سنجش میزان مسئولیت پذیری زیست محیطی گردشگران ( مطالعه موردی : شهرستان رامسر )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

2 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده

گردشگری، صنعتی است که مزایای آن از منظر اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و زیست محیطی مورد تایید مقامات، مسئولین و پژوهشگران در تمامی دنیا قرار گرفته است، با اینحال در کنار مزایای زیادی که بهمراه دارد معایب و خساراتی را نیز متوجه مناطق گردشگرپذیر یا میزبان می کند، زباله پراکنی، تخریب جنگلها، آلودگی سواحل، الودگی صوتی و هوا و... که بخش عمده ای از آن بر عهده ی گردشگرانی است که بدلایل متعددی که بخشی از آن به عدم آگاهی و یا بی مسئولیتی آنان نسبت به محیط زیست باز می گردد، تجلی می یابد. لذا هدف از این پژوهش ارزیابی میزان مسئولیت پذیری گردشگران در قبال محیط زیست و دلایل بروز چنین رفتارهایی در نواحی گردشگری شهرستان رامسر می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نوع تحقیقات مقطعی و پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه است. ابزارهای مورد استفاده جهت گردآوری اطلاعات، مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه می باشد. جامعه آماری گردشگرانی بوده اند که در تابستان سال 1397 از شهرستان رامسر دیدن نموده اند و بر مبنای فرمول کوکران تعداد 384 نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب شدند. در پایان فرضیاتی که مطرح شده بود توسط آزمونهای آماری دی سامرز و تای بی کندال تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که متغیرهای میزان تحصیلات و سن گردشگران بر میزان مسئولیت پذیری زیست محیطی آنان تاثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین بین پایگاه اقتصادی گردشگران با مسئولیت پذیری نیز همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the environmental responsibility amount of Tourists (Case study : Ramsar township )

نویسندگان [English]

  • Maziar Ebrahimi 1
  • Mehrdad Ramzani pour 2
1 student of Geography and urban planning of Islamic azad university of chalus branch
2 Assistant professor of Geography and urban planning.Islamic Azad University.Chalus branch.Iran
چکیده [English]

