نگرشی تحلیلی بر کیفیت برخی از شاخص های خدمات شهری (مطالعه موردی: منطقه ی 2 کلانشهر اهواز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاداسلامی ماهشهر

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاداسلامی واحد ماهشهر

چکیده

بررسی و تحلیل فضایی امکانات و خدمات عمومی موجود در سطح نواحی شهری می تواند به شناخت کمبودها و تراکم بی رویه و میزان برخورداری هر یک از مناطق/ نواحی شهری دست یافت. از سویی دیگر اهداف توسعه پایدار شهری به نوعی مدیریت عملکرد با ملزومات و پیش‌نیاز آنها و طراحی و اجرای در سازمان فضایی شهرها است. هدف اصلی این پژوهش نگرشی تحلیلی بر کیفیت عملکرد برخی شاخص های خدمات - شهری و نقش آن در توسعه ی شهری در سطح منطقه 2 کلانشهر اهواز است. روش این پژوهش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق کل ساکنان منطقه 2 کلانشهر اهواز و حجم نمونه مورد بررسی با استفاده از فرمول کوکران 380 نفر تعیین گردید. روش نمونه‌گیری متناسب با حجم سطح نواحی به طور تصادفی است. از نرم‌افزار SPSS و آزمونF- تحلیل واریانس یکطرفه(ANOVA)برای تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده از تحقیقات میدانی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد عملکرد کیفیت ارائه خدمات شهری در منطقه 2 کلانشهر اهواز نامناسب و میزان رضایت مندی شهروندان از شاخص های مختلف خدمات شهری متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical Attitude on Quality of Some Indicators of Urban Services (Case study: Ahvaz metropolitan region 2th)

نویسندگان [English]

  • abbas maroofnezhad 1
  • amin hasanzadeh 2
1 Ph.D., Department of Geography and urban planning, Mahshahr Branch, Islamic Azad University, Mahshahr, Iran
2 1 Master , Department of Geography and Urban Planning, Mahshahr Branch, Islamic Azad University, Mahshahr,Iran
چکیده [English]

