بررسی زمینه های همکاری و پیوند برنامه ریزی شهری و بهداشت عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه پیام نور

چکیده

با وجود آن که بهداشت عمومی و برنامه‌ریزی شهری، با هدف مشترک جلوگیری از شیوع بیماری‌ها و معضلات شهری به وجود آمدند، اما در حال حاضر پیوند‌ها و ارتباطات واقعی این دو عرصه علمی، بسیار اندک و محدود می‌باشد. جدایی و انزوای این دو رشته مشکلات متعددی را در پی داشته است. یکی از مهمترین آنها، عدم موفقیت رشته های فوق، در رفع مشکلات روزمره مردم است. یکی دیگر از پیامدهای مهم این جدایی، عدم تشخیص و درک رابطه بین محیط ساخته شده و بهداشت است. مشکلی که اکثراً به فقرا مربوط است و این گروه از پیامدهای واقعی آن متضرر می شوند. هدف این مقاله، بررسی پیوندهای تاریخی بین دو رشته برنامه ریزی شهری و بهداشت عمومی است. در ادامه سعی می‌کند تنگناهایی که بعداً بوجود آمده است را مشخص نماید. این بررسی‌ها در نهایت چالش‌هایی که در ارتباط با پیوند این رشته ها وجود دارد را تشخبصص و با شناسایی عوامل بوجود آورنده این جدایی، پیشنهاد‌هایی به منظور نزدیکی هر چه بیشتر این زمینه ها بر مبنای نظریه اجتماعی- زیستی و عدالت زیست محیطی عرضه می‌کند. در نهایت، این مجموعه چارچوب اولیه را برای پیوند دو باره این رشته‌ها در اختیار قرار می دهد. چارچوبی که بهتر می‌تواند مشکلات بهداشتی و برنامه‌ریزی شهری را مرتفع نماید. از آنجا که بیشترین مشکلات بهداشتی و برنامه‌ریزی در محلات فقیر و حاشیه‌ها دیده می‌شود، این پیوند بیشترین آثار را در این بخش به ارمغان خواهد‌آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Areas of Cooperation and Linkage of Urban Planning and Public Health

نویسندگان [English]

  • Rostam saberifar
  • elahe vafaei bagh siyahi
Payam e- Noor Yniversity
چکیده [English]

Although public health and urban planning have been created with the common purpose of preventing the spread of diseases and urban disasters, the realties and connections of these two fields are now very little and limited. Separation and isolation of these two disciplines have caused many problems. One of the most important of these has been the failure of the above disciplines to solve the daily problems of people. Another important consequence of this separation is the lack of recognition and understanding of the relationship between the built environment and health. This problem is most often related to the poor and this group suffers from its real consequences. The purpose of the present article is to study the historical links between the two areas of urban planning and public health. It then tries to identify the bottlenecks that have arisen later on. These investigations ultimately recognize the challenges associated with the linkage of these disciplines, and by identifying the factors that create this separation, suggestions are made to bring these areas closer on the basis of socio-biological theory and environmental justice. Eventually, this set provides the initial framework for a two-way link between these disciplines; a framework that can better address health problems and urban planning. Since most of the health and planning problems are encountered in poor neighborhoods and margins, this link will bring the most effects in this section.

کلیدواژه‌ها [English]

