آمایش سرزمین و نقش آن در توسعه منطقه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اراک

چکیده

آمایش سرزمین در واقع شامل اقدامات ساماندهی و نظام بخشی به فضای طبیعی، اجتماعی، اقتصادی در سطوح ملی و منطقه ای است که بر اساس تدوین اصلی ترین جهت گیری های توسعه پایدار در قالب تلفیق بر برنامه ریزی هایی از بالا و پایین و با تکیه بر قابلیت ها، توانمندی ها و محدودیت های منطقه ای در یک برنامه ریزی هماهنگ و بلندمدت صورت میگیرد. این رویکرد زمینه ی تعامل میان سه عنصر انسان، فضا و فعالیت و ارایه چیدمان منطقی فعالیت ها در عرصه ی سرزمین را فراهم می کند. اهداف آمایش سرزمین توسعه متوازن و توسعه عادلانه و استفاده بهینه از منابع برای توسعه و پیشرفت مناطق سرزمینی است. دستیابی به توسعه منطقه ای، متوازن و یکپارچه امری ضروری معطوف به استفاده درست از قابلیتهای سرزمین، سازماندهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و محیط زیستی برای تحقق آینده مطلوب مناطق است، به همین منظور یک برنامه ریزی استراتژیک آمایش سرزمین با در نظرگرفتن تمامی فاکتورهای توسعه پایدار می تواند به نتیجه مطلوب بیانجامد؛ چرا که آمایش سرزمین روشی است که در برخورد با عدم تعادل در محیط طبیعی انعطاف پذیری خوبی دارد. آمایش سرزمین می تواند با بهره برداری بهینه از امکانات موجود در راستای بهبود وضعیت مادی و معنوی و در قلمرو جغرافیایی خاص در راستای توسعه منطقه ای عمل نماید. این مقاله با روشی توصیفی – تحلیلی و جمع آوری منابع به صورت کتابخانه‌ای با هدف شناسایی نقش آمایش سرزمین در توسعه منطقه ای نگاشته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Land use planning and its role in regional development

نویسندگان [English]

  • ali Asghar Agha mohammadi
  • mohammad moradi
Arak University
چکیده [English]

Land administration actually involves organizing and institutionalizing the natural, social, and economic environment at the national and regional levels, based on the elaboration of the main directions of sustainable development in the form of a combination of top-down planning and relying on Capabilities and regional constraints in a coherent and long-term planning process. This approach provides the basis for the interaction between the three elements of man, space and activity, and the provision of the logical arrangement of activities in the realm of the land.The objectives ofLand administration are balanced development and fair development, and the optimal use of resources for the development and development of the landed areas. Achieving regional, balanced and integrated development is essential for the proper use of land capabilities, economic, social, cultural and environmental organization in order to achieve the desired future of the regions. To this end, a strategic planning of land use planning, taking into account all development factors Stable can lead to a desirable result, because land distribution is a good way to deal with imbalances in the natural environment. Land administration can operate with optimal utilization of the facilities available to improve the material and spiritual condition and in the particular geographical area in the direction of regional development. This paper has been written with a descriptive-analytical method and resource collection in the form of a library with the aim of identifying the role of land use in regional development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land use planning
  • regional development
  • sustainable development
  • land
  • planning
1-     بلوری، علی (1391) ملاحظات آمایش سرزمینی و نقش آن در توسعه ی چابهار، اولین همایش ملی توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران
2-     چلپی، مسعود(1384)؛ جامعه شناسی نظم( تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی) چاپ چهارم، تهران، نشر نی
3-     حسن زاده، داوود(1387)؛ برنامه ریزی منطقه ای و نقش آن در توسعه انسانی استان ها، فصلنامه علوم اجتماعی شماره 44
4-     خنیفر حسین (1389)  درآمدی برمفهوم آمایش سرزمین وکاربرد آن، مجله آمایش سرزمین سال دوم ،شماره دوم، بهار وتابستان
5-     رجب نسب،حمید .(1384) بررسی تئوریک توسعه، گوناگونی قومی وهمبستگی ملی. مجموعه مقالات همبستگی ملی به کوشش داریوش قمری. مؤسسه مطالعات ملی ایران.
6-     سازمان برنامه و بودجه(1372 ب). ارزیابی طرح های جامع شهری در ایران، مهندسان مشاور زیستا
7-     سرور رحیم( 1387).کتاب  برنامه‌ریزی کاربری اراضی در طرح‌های توسعه عمران ناحیه‌ای  انتشارات گنج هنر
8-     سرور، رحیم(1386)؛ آمایش سرزمین، پیش نیاز عدالت اجتماعی؛ فصلنامه جغرافیایی سرزمین، علمی – پژوهشی، سال چهارم، شماره 14 ،دوره تابستان
9-     صرافی، مظفر .(1379) برنامه ریزی توسعه منطقه ای. انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی. دفتر آمایش و برنامه ریزی منطقه ای . چاپ دوم
10- کلانتری، خلیل(1381)؛ برنامه ریزی و توسعه منطقه‌ای، تئوریها و تکنیکها، خوشبین
11- گر، رابرت. تد، 1379 ، چرا انسان ها شورش می کنند، ترجمه علی مرشدی زاده، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول.
12- لاکوست، ایو، 1367 ، جغرافیا نخست در خدمت جنگ، ترجمه ابوالحسن سروقدمقدم، انتشارات آستان قدس رضوی.
13- معصومی اشکوری، حسن(1385)؛ اصول و برنامه ریزی منطقه ای، چاپ سوم، تهران، نشر پیام