بررسی رابطه بین توانمند سازی روانشناختی و تعهد سازمانی کارکنان در صنعت هتلداری (مطالعه موردی : هتل های بین المللی پارسیان استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت جهانگردی،دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، تهران، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین توانمند سازی روانشناختی و تعهد سازمانی کارکنان در صنعت هتلداری در هتل های بین المللی پارسیان استان مازندران، شامل: هتل های پارسیان آزادی رامسر (4 ستاره) و پارسیان آزادی خزر (5 ستاره) در تابستان 1395صورت پذیرفته است. داده های مورد نیاز برای این تحقیق با روش نمونه گیری تصادفی ساده از کارکنان هتل های بین المللی پارسیان استان مازندران و با ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. همچنین از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart pls به منظور تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان هتل های بین المللی پارسیان استان مازندران در نظر گرفته شده است. حجم نمونه، به شیوه فرمول تعیین حجم نمونه 134 نفر و با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعیین گردید. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که توانمند سازی روانشناختی و هر یک از ابعاد آن تأثیر مثبت و معناداری بر تعهد سازمانی کارکنان دارند. و همچنین نشان داده شد که متغیر احساس موثر بودن دارای بزرگترین مقدار ضریب مسیر است و تأثیر آن نسبت به سایر متغیرها بر تعهد سازمانی کارکنان بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Relationship Between Psychological Empowerment and Organizational Commitment of Employees in Hotel Industry (Case Study: Persian International Hotels of Mazandaran)

نویسندگان [English]

  • Mehdi karoubi 1
  • Samira Mohammadi 2
1 Associate professor, of Allameh Tabatabaei University
2 Phd Student in Tourism Management, University of Science and Culture, Tehran, Iran.
چکیده [English]

present research aimed to The study of Relationship Between Psychological Empowerment and Organizational Commitment of Employees in Hotel Industry in Persian International Hotels of Mazandaran Including: Parsian Azadi Ramsar (4 star) and Parsian Azadi Khazar (5 star) Hotels has been done in the summer of 2016. The Data Required for this Research has Gathered by Questionnaire With Simple Random Sampling Method from Employees of Persian International Hotels of Mazandaran. Also, It has been Used Structural Equation Modeling Through the Smart Pls Software to Analyze Data. The Research Method is Descriptive and Correlational and Statistical Population of this Research has Considered all Employees of the Persian International Hotels of Mazandaran. The Sample Size, Style Determining Volume Sample Formula 134 People and Were Determined With Simple Random Sampling Method. Provided Results Showing That Psychological Empowerment and Every one of its Dimensions on Organizational Commitment of Employees have a Positive and Significant Impact. and Also it Was Shown that Variable Personal Consequence has the Largest is Path Coefficient and its Impact on Organizational Commitment of Employees is Higher than other Variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological Empowerment
  • Organizational Commitment
  • Smart pls
  • Hotel Industry
  • Mazandaran
جعفری، سکینه، احمدی، داریوش، نوروزی کوهدشت، رضا (1396)، بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر توسعه سازمانی با تأکید بر حمایت سازمانی ادراک شده، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت فرهنگ سازمانی، 15(1)، صص69-91.
رنجبریان، بهرام (1375)، تعهد سازمانی، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، سال10 ، شماره 1-2، صص 41-57.
آذر، ع.، غلامزاده، ر. و قنواتی، م. (1391). مدلسازی مسیری-ساختاری در مدیریت: کاربرد نرم افزار SmartPLS. تهران: نگاه دانش.
سکاران، اوما (1388). روشهای تحقیق درمدیریت. ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی، تهران، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، چاپ ششم.
عراقی، محمود (1377)، بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان مجتمع فولاد اهواز، پایان نامه انتشار نیافته کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، استاد راهنما: دکتر بهرام رنجبریان.
ساروقی، احمد (1375)، تعهد سازمانی و رابطه آن با تمایل به ترک خدمت، فصلنامه علمی - پژوهشی فرایند مدیریت و توسعه، دوره 10، شماره 4، صص 65-73.
اسماعیلی، کوروش (1380)، تعهد سازمانی، ماهنامه تدبیر، دوره 12، شماره112.
عبدالهی،  بیژن (1384)، توانمند سازی روان شناختی منابع انسانی: دیدگاه ها و ابعاد، تهران: مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مدیریت.
کرینر، استوارت (1381)، دیدگاه‌های کلیدی در مدیریت: اندیشمندانی که دنیای مدیریت را تغییر دادند، ترجمه محمدعلی حسین نژاد، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی، ص166.
وتن دیوید ای .و کیم ای .کمرون (1381)، توانمند سازی و تفیوض اختیار، ترجمه بدالدین اورعی یزدانی ، تهران: موسسه  تحقیقات و آموزش مدیریت.
استرون، حسین (1377)، تعهد سازمانی، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، دوره 5، شماره 17، صص 73-74.
