بررسی تاثیر مؤلفه‌های گردشگری پایدار بر ژئوتوریسم روستاهای شهرستان بویراحمد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تبریز

چکیده

روستاهای شهرستان بویراحمد به دلیل تنوع چشم‌اندازها و عوارض طبیعی و زمین‌شناختی، و اماکن سیاحتی و زیارتی و آثار بی‌نظیر هنری می‌تواند به‌صورت یکی از مناطق اژئوتوریستی دنیا مطرح شوند. هدف مقاله‌ی حاضر، بررسی تاثیر مؤلفه‌های گردشگری پایدار بر ژئوتوریسم روستاهای شهرستان بویراحمد می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات به دو اسنادی میدانی می‌باشد در روش اسنادی و مطالعات کتابخانه‌ای اقدام به جمع‌آوری تعاریف، نظریات، تئوری‌ها و مستندات شده است که اغلب از طریق مطالعات میدانی قابل‌دسترسی نیست. بخش قابل‌توجهی از اطلاعات نیز از طریق پرسشنامه از شهروندان و کارشناسان خبره مربوطه ساکن در روستاهای شهرستان بویراحمد در حدود 200 نفر به‌دست‌آمده است. یافته‌های به‌دست‌آمده در این تحقیق، از طریق روش‌های آماری نرم‌افزار (SPSS) مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. نتایج حاکی از آن است که بین مؤلفه‌های گردشگری پایدار و ژئوتوریسم روستاهای شهرستان بویراحمد رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد، یعنی هر مقدار مؤلفه‌‌ها هماهنگ‌تر باشد و ارتباطات بیش‌تر بین گردشگری پایدار و این مؤلفه‌ها برقرار شود، به همان اندازه امکان دستیابی به توسعه‌ی گردشگری پایدار بیشتر خواهد شد. بخش زیست‌محیطی در رتبه‌ی اول قرار دارد. فزون بر آن بخش کالبدی در رتبه دوم قرار گرفت و بخش اجتماعی در رتبه سوم قرار گرفت. این در حالی بود که بخش اقتصادی در رتبه چهارم یعنی در رتبه آخر در رابطه با گردشگری پایدار قرار می‌گیرد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که ژئوتوریسم در روستاهای شهرستان بویراحمد رابطه مثبت و مستقیمی با مؤلفه‌های گردشگری پایدار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the impact of sustainable tourism on Geotourism villages Boyerahmad

نویسنده [English]

 • Hasanali Toranj
Tabriz University
چکیده [English]

Villages in Boyerahmad province can be considered as one of the world's most ecotouristic regions due to the diversity of natural and geopolitical landscape, and tourist and pilgrimage sites and unique works of art. The aim of this paper is to investigate the effect of sustainable tourism components on geotourism in villages of Boyerahmad County. The research method is descriptive-analytic. The method of data collection is in two field documents. In the documentary and library studies, we have been collecting definitions, theories, theories and documentation, which are often not accessible through field studies. A significant part of the information was obtained through a questionnaire of citizens and relevant expert experts residing in the villages of Boyerahmad city about 200 people. The findings of this research have been analyzed by SPSS software. The results indicate that there is a positive and direct relationship between sustainable tourism and geotourism components of the villages of Boyer Ahmad city, that is, each component of the components is more consistent and more communication between sustainable tourism and these components is established, as much as possible to achieve a more sustainable development of tourism will be. The environmental sector is in the first place. Over that category, the body was ranked second and the social sector was ranked third. Meanwhile, the economic sector ranks fourth in terms of sustainable tourism. The results of this research indicate that geotourism has positive and direct relation with sustainable tourism components in the villages of Boyer Ahmad.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sustainable Tourism
 • Geotourism
 • Villages in Boyer Ahmad
 • Sustainable Development
 • اعتمادی نیا، امیرعباس، مصلحی،محسن (1391) تحلیل و بررسی گردشگری و نقش آن در توسعه پایدار شهری (نمونه موردی شهر اصفهان) فصل‌نامه جغرافیایی چشم‌انداز زاگرس: دوره  4 , شماره  13 : از صفحه 137 تا صفحه 164.
 • بابایی‌سمیرمی، محمدرضا، نظیفی‌نایینی، مینو و سحر عباسپور (1393) ارتباط صنعت توریسم و توسعه اقتصادی در ایران با رویکرد شبکه عصبی (1390- 1359) فصلنامه مدیریت اقتصاد و حسابداری دوره 4، شماره 14، بهار 1393، صفحه 130-113.
 • پاپلی یزدی، محمد حسین و مهدی سقایی (1386) گردشگری ماهیت و مفاهیم، تهران، سمت.
 • جلال پور، اعظم و برومند صلاحی (1391) بررسی اثرات توسعه اکوتوریسم پایدار در مناطق بیابانی استان اصفهان، اولین همایش ملی بیابان، تهران، مرکز تحقیقات بین المللی بیابان دانشگاه تهران.
 • خلیلی، جلیل، نظری، خدامراد، محمدیان، خدابخش (1388) جغرافیای استان کهگیلویه و بویراحمد، کتاب درسی، وزارت آموزش‌وپرورش.
 • رخشانی نسب، حمید و اصغر ضرابی (1388) چالش ها و فرصت های توسعه اکوتوریسم در ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد احر مجله فضای جغرافیایی، صفحات .31-55.
 • رضوانی، محمدرضا (1390) تو سعه ی گردشگری روستایی بارویکرد گردشگری پایدار. انتشارات دانشگاه تهران.
 • زاهدی، شمش السادات (1390) مبانی توریسم و اکوتوریسم پایدار با تاکید برمحیط زیست، تهران، دانشگاه عللامه طباطبایی.
 • زمردیان، محمدجواد (1382) نگرش بر چشمهها و دریاچههای پیرامونی مشهد از دیدگاه اکوتوریسم، مجله جغرافیا و توسعه، پاییز و زمستان ص 122-135.
 • سازمان میراث فرهنگی کشور (1385)، تدوین  سند ملی توسعه مدیریت طبیعت گردی، گزارش وضع موجود.
 • صباغ کرمانی، مجید، امیریان، سعید، (1379) بررسی اثرات اقتصادی توریسم جمهوری اسلامی ایران (با استفاده از تحلیل داده- ستانده)، پژوهشنامه بازرگانی، پاییز، شماره 29.
 • عظیمی، ناصرعلی (1388) مدیریت گردشگری و توسعه پایدار مطلوب اکولوژیکی، مجله‌ی علوم محیطی شماره 6 تابستان.
 • مرادی، محمدتقی(1374) تحلیل فضایی کاربری اراضی در شهر یاسوج، پایان‌نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر اصغر ضرابی، دانشگاه اصفهان، اصفهان.
  • KPMG. (2003). Qeshm Island Tourism Strategy-Final Report. For Qeshm Free Zone The Rising Sun in the Persian Gulf-QLDO-loose leaf folder-KPMG Assurance and Advisory- November.
  • Sharply, Richard,(2002), rural tourism and the challenge of tourism diversification, tourism management , vol, z3. Pages 233- 244.
  • Tosun, Cevat (2001), Challenges of sustainable tourism development in the developing world; the  case of Turkey. Pages 289- 303