  • public health
  • urban planning
  • disease prevalence
  • urban problems
  • margins
Acevedo-Garcia, D, Lochner, KA, Osypuk TL, Subramanian SV. (2003) Future directions in residential segregation and health research: a multilevel approach. Am J Public Health, No. 93, pp. 215–221.
Bashir, SA. (2002) Home is where the harm is: inadequate housing as a public health crisis. Am J Public Health. No. 92, pp. 733–738.
Benveniste G. (1989) Mastering the Politics of Planning. San Francisco, Calif: Jossey-Bass.
Blackwell, AG.; Kwoh, S. and Pastor, M. (2002) Searching for the Uncommon Common Ground: New Dimensions on Race in America. New York: WW Norton & Co; No. 2, pp. 09-316.
British Medical Association (1998) Health and Environmental Impact Assessment: An Integrated Approach. London, England: Earthscan Publications Ltd.
Bullard, R. and  Johnson, GS. (2000) Environmental justice: grassroots activism and its impact on public policy decision making. J Soc Issues; No. 56, pp. 555–578.
Byrd, WM.; and Clayton, LA. (2002) An American Health Dilemma: Volume 2. Race, Medicine, and Health Care in the United States: 1900–2000. New York, NY: Routledge.
Chadwick E. (1842) Report on the Sanitary Conditions of the Laboring Population of Great Britain. Edinburgh, Scotland: Edinburgh University Press.
Cole, L. and Foster, S. (2016) From the Ground Up: Environmental Racism and the Rise of the Environmental Justice Movement. New York, NY: New York University Press.
Corburn, J. (2002) Combining community-based research and local knowledge to confront asthma and subsistence-fishing hazards in Greenpoint/Williamsburg, Brooklyn, NY. Environ Health Perspect. No. 110, pp. 241–248.
Corburn, J. (2002) Environmental justice, local knowledge, and risk: the discourse of a community-based cumulative exposure assessment. Environ Manage.No. 29, pp. 451–466.
Cummins, SK. and Jackson, RJ. (2001) The built environment and children’s health. Pediatr Clin North Am.No. 48, pp. 1241–1252.
Davidoff, P. (1965) Advocacy and pluralism in planning. J Am Inst Planners.No. 31, pp. 331–338.
Di Chiro, G. (1998) Environmental justice from the grassroots. In: Faber D, ed. The Struggle for Ecological Democracy. New York, NY: Guilford Press; No. 1, pp. 104–136.
 Diez Roux, AV. (2001) Investigating neighborhood and area effects on health. Am J Public Health.No. 91, pp. 1783–1789.
Duhl, LJ. And Sanchez, AK. (2002) Healthy cities and the city planning process. No. 110, pp. 241–248.
Environmental Justice Guidance Under the National Environmental Policy Act (1997) Washington, DC: Council on Environmental Quality.
Epstein, S. (1996) Impure Science: AIDS, Activism and the Politics of Knowledge. Berkeley, Calif: University of California Press.
Fischer, F. (2017) Citizens, Experts, and the Environment: The Politics of Local Knowledge. Durham, NC: Duke University.
Fishman, R. (2000) The American Planning Tradition: Culture and Policy. Washington, DC: Woodrow Wilson Center Press.
Forester, J. (1999) The Deliberative Practitioner. Cambridge, Mass: MIT Press.
Freudenberg, N. (2000)Time for a national agenda to improve the health of urban populations. Am J Public Health, No. 90, pp. 837–840.
Frumkin, H. (2002) Urban sprawl and public health. Public Health Rep. No 117, pp. 201–217.
Geronimus,  AT. (2000) To mitigate, resist, or undo: addressing structural influences on the health of urban populations. Am J Public Health.No. 90, pp. 867–872.
Greenberg, MF.; Popper, F.; West, B. and Krueckeberg, D. (1994) Linking city planning and public health in the United States. J Plann Lit.No. 8, pp. 235–239.
Habermas, J. (1970) Technology and science as ‘ideology.’ In: Toward a Rational Society: Student Protest, Science and Politics. Boston, Mass: Beacon Press.
Hall, P. (1996) Cities of Tomorrow. Oxford, England: Blackwell.
Hancock, T. (2002) Planning and creating healthy and sustainable cities: the challenge for the 21st century.. Accessed November 1, pp. 211-222.
Heiman, M. (1997) Science by the people: grassroots environmental monitoring and the debate over scientific expertise. J Plann Educ Res.No. 16, pp. 291–299.
Hoch, C. (1994) What Planners Do: Power, Politics and Persuasion. Chicago, Ill: American Planning Association; pp. 230-339.
