ارزیابی مراکز حساس و حیاتی به ویژه بیمارستان ها،درمانگاه ها و مرکز بهداشت ها بااصول پدافند غیر عامل (نمونه موردی شهر سبزوار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه سنجش از دور و جی ای اس دانشگاه حکیم سبزواری

2 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ی جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

کاستن از آسیب پذیری نیروی انسانی و تاسیسات و تجهیزات حیاتی کشور در حملات خصمانه و مخرب دشمن و استمرار فعالیت ها در شرایط بحرانی ناشی از جنگ، از جمله موارد ضروری در برنامه ریزی های مربوط به سکونتگاههای انسانی است که از آن عموماً تحت عنوان پدافند غیر عامل یاد می شود. در پژوهش حاضر، اصول وضرورت پدافند غیر عامل در مراکز حساس و حیاتی، درمانی شهر سبزوارمورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش روش تحقیق برای تبیین وضع موجود و یافتن پاسخی برای سؤالات تحقیق، روش توصیفی- تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات بر مبنای کتابخانه ای بوده است. و معیارهای تراکم جمعیت، شعاع دسترسی، فاصله از مراکز درمانی ، پراکندگی جمعیت و محدوده شهری برای مکان یابی مراکز جدید درمانی در نرم افزار Arc Map مورد بررسی قرار گرفته است. و در نهایت یافته ها نشان می دهند که شهر سبزوار از نظر معیارهای پدافند غیر عامل در شرایط مناسبی قرار ندارد. وسرانه واستاندارد های کاربری درمانی در شهر سبزوار اختلاف معناداری حدود 0.73 متر مربع با سرانه ها و استانداردهای پیشنهادی دارد و از نظر سطح نیز معمولا یک درصد مساحت شهرها به کاربری درمانی اختصاص داده می شود که از این نظر هم سطح کاربری درمانی در شهر سبزوار معادل 0.33 درصد است که با رقم استاندارد مجددا اختلاف فاحش دارد. کاربری های درمانی این شهر بر طبق شعاع دسترسی در معرض استفاده همه‌ی افراد در زمان بحران قرار نمی‌گیرد.کاربری‌ درمانی از لحاظ پراگندگی بیشتر در مرکز شهر قرار دارد حدود 15 درصد از جمعیت سبزوار(حدود‌34500نفر) در شعاع دسترسی هیچ یک از مراکز درمانی قرار نمی‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assess critical and critical centers, especially hospitals, clinics and health centers, based on non-operational defense. (Case study of Sabzevar city)

نویسندگان [English]

  • Rahman RahmanZandi 1
  • Mehdi Zangane 2
  • Fatemeh Zendeh del 2
1 Hakim sabzevari university
2 Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Geography and Environmental Sciences, Hakim Sabzevari University
چکیده [English]

Reducing the vulnerability of manpower and of the vital facilities and equipment of the country in the hostile and destructive attacks of the enemy and the continuation of activities in the context of the crisis caused by the war is one of the essential requirements in the planning of human settlements, commonly referred to as non-military defense The agent is mentioned. In the present study, the principles of non-working defense in critical and critical centers of health in the city of Sabzevar have been investigated. In this research, the research method was descriptive-analytic method for explaining the status quo and finding the answer for research questions, and the method of collecting information was based on the library. Population density criteria, access radius, distance from health centers, population dispersion and urban areas for locating new treatment centers in Arc Map software have been investigated. Finally, the findings show that Sabzevar is not in good condition in terms of non-operational defense measures. There is a significant difference of 0.73 square meters in terms of per capita and standard standards in Sabzevar city, and in terms of surface area, and usually one percent of the area of ​​cities is allocated to therapeutic use. In this regard, the treatment level in Sabzevar equals 0.33%, which is again a big difference with the standard. Therapeutic uses of this city are not subject to the use of all individuals in the time of crisis, according to the radius of access. Therapeutic use is more in the center of the city, about 15% of the population of Sabzevar (about 4,545 ners) in the radius of access None of the treatment centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-operating defenses
  • critical centers
  • health centers
  • Sabzevar city
1-                 منوچهریان، حسین ،علی صوفی،ام البنین ، ارزیابی و رتبه بندی شهر های سیستان و بلوچستان از لحاظ مکان یابی مراکز بهداشتی – درمانی با توجه به اصول پدافند غیر عامل،ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی ومدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی،1393.
2-                 رضایی، محمد رضا،صفری، جابر،پدافند غیر عامل و جایگاه آن در مراکز بهداشتی – درمانی با تاکید بر بیمارستان ها،ششمین کنگره انجمن ژئوپولوتیک ایران «پدافند غیر عامل»،1392.
3-                 توکلی،مسعود،فامیل نوروزی،حامد،حسینی امینی،حسن،سلکی،هیوا ومتقی،افشین،بررسی خطر پذیری ساختمان های حساس در شهر همدان با نگاه پدافند غیر عامل.ششمین کنگره انجمن ژئوپولوتیک ایران«پدافند غیر عامل»1392.
4-                 کاظمی،شهربانو،تبریزی،نازنین،ارزیابی ایمنی فضای شهری با تاکید بر شاخص های پدافند غیر عامل نمونه موردی شهر آمل.فصلنامه مطالعات برنامه ریزی شهری،سال سوم،شماره نهم،1394.
5-                 صدیقی،ابوالفضل،.ارزیابی کاربری های درمانی مشهد با رویکرد پدافند غیر عامل،پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه حکیم سبزواری،سبزوار،1392.
6-                 ملکی، کیومرث،برندکام،فرهاد، دفاع و امنیت شهری از منظر پدافند غیر عامل و خلق فضا های دفاع پذیر بر پایه شهرامن از گذشته تا به امروز،مجله اطلاعات جغرافیایی،شماره81،1391.
7-                   حسینی امینی،حسن،پریزادی،طاهر، مفاهیم بنیادین در پدافند غیر عامل با تاکید بر شهر و ناحیه،انتشارات کهن پرداز،تهران،1389.
8-                   پور محمدی، محمد رضا،برنامه ریزی کاربری اراضی شهری،انتشارات سمت،تهران،1394.
9-                    شیعه،اسمائیل،مقدمه ای برمبانی برنامه ریزی ،انتشارات و صنعت،تهران،1386.
10-             حبیبی،سید محسن،صدیقی مسائلی، سرانه کاربری های شهری، وزارت مسکن و شهرسازی،1378.
11-               خاوری، عاطفه، تحلیلی بر عدالت فضایی در توزیع خدمات شهری با تاکید بر میزان رضایت مردم از نحوه ی دسترسی به این خدمات (نمونه موردی شهر تربت جام)،پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه حکیم سبزواری،1396 .
12-                Bernard, W. K., J. C. Chin, C. K. Lee, and K. F. Wong, (1999), Planning and
Design of a Civil Defense Shelter Station in Singapore, Journal of Tunneling and Underground Space Technology, Vol. 14, No. 4, pp. 509-512 .
13-              Chiou-Guey Jan, (2003), Policies for developing defense technology in newly
Industrialized countries: a case study of Taiwan, Technology in Society, Volume25, Issue 3, August 2003, Pages 351-368.