تحلیل شاخص‌های کمی و کیفی مسکن در شهر اهواز و پیش‌بینی مسکن مورد نیاز تا افق 1400

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

مسکن به عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای انسان است و به عنوان یکی از مسائل حاد کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود. ضعف مدیریت اقتصادی، نداشتن برنامه‌ریزی مسکن و رشد شتابان جمعیت شهرنشین، تأمین مسکن را در کشور ایران به یک معضل تبدیل کرده است؛ از این رو، توجه به مسائل و مشکلات و ارتقای وضعیت کمی و کیفی مسکن می‌تواند برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری را در این بخش تسهیل نماید. هدف از انجام این پژوهش، یررسی وضعیت وضعیت شاخص‌های کمی و کیفی مسکن در شهر اهواز و مقایسه آن با سایر مناطق شهری کشور و همچنین پیش‌بینی زمین و مسکن مورد نیاز این شهر تا سال 1400 است. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی مبتنی بر منابع کتابخانه‌ای، آمار سرشماری‌های نفوس و مسکن، سالنامه آماری شهر اهواز و داده‌های میدانی است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که در طی دوره 1390-1345 وضعیت شاخص‌های کمی و کیفی شهر اهواز بهبود داشته است، ولی در بعضی موارد در مقایسه با سایر مناطق شهری کشور در رتبة پایین‌تری قرار دارد. همچنین در این پژوهش، جمعیت و تعداد خانوار این شهر تا سال 1400 پیش‌بینی و مشخص شده که در این مدت به 119404 واحد مسکونی جدید و 10268744 متر مربع زمین نیاز خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of quantitative and qualitative indices of housing in Ahvaz city and prediction of required housing up to the horizon of 1400

نویسندگان [English]