Institute of Medicine (2018) Rebuilding the Unity of Health and the Environment: A New Vision of Environmental Health for the 21st Century. Washington, DC: National Academy Press.
Institute of Medicine (1999) Toward Environmental Justice: Research, Education and Health Policy Needs. Washington, DC: National Academy Press234.
Israel, BA.; Schulz, AJ.; Parker, EA. and Becker AB. (1998) Review of community-based research: assessing partnership approaches to improve public health. Annu Rev Public Health. No. 19, pp. 173–202.
Jackson, RJ. and Kochtitzky, C. (2017) Creating a healthy environment: the impact of the built environment on public health. No. 10, pp. 32-39.
Jargowsky, PA. (1997) Poverty and Place: Ghettos, Barrios, and the American City. New York, NY: Russell Sage Foundation.
Jasanoff, S. (1995) Science at the Bar: Law, Science, and Technology in America. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
Krieger, N. and  Zierler, S. (2015) What explains the public’s health? A call for epidemiologic theory. Epidemiology, No. 7, pp. 107–109.
Krieger, N. (2003) Does racism harm health? Did child abuse exist before 1962? On explicit questions, critical science, and current controversies: an ecosocial perspective. Am J Public Health, No, 93, pp. 194–199.
Krieger, N. (1999) Questioning epidemiology: objectivity, advocacy, and socially responsible science. Am J Public Health, No. 89, pp. 1151–1153.
Krieger, N. (2001) Theories of social epidemiology for the 21st century: an ecosocial perspective. Int J Epidemiol. No. 30, pp. 668–677.
Lazarus R. Pursuing environmental justice: the distributional effects of environmental protection Northwestern University Law Rev. 1993;87:787–897.
Lindheim, R. and Syme, L. (1983) Environments, people and health. Annu Rev Public Health. No 4, pp. 335–359.
Maconachie, Roy (2017) Urban Growth and Land Degradation in Developing Cities, England and USA: Ashgate press.
Melosi, MV. (2000) The Sanitary City: Urban Infrastructure in America From Colonial Times to the Present. Baltimore, Md: Johns Hopkins University Press.
Ozonoff, D. (1994) Conceptions and misconceptions about human health impact analysis. Environ Impact Assess Rev. No. 14, pp. 499–516.
Pastor, M. Jr.; Dreier, P., Grigsby, E.; Garza, J. and Lopez-Garza, M. (2000) Regions That Work: How Cities and Suburbs Can Grow Together. Minneapolis, Minn: University of Minnesota Press.
Popper, FJ. (1981) The Politics of Land Use Reform. Madison, Wis: University of Wisconsin Press.
Sexton, K. and Adgate, J. (1999) Looking at environmental justice from an environmental health perspective. J Exp Anal Environ Epidemiol. No. 9, pp. 3–8.
Sexton, K. (2000) Socioeconomic and racial disparities in environmental health: is risk assessment part of the problem or part of the solution? Hum Ecological Risk Assess. No. 6, pp. 561–574.
Smedley, BD.; Stith, AY. and Nelson, AR. (2002) Unequal Treatment: Confronting Racial and Ethnic Disparities in Health Care. Washington, DC: National Academy Press.
Speer, MA. And Lancaster, B. (1998) Disease prevention and health promotion in urban areas: CDC’s perspective. Health Educ Behav.25:226–233.
Steinemann, A. (2000) Rethinking human health impact assessment. Environ Impact Assess Rev. No. 20, pp. 627–645.
Susser, S. and Susser, E. (1996) Choosing a future for epidemiology: I. Eras and paradigms. Am J Public Health.No. 86, pp. 668–673.
Tesh, S. (1990) Hidden Arguments: Political Ideology and Disease Prevention Policy. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
Tesh, SN. (2018) Uncertain Hazards: Environmental Activists and Scientific Proof. Ithaca, NY: Cornell University Press.
Vig, N. Kraft, M. (2001) Environmental policy from the 70’s to the 90’s. In: Environmental Policy. 4th ed. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
Wallace, R. and Wallace, D. (1997) Community marginalisation and the diffusion of disease and disorder in the United States. BMJ.  No. 314, pp. 1341–1345.
Weir, M. (2000) Planning, environmentalism and urban poverty. In: Fishman R, ed. The American Planning Tradition: Culture and Policy. Washington, DC: Woodrow Wilson Center Press.
Wheeler, S, (2006) Planning for Sustainability, London and New York: Routledge.
Williams DR, Collins C. Racial residential segregation: a fundamental cause of racial disparities in health. Public Health Rep. 2001;116:404–416.