن این مناطق در برابر آسیب فراوانی افراد معتاد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking of 22 areas of Tehran in terms of social vulnerability of addicted people

نویسندگان [English]

 • rasol afzali 1
 • ahmad irankhah 2
 • hasan momeni 3
1 University of Tehran - Faculty of Geography - Political Geography Department
2 University of Tehran - Faculty of Geography - Department of Natural Geography
3 دانشگاه خوارزمی - دانشکده جغرافیا- گروه جغرافیای انسانی
چکیده [English]

In order to plan for controlling and reducing social damages in the city, it is imperative that urban management has accurate information about the characteristics of the social damage of each neighborhood, the segregation of urban areas based on a specific indicator of social damage is very minor information From any neighborhood to planners. The purpose of this research is to rank the areas of Tehran in terms of social vulnerability of addicted people. For this purpose, quantitative method has been used with qualitative nature. In the present study, firstly, the statistics of households in Tehran based on the census of 2011 and the block breakdown in all the neighborhoods identified in the next step, were obtained by using the G * POWER software. Findings of the research The ranking of 22 districts of Tehran with the frequency of addicted people showed that the distribution of this indicator is not random and adheres to certain patterns.Patterns formed on the surface of space are the result of a set of economic, social, cultural and behavioral processes that people in these neighborhoods are experiencing. The result of the ranking is that the 18th, 15th and 17th regions are in the first to third places in terms of the frequency and frequency of the frequency index of addicted people, meaning that these areas have an unfavorable safety situation in terms of the frequency of addicts' In contrast, regions 1, 5, and 6 have the most recent rankings indicating the safe condition of these areas against the high incidence of addicted people

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social harm
 • frequency of addicts
 • ranking of neighborhoods
 • statistical software
 • Tehran city
 1. ارونسون، الیوت؛(1973)روانشناسی اجتماعی، ترجمه حسین شاکرکن،(1385) تهران، نشر رشد، ص 44
 2. افضلی،رسول؛ (1396) طرح پژوهشی(طراحی و ارائه راهکارهای استقرار نظام پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در شهر تهران)، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران.
 3. جلایی پور، محمدرضا و محمدی، جلال؛ (1387) ، نظریه های متاخر در جامعه شناسی (تالیف و ترجمه) تهران، نشر نی. ص 85
 4. حاج حسینی، منصوره و اخوان تفتی، مهناز؛ ( 1382 ). مقایسه سبک اسناد (مدل درماندگی آموخته شده) در جوانان معتاد و غیر معتاد شهر یزد. اعتیاد پژوهی. شماره3
 5. دستورالعمل اجرایی صیانت از اشتغال بهبود یافتگان و خانواده­های آسیب دیده اعتیاد؛ (1393)، دبیر خانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، www.dchq.ir
 6. رابینگتن، ارل و واینبرگ، مارتین؛ (1393)رویکردهای نظری هفت گانه در بررسی مسائل اجتماعی، ترجمه رحمت الله صدیق سروستانی(1385)، تهران، نشر دانشگاه تهران.ص 226
 7. رضاقلی زاده، بهنا؛(1394) نقش رسانه‌ها در پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر، فصلنامه­ی علمی ترویجی سلامت اجتماعی و اعتیاد، بهار94
 8. رئیس دانا، فریبرز؛ (1380)، بررسی هایی در آسیب شناسی اجتماعی ایران، تهران، انتشارات سازمان بهزیستی کشور و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.ص 93
 9. ستوده، هدایت اله؛ (1389) آسیب­شناسی اجتماعی(جامعه شناسی انحرافات) ترهان، نشر آوای نور،ص 60
 10. صدیق سروستانی، سیدرحمت الله؛ (1385) آسیب شناسی اجتماعی، تهران، نشر آن، ص 11
 11. کاکویی، فاطمه و فاریابی، آذر؛(1394) تحلیل مکانی وضعیت آسیب­های اجتماعی منطقه 12، معاونت رفاهی اجتماعی شهرداری تهران
 12. موسوی چلک، سید حسن؛ ( 1383) مددکاری اجتماعی 1(کار با فرد)، انتشارات سمت، تهران.ص 25
 13. طرح مطالعاتی رصد کیفیت زندگی در شهر تهران؛(1394) ، اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ، با هدف شناخت وضعیت محله ها و برنامه ریزی جهت ارتقای سطح کیفیت زندگی در آنها.
 14. : Becker,H(1973)Outsiders: Studies in sociology of deviance, Glencoe, free pess.
 1. Devaney, E. (2017). The emergence of the affected adult family member in drug policy discourse: A Foucauldian perspective. Drugs: Education, Prevention and Policy, 24(4), 359–367. DOI: 10.1080/09687637.2017.1340433.
 2. Denvir, D. (2015). The stunning paradox of Iran’s war on drugs: How it actually makes America look worse, Retrieved from http://www.salon.com/ 2015/11/20/the_ stunning_paradox_ of_irans_war_on_drugs_how_a_brutal_regime_makes_america_look_worse/.
 1. : Chambliss ,W(1973)problems of industrial society, reading mass  ,addision -wesley.
 2. : Fuller,R and Myers ,R)1941( “ some aspects of a theory of social problems” American sociological review6
 3. : Kitsuz ,J and malkum,S(1973)social problems”, spring ,vol20.
 4. : Merton,r(1938) “social structure and anomie", American sociological review, 3 oct.
 5. : Smith, Samuel(1911),social pathology .new York: McMillan.
 6. : Sutherland(1966)principles of criminology, seventh edition, new York: j.b. lippinoctt co.
 7. : Sutherland,e & Cressey,d)1949( white collar crime, New York: Dryden press.
 8. : Thomas & f.zenanieki(1927)the polish peasant in Europe and America,2 vol. new York:knopf
 9. Fuller,R and Myers ,R)1938( Sociological theory and social problems” social forces,15.may
 10. Lamert,E(1951) “is there a natural history of social problems?” American sociological review 16.
 11. Lamert,E(1951)social Phatology ,new York ,McGrave,Hill.