علی احمدی، علیرضا، احمدی، سید علی اکبر، حاتمی ناغانی، فریبا (1389)، ارتباط یادگیری سازمانی با توانمند سازی  کارکنان صندوقهای بازنشستگی کارکنان صنعت نفت ایران، نشریه علمی – پژوهشی مدیریت فردا، سال 9، شماره 25، صص 67-82.
غفوریان شاگردی، امیر، بهبودی، امید (1395)، رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی: نقش تعدیلگر توانمند سازی کارکنان، نشریه علمی – پژوهشی مدیریت فردا، سال 15، شماره 49، صص 161-172.
ابوالقاسمی، آزاده، کیاکجوری، داود (1392)، بررسی رابطه بین توانمند سازی و تعهد سازمانی کارکنان در شهرداری نوشهر، مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، قم، دانشگاه پیام نور.
لالیان پور، نوشین، دوستی، ناهید، محمد زاده، آزاده (1390)، مفهوم توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: یک شرکت بیمه ای)، ماهنامه تازه های جهان بیمه، شماره 163، صص 24-39.
ودادی، احمد، مهرآرا، احمد(1392)، بررسی رابطه بین توانمندسازی روان شناختی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی: ادارات امور مالیاتی شهر تهران)،  پژوهشنامه مالیات، شماره هجدهم (مسلسل 66)، صص 161-179.
رضائی، میثم(1391)، بررسی رابطه مولفه های توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان تعاون یار(وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، پایان نامه انتشار نیافته کارشناسی ارشد، استاد راهنما: دکتر محسن محمدیان ساروی.
عباسی، طیبه، حسن پور، شهریار، حسنعلی پورهریس، رحمن (1391)، بررسی رابطه توانمندسازی کارکنان و تعهد سازمانی کارکنان در بیمارستان باقرالعلوم شهرستان اهر، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، شماره11، صص 17-23.
حسینی نسب، داوود، میکائیلی منیع، فرزانه، اقبالی قاضی جهانی، نسرین (1389)، بررسی رابطه توانمندی روان شناختی دبیران  با تعهد سازمانی آنها در مدارس متوسط شهر ارومیه، فصلنامه علوم تربیتی، سال 3، شماره 9، صص 27-49.
مرتضوی، سعید، ناظمی، شمس الدین، پریشانی فروشانی، حمیده (1395)، بررسی نقش واسط خلاقیت در رابطه بین توانمند سازی روان شناختی و تعهد کارکنان، فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال 25، شماره 81، صص 101-122.
موغلی، علیرضا، حسن پور، اکبر، حسن پور، محمد (1388)، ارتباط بین ابعاد توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان در مناطق نوزده گانه سازمان آموزش و پرورش شهر تهران، نشریه مدیریت دولتی، دوره 1، شماره 2، صص 119-132.
سید عامری، میر حسن، اسمعیلی، محمد رضا (1389)،رابطه بین توانمندسازی، تعهد سازمانی و تعهد شغلی کارکنان ادره کل تربیت بدنی استان تهران، نشریه مدیریت ورزشی، شماره 7.، صص 125-144.
عابدی، احیا، رضوی، سید محمد حسین، فرزان، فرزام(1394)، بررسی ارتباط بین توانمند سازی و تعهد سازمانی معلمان تربیت بدنی استان خراسان شمالی، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 28.، صص 197-218.
میرکمالی، سید محمد، حیات، علی اصغر، نوروزی، علی(1388)، بررسی رابطه توانمند سازی روان شناختی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه تهران، دو ماهنامه دانشگاه شاهد، 15(39)، صص 16-30.
زاهدی، شمس السادات، بودلایی، حسن، ستاری نسب، رضا، کوشکی جهرمی، علیرضا (1388)، تحلیل رابطه توانمند سازی روان شناختی و تعهد سازمانی کارکنان بانک ملت، فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز رشد، شماره 24.، صص 59-62.
بیگی نیا ، عبدالرضا، سرداری ، احمد، نجاری نژاد، حسن (1389)، عنوان تأثیر توانمند سازی شناختی کارکنان بر عوامل تقویت کننده نیروی انسانی، فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی، شماره 3.، صص 79-102.
Avram.  E,  Priescu.I,"  Access  To  Information And  Empowerment  Perspectives  In  Health Services",  Social  And  Behavioral  Sciences,  33, (2012), 949 – 953.
Bektas.  C,  Sohrabifard.  N,"  Terms  Of Organizational  Psychology,  Personnel Empowerment  And  Team  Working:  A  Case Study",  Social  And  Behavioral  Sciences,  82,  (2013). Pages 886-891.
Baek-Kyoo  (Brian)  Jooa;  Ji  Hyun  Shim  (2011).  Psychologicalempowerment and organizational commitment: the moderating effect of organizational learning culture, Human Resource Development International Vol. 13, No.4, 425–441.
Boonyarit, Itsara, Chomphupart, Sittichai, Arin, Natthawut (2010).  Leadership, Empowerment, and Attitude Outcomes, The Journal of Behavioral Science, Vol. 5, No.1, 1-14.