Spatial analysis of existing public facilities and services on the surface of urban areas can identify deficiencies and excessive density and the rate achieved in each of the urban areas on the other hand the goals of sustainable urban development and a prerequisite for their performance management requirements and the design and implementation of the spatial organization of cities. the main objective of this research, analytical attitude of some indicators of quality of municipal services and its role in sustainable urban development in the metropolitan region of 2th ahvaz. method of this research survey using a questionnaire.the statistical population of the study was the total population of ahwaz metropolitan region 2 and the sample size was determined using the cochran formula of 380 people. the sampling method is proportional to the size of the area randomly. SPSS software and one way ANOVA test were used to analyze the data obtained from field research.the results of the research show that the performance of the quality of urban services in the 2nd metropolitan region of ahwaz is inappropriate and the level of satisfaction of citizens from different indicators of urban services is different.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Urban Services
  • Indices
  • Ahvaz metropolitan region 2th
-          بیگدلی، الهه.(1385). توسعه پایدار در شهرهای جدید، مجموعه مقالات طرح های توسعه شهری- اقتصاد مدیریت- حمل و نقل و ترافیک در شهرهای جدید، کتاب سوم.
-          جاجرمی،کاظم؛ کلته، ابراهیم. (1385). سنجش وضعیت شاخص های کیفیت زندگی در شهر از نظر شهروندان( مطالعه موردی: گنبد قابوس)، مجله جغرافیا و توسعه، سال چهارم، شماره8.
-          حکمت‌نیا، حسین. (1386). سنجش میزان و عوامل موثر بر رضایت‌مندی شهروندان از عملکرد شهرداری(مطالعه موردی شهر یزد)، مجله جغرافیا وتوسعه، بهار و تابستان، شماره20 (پیاپی 9).
-          رجب‌صلاحی،حمید. (1381). ساختار حکومت محلی و چالش‌های تجربی. تهران. انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور.صص57-60.
-          شرکت مهندسین مشاور شهر اندیش آمایش. (1394). گزارش مرحله اول شناخت وضع موجود پارکینگ های پیشنهادی در هسته مرکزی شهر اهواز. سازمان خدمات طراحی شهرداری های استان خوزستان.
-          شیخ‌محمدی، محمد. (1384). مدیریت مشارکت‌پذیر بر اساس نظام پیشنهادها. انتشارات انستیتو ایز ایران، تهران.ص35.
-          علی اکبری، اسماعیل؛ امینی، مهدی. (1389). کیفیت زندگی شهری در ایران، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره36، ص 21.
-          غفاری، غلامرضا؛ امیدی، رضا. (1388). کیفیت زندگی شاخص توسعه اجتماعی، اندیشه مدرن جامعه.
-          فریادی، شهرزاد؛ طبیبیان، منوچهر. (1384). آفرینش محلات و مکانها در محیط انسان ساخت، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران.
-          قربانی، زینب؛ خاکپور، براتعلی؛ مافی، عزت الله. (1392). تحلیل توزیع فضایی کیفیت زندگی در محله های شهر چالوس. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال چهارم، شماره13، صص18-1.
-          کریمیان بستانی، مریم؛ رجبی، آزیتا. (1389). تحلیل عدالت اجتماعی در شهر با تاکید بر نابرابری های آموزشی مورد شناسی شهر زاهدان، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، سال هفتم، شماره26، ص 39.
-          لطفی،صدیقه؛ کوچک زاده، محبوبه؛ خیرخواه، زلیخا؛ اشنویی، امیر. ( 1393). تحلیل و اولویت بندی بررسی کیفیت زندگی محلات شهری(مطالعه موردی: شهر جویبار). فصلنامه مطالعات برنامه ریزی سکونتگاههای انسانی، شماره29.صص1-16.
-          منتظرالحجه، مهدی؛ فتوحی، زهرا. ( 1396). ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی مسکونی پرتراکم شهری( مطالعه موردی: شهرک رزمندگان شهر یزد). فصلنامه مطالعات برنامه ریزی سکونتگاههای انسانی، دوره12. شماره4. صص935-951.
-          مولایی هشجین، نصراله؛ کریمیان، مریم؛ بلوچی، عثمان؛ مغدانی، الهه. ( 1393). ارزیابی نقش سیاست تبدیل سکونتگاههای روستایی به شهر در کیفیت زندگی ساکنان محلی( مورد شناسی: شهرهای بُردِ خون و بَنَک؛ استان بوشهر). فصلنامه مطالعات برنامه ریزی سکونتگاههای انسانی، شماره 28.صص17-33.
-          معمارزاده، غلامرضا؛ تبریزی، پرگل.(1388). بررسی عملکرد و ارائه ی الگوی مناسب برای نظام ارزیابی عملکرد شهرداری تهران، پژوهش نامه ی مدیریت و برنامه ریزی شهری، شماره36، صص37-84.
-          یمینی، سارا. (1387). طراحی و تبیین الگوی کارکردی بیمه شهری در شهرداری کلان شهر تهران، وردی نژاد، فریدون، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت امور شهری، ص110.
 
-          Akther, M.Islam, I. Uddin Hassan, M (2009) Evaluation of municipal services in selected wards of Dhaka city corporation: Citizen,s perspective, Bangladesh.
-               Apparicio,P. Anne-Marie, S. Daniel N(2008). The Quality of the Urban Environment Around Public Housing Buildings in Montre´al: An Objective Approach Based on GIS and Multivariate Statistical Analysis,pp355–38
-                Das, D(2008) Urban Quality of Life: A Case Study of Guwahati,pp 297–310
-                Diener, E. Eunkook, S (1997) Measuring quality of life: Economic, social, and subjective indicators, Social Indicators Research 40.pp189–216
-          Eziyio, N. Iben, D. A (2013) Subjective life satis faction in public housing in urban areas of ogun stste.
-          Gutierrez R. Vazquez, J.Vaughan, R. Edwards, J(2009) The Transformation of Municipal Services: towards Quality in the Public Sector. Jouranal Theoretical and Applied Economics, No. 2 / 2009 (531). P3-16.
-          Ipsos R. (2009) The city of Calgary Citizen Satisfaction Survey, Canada,p37.
-                Lambiri, D. B(2007) royuela vicente quality Urban Economics of Life in The conomic and literature, Social Indicators Research .pp1–25
-                Lee, C.E., Gim, G., Yoo, B (2009). The Effect of Rrelationship Quality on Citizen Satisfaction with Electronic Government Services. The Marketing Management Journal. Volume 19, Issue 2, p118-129.
-          Pacione, M(2003)Urban environmental quality and human wellbeinga social geographical perspective, Landscape and Urban Planning 65 (2003) 19–30
-          Seik, T.F (2000) Subjective assessment of urban of life in Singapor (1997-1998).
-                Senlier, N. Yildiz, R. Digdem, A (2009) A Perception Survey for the Evaluation of Urban Quality of Life in Kocaeli and a Comparison of the Life Satisfaction with the European Cities.pp213–226