Tourism is an industrial one whose benefits from the economic, social, cultural and environmental point of view are endorsed by authorities and researches all over the world, However, along with many benefits, it also brings disadvantages to host areas, Dispersion of waste, destruction of forests, beach contamination, noise and air pollution and much of it is the responsibility of tourists, which is manifested for a number of reasons, partly due to their lack of awareness or irresponsibility for the environment. The purpose of this study is to assess the extent of tourist responsibility towards the environment and the reasons for such behavior in the tourist areas of Ramsar township. This research, applied and it is a cross- sectional survey based on a questionnaire. The tools used for collecting information, observation, questionnaires and interviews. The statistical population of the study was tourists who visited of Ramsar township in the summer of 1397, which based on the Cochran formula, 384 people were selected as sample size. At the end of the assumptions that were presented, they were analyzed by statistical tests of somers d and Tau b Kendal tests. The results showed that the variables of educational level and age of tourists have a positive and significant impact on their environmental responsibility, and also there is a positive and significant correlation between the economic base of tourists with accountability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words : responsibility
  • tourists
  • environment
  • Ramsar township
1- بون، مدرس، کریستوفر و علی (1388)، شهر و محیط زیست، ترجمه ی منوچهر طبیبیان، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، ایران
2- بین، کلمز، رینولد و هریس (1385)، آموزش مسئولیت به کودکان، ترجمه ی پروین علی پور، چاپ اول، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد
3- پاپلی یزدی، سقایی، محمدحسین و مهدی (1388)، گردشگری، ماهیت و مفاهیم، چاپ سوم، انتشارات سمت، تهران
4- پویمن، لوئی (1384)، اخلاق زیست محیطی، ترجمه ی داوودی و شجاعی، چاپ اول،  انتشارات توسعه، تهران
5- خواجه نوری، مساوات و ریاحی، بیژن، ابراهیم و زهرا (1393)، رابطه ی سبک زندگی و مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی (مطالعه موردی: نوجوانان دبیرستانی شیراز)، مجله جامعه پژوهی فرهنگی، سال پنجم، شماره 4، صص 64 – 45
6- سالنامه آماری استان مازندران 1393، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران، معاونت آمار و اطلاعات
7- شبیری، شمسی و ابراهیمی، محمد، زهرا و هادی (1392)، اثرات اجرای برنامه های آموزش زیست محیطی بر طبیعت گردی (مورد مطالعه: دانش آموزان مدارس لنگرود)، مجله ی برنامه ریزی و توسعه گردشگری، سال دوم، شماره7، صص 162- 148
8- شبیری، میبودی و حسینی، محمد، حسین و افسانه (1392)، پیامدهای محیط زیستی گردشگران بر نواحی ساحلی دریای مازندران از دیدگاه مردم و مسئولین، مجله ی برنامه ریزی و توسعه گردشگری، سال دوم، شماره5، صص 145 – 129
9- صالحی، معمار و باید، صادق، رحمت الله و آرزو (1394)، تبیین جامعه شناختی رفتار محیط زیستی گردشگران (مطالعه موردی: پارک
جنگلی نور)، مجله ی برنامه ریزی و توسعه گردشگری، سال چهارم، شماره 15، صص 127 – 107
10- عابدی سروستانی، احمد (1388)، بررسی دیدگاه های اخلاق زیست محیطی دانشجویان و استادان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، نشریه تحقیقاتی، شماره 204، دوره سوم
11- عقیلی، خوش فر و صالحی، محمود، غلامرضا و صادق (1388)، سرمایه اجتماعی و رفتارهای زیست محیطی مسئولانه در شمال ایران (مطالعه موردی: استانهای گیلان، مازندران، گلستان)، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، سال 16، صص 16 – 1
12- فیروزجائیان، صالحی و غلامرضازاده، علی اصغر، صادق و فاطمه (1394)، تحلیل جامعه شناختی زباله ریزی در بین گردشگران (مطالعه موردی: گردشگران استان مازندران)، مجله ی برنامه ریزی و توسعه گردشگری، سال چهارم، شماره13، صص 186 – 168
13- قرخلو، رمضان زاده و گلین شریف دینی، مهدی،مهدی و جواد (1388)، اثرات زیست محیطی گردشگری بر سواحل شهر رامسر، فصلنامه پژوهشی جغرافیای انسانی، سال اول، شماره سوم، صص 12 – 1
14- قیداری، دلیر، حمدالله و الهه (1396)، تحلیل سطح مسئولیت پذیری اجتماعی گردشگران در روستاهای مقصد گردشگری (مورد مطالعه: گردشگران دهستان های شهرستان خواف)، دو فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری، سال پنجم، شماره نهم، صص 55 – 29
15- کاوندی، سحر (1391)، اخلاق زیست محیطی، ضرورتی برای حیات بشری، سومین همایش ملی سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی، دانشگاه زنجان، سوم آبان
16- محرم نژاد، تهرانی، ناصر و مهناز (1389)، مروری بر نظریه های اجتماعی و مدیریت محیط زیست، فصلنامه انسان و محیط زیست،  دوره 8، شماره 1 ، صص 11 – 1
17- موحد، علی (1386)، گردشگری شهری، چاپ اول، انتشارات دانشگاه شهید چمران، اهواز
18- مهدیزاده، جواد (1395)، برنامه ریزی راهبردی توسعه ی شهری، چاپ چهارم، انتشارات آرمانشهر، تهران
19- نبوی، شهریاری، عبدالحسین و مرضیه (1393)، دین، اخلاق و محیط زیست، فصلنامه انسان و محیط زیست، شماره 29، صص 84- 69
 
20 – Debicka, Jastrzabek, Olga & Aneta (2014), RESPONSIBLE TOURISM IN POLAND, Tourism and Hospitality Industry 2014, CONGRESS PROCEEDINGS Trends in Tourism and Hospitality Industry
21- Hanafiah and others (2016), Responsible Tourism Practices and Quality of Life: Perspective of Langkawi Island communities, Procedia - Social and Behavioral Sciences 222 ( 2016 ) 406 – 413
22- Kai Xin, Lian Chan, Tay & Jennifer (2014), Tour operator perspectives on responsible tourism indicators of Kinabalu National Park, Sabah, Procedia - Social and Behavioral Sciences 144 ( 2014 ) 25 – 34
23- Mantatov, Mantatova, Vyacheslav & Larisa (2015), Philosophical Underpinnings of Environmental Ethics: Theory of Responsibility by Hans Jonas, Procedia - Social and Behavioral Sciences 214 ( 2015 ) 1055 – 1061
24- Mihalic, Tanja (2016), Sustainable-responsible tourism discourse e Towards ‘responsustable’ tourism, Journal of Cleaner Production 111 (2016) 461e470
25- Saka, Surmeli & Oztuna, Mehpare, Hikmet & Aysun (2009), Which attitudes preservice teachers’ have towards environmental ethics, Procedia Social and Behavioral Sciences 1 (2009) 2475–2479
 
www. Shafaf.ir    اتاق شیشه ای خبر ، سعید متصدی ، 1394