 • Seyed Ali Alavi 1
 • sajad banari 2
 • Mohammad Samadi 1
1 Tarbiat Modares University
2 Master of Geography and Urban Planning, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Housing is one of the most basic human needs and is considered one of the acute problems of developing countries. The weakness of economic management, the lack of housing planning, and the accelerated growth of urban populations have made housing in Iran a problem; hence, paying attention to issues and improving the quality and quantity of housing can make planning and decision making in this section. Facilitate The purpose of this research is to investigate the status of the quantitative and qualitative indicators of housing in Ahvaz city and its comparison with other urban areas of the country, as well as prediction of land and housing required by this city until 1400. The research method is descriptive-analytical based on library resources, population and housing censuses, Ahwaz Statistical Yearbook and field data. The results of this research show that during the period of 1345-1390, the quality and quantity indices of Ahwaz have improved, but in some cases, compared with other urban areas of the country, is in lower rank. In this study, the population and the number of households in the city are projected to by 1400, and it is estimated that during this period 119404 new residential units and 10268744 square meters of land will be needed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Housing
 • Quantitative and qualitative indicators of housing
 • Housing forecast
 • Ahvaz city
 • ارجمندنیا، اصغر (1354)، تحلیلی از شاخص های مسکن در ایران، مجله محیط شناسی، شماره 5 دانشگاه تهران.
 • آسایش. حسین. “سنجش کیفیت زندگی: سنجش کیفیت زندگی در ١٠٠ شهر بزرگ جهان (متروپلتین) بر اساس تحقیق کمیته بحران جمعیت.” مسکن و محیط روستا 1375: 3-14.
 • آمارنامه کلانشهر اهواز (1385)، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری اهواز.
 • آمارنامه کلانشهر اهواز (1390)، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری اهواز.
 • بردی آنامرادنژاد. رحیم. “ارزیابی ویژگی های کمی و کیفی مسکن در ایران طی سال های ١٣45-1390.” فصلنامه برنامه ریزی شهری 20 بهار (1394): 35-50.
 • توفیق. فیروز. “برنامه ریزی مسکن.” مموعه مقالات آموزشی برنامه ریزی مسکن، سازمان ملی زمین و مسکن تهران، ١٣٨٢.
 • حکمت‌نیا، حسن. موسوی، میرنجف. (1390)؛ کاربرد مدل در جغرافیا با تأکید بر برنامه‌ریزی شهری و ناحیه‌ای. چاپ دوم، یزد، انتشارات علم نوین.
 • حکیمی، هادی و همکاران (1390)، ارزیابی شاخص‌های کمی و کیفی مسکن در سکونتگاههای غیررسمی ایران (مطالعه موردی: جمشیدآباد خوی)، مجله جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، سال 22. شماره پیاپی 44، شماره 4، صص: 210-197.
 • حیدرآبادی، قاسم (1381)، بررسی تاثیر متغیرهای جمعیتی بر شاخص مسکن در استان خراسان، شماره 39 و 40 ، بهار و تابستان.
 • دهقان. مهدی. و کرامت اله زیاری. “برسی شاخص های کمی و کیفی مسکن در شهر یزد و برنامه ریزی آتی برای آن.” ص 36 (1382): 62-75.
 • رسولی، محمد (1375)، ارزیابی سیاستهای توسعه مسکن در رابطه با الگوی مسکن بر اساس معیارهای شهرسازی، مجموعه مقالات سومین سمینار سیاست های توسعه مسکن در ایران، جلد اول، وزارت مسکن و شهرسازی.
 • رفیعی. مینو. “مسکن شهری در ایران: چشم انداز آتی توسعه پایدار.” تعاون ٧5 (1376): 31-28.
 • زرفشان. عطااله. برنامه ریزی فضایی مسکن: مطالعه موردی شهر مراغه. یزد: دانشگاه یزد، 118،1383.
 • زنجانی، حبیب اله (1371)، جمعیت و توسعه، مجموعه مقالات، مرکز مطالعات و تحقیقات شهر سازی و معماری ایران، چاپ اول.
 • زیاری، کرامت الله. مهدنژاد، حافظ. پرهیز، فرهاد. (1388). مبانی و تکنیک‌های برنامه‌ریزی شهری. چابهار: انتشارات دانشگاه بین‌المللی چابهار.
 • سلطانی. علی. و همکاران. “تحلیلی بر ویژگیهای اجتماعی- اقتصادی ساکنان مسکن مهر، مطالعه موردی شهرهای شیراز، فیروزآباد، آباده، نورآباد و استهبان.” مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، ١٣٩٣: 84-67.
 • صارمی. حمید رضا. و مریم ابراهیم پور. “بررسی شاخص های مسکن ایران و جهان (مطالعه موردی : ایران، انگلیس و فرانسه).” هویت شهر (هویت شهر) شماره دهم (1391)؛ 102-91.
 • عزیزی. محمد مهدی. “تحلیلی بر جایگاه و دگرگونی شاخص های مسکن شهری در ایران.” هنرهای زیبا (نشریه هنرهای زیبا شماره 23)، پاییز 1384: 25-34.
 • عزیزی، محمد مهدی (1375)، تحلیل فرایند برنامه های مسکن در ایران: تنگناها و معیارها، مجموعه مقالات سومین سمینار سیاست های توسعه مسکن در ایران، جلد دوم، وزارت مسکن و شهرسازی.
 • فرهنگی، ساسان (1374)، پیش بینی وضع مسکن در نقاط شهری استان گیلان، مجموعه مقالات دومین سمینار سیاست های توسعه مسکن در ایران، جلد دوم، وزارت مسکن و شهرسازی.
 • لطفی. حیدر. “بررسی شاخص های کمی و کیفی مسکن و پیش بینی آن برای آینده در شهر اسفراین.” فصلنامه جغرافیایی سرزمین، علمی – پژوهشی 21 (1388)؛ 82-69.
 • مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری‌های عمومی و نفوس مسکن سال‌های 1345، 1355، 1365، 1375، 1385 و 1390.
 • معروف نژاد، عباس (1390)، تأثیر کاربری‌های شهری در ایجاد جزار حرارتی، مطالعه موردی، شهر اهواز، فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار، شماره هفدهم، سال پنجم، پاییز 1395.
 • ملکی، سعید (1382)، بررسی نقش شاخصهای اجتماعی مسکن در برنامه ریزی توسعه مسکن در شهر ایلام، مجله مسکن و انقلاب، شماره 104، زمستان.
 • ملکی، سعید (1388)، بررسی تأثیر جمعیت بر تغییرات شاخص‌های اجتماعی مسکن در شهر اهواز، فصلنامه جمعیت، شماره 75-76.
 • Flood, J., (1997). Urban and housing indicators. Urban studies, No.34(10), pp: 1635-1665.
 • Gallent, N., Shucksmith, M., Tewdwr-Jones, M., (Eds.)., (2003). Housing in the European countryside: Rural pressure and policy in Western Europe. Routledge.
 • Ghoguill,CH(2007): The search for policies to support sustainable housing.Habitat international,vol 31,pp:143-149.
 • Jenkins,P.and et al(2002): Planning and Housing in the Rapidly urbanizing World,London and New york: Routledge.
 • Preston,V(2006): Encyclopedia of Human Geography,USA: Sage Publications,Inc.
 • Veltmeyer, H., (2010). The poverty report: Ideas, policies and pathways. In Development Forum, Vol.3, Special Issue.