Choong, Yuen-Onn, Wong, Kee-Luen, Lau, Teck-Chai (2011). Psychological Empowerment and Organizational Commitment in the Malaysian Private Higher Education Institutions: A Review and Research Agenda, Academic Research International, Volume  1,  Issue  3, 236- 245.
Deci, E.L & Others; (1989).Self Determination in a Work Organization, Journal of Applied  Psychology, Vol.74, P5.80-90.
Ertürk.  A,  Vurgun.  L,  "  Retention  Of  IT Professionals:  Examining  The  Influence  Of  Empowerment,  Social  Exchange,  And  Trust", Journal Of Business Research ,31 (2014) 215– 228.
Fornell, C. and Cha, J. (1994). Partial least squares, in Bagozzi, R.P. (Ed.), Advanced Methods.
Gautam,  Thaneswor;  Van  Dick,  Rolf;  Wagner,  Ulrich;  Upadhyay,  Narottam  and  Davis,  Ana  J  (2005),  “Organizational  citizenship  behaviors  And  organizational  commitment  in Nepal”, Asian journal social psycology, No.4:,305-314.
Gellatly, Ian R; Meyer, John P and Luchak A A (2006), “Combined effects of the three commitment  components  on  focal  and  discretionary  behaviors:  A  Test  of  Meyer  and Herscovitch’ s propositions”, journal of vocational behavior, No 69: 331-345.
Haenlein, Michael, & Kaplan, Andreas M. (2004). A Beginner’s Guide to Partial Least Squares Analysis.Understanding Statistics, 3(4), 283-297.
Hall,.S.  S(2007)"  .The  measurement  of  psychological  empowerment." American  Journal  of  Community  psychology.Volume  5,  Issus  2,  pages 321-349.
Jeanne  thereon,  crystal.  (2011).  Impact  of  psychological  empowerment  and job  satisfaction  on  organizational  commitment  amongst  employees  in  a  multi- national  organization.  Mini-Thesis  Submitted  in  Partial  Fulfillment  of  the Requirements  for  the  Degree  of  Magister  Commerce  in  the  Department  of Industrial Psychology, Faculty of Economic and Management Science, University of the Western Cape.
Laschinger  H.K.  ,  Leiter  M.  ,  Day  a. & Gilin D. " Workplace Mpowerment, Incivility, And  Burnout:  Impact  On  Staff  Nurse Recruitment And Retention Outcomes " Journal  Of  Nursing  Management, 2009, 17 (1), 302–311.
Mishra, Anneal k & Spritzer, Gertchen M(1998).; Explaining how Survivors Respond to Downsizing The Role of Trust, Empowerment, Justice and Work Redesign, academy of  management review, l.23, No.3, P567-588.
Meyer,John  P  and  Allen,  Natalie  J  (1991),  “A  three-Component  conceptualization  of organization Cmmitment”, Human Recource Management Review, Volume. 1, No1: 61- 89.
Norma D'Annunzio-Gree and John Macandrew (1999); “Re-empowering the empowered – the   ultimate challenge?” ; personnel Review; Vol.28 ; No.3; PP.258-278.
Pare,  G.,  &  Tremblay,  M.  (2007).  The influence  of  high-involvement  human resource prac- tices,  procedural  justice, organizational  commitment,  and citizenship  behaviors  on  information technology professionals'  turnover intentions.  Group  and  Organization Management, 32 (3), 326–357.
Preeti S, rawat. (2011). Affect of psychological empowerment on commitment of  employees  an  empirical  study.  2nd  International  Conference  on  Humanities, Historical and Social Sciences Pied. 17, 143-147.
Porter,  L.W.,  Steers,  R.M.,  Mowday, R.T. and Boulian, p.v (1974). Organizational commitment,  job  satisfaction,  and  turnover among  psychiatric  technicians,  journal  of applied psuchology, vol 59 , no 5,603-609.
Sumi J H A. (2011). Influence of psychological empowerment on affective, normative  and  continuance  commitment:  A  study  in  the  Indian  IT  industry. Journal of Indian Business Research. 3 (4), 263–282.
Spreitzer,G.M.,(1995),Psychological  Empowerment in the Workplace : Dime nation,Measurement and Validation. The Academy of Management Journal, Vol.38, No.5,   pp1442-  1465.
Spreitzer ,G,M.,M.A. Kizilos,S, W. Nason(1997),A Dimensional Analysis of  the Relationship Between Psychological Empowerment and Effectiveness, Satisfaction and Strain , Journal of  anagement No.23,pp. 679 – 714.
Thomas, H.W. & velthouse, B.A. (1990). Cognitive elements of empowerment An “interpretive” model of intrinsic task motivation, Academy of management reviw, 15: 666-681.
Ugboro, Isaha & Obeng, Kofi; (2000).Top Management Leadership, Employee  Empowerment, Job satisfaction, and customer satisfaction in TQM organization: An  Empirical Study, Journal of  Quality Management, 2000, Vol.5, pp: 247- 272.