نقش کار تیمی در توانمندسازی اعضای سازمان های مردم نهاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت شهری، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد یادگار امام خمینی (ره)، شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 عضو هیئت علمی گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد یادگار امام خمینی (ره)، شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

یکی از معیارهایی که سازمان‌های امروزی در جهت سبقت گرفتن از رقبای خود مدنظر دارند ازیک‌طرف توجه به مدیریت منابع انسانی، به‌ویژه توانمندسازی کارکنان و اعضا در سازمان‌ها و از طرف دیگر فرهنگ گروهی و تیمی کار کردن است. بسیاری از سازمان‌ها برای انعطاف‌پذیری لازم و تطبیق خود با محیط به تیم‌های توانمند نیازمندند. امروزه کار تیمی در سازمان‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار است و کار تیمی چندوظیفه‌ای برای موفقیت سازمان‌ها یک عامل ضروری محسوب می‌شود. در عرصه بازار متحول امروز، بدون کار تیمی، تمرکز کامل بر اعضا و توانمندسازی آنان میسر نخواهد شد. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر کار تیمی در توانمندسازی اعضای سازمان مردم نهاد خانه نجات ایران است. روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق، پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جامعه آماری این تحقیق 7000 نفر از اعضای این سازمان در ایران می باشد که با استفاده از جدول مورگان 365 نفر برآورد و در ادامه با نرم افزار spss به تحلیل و توصیف متغیرها و فرضیه های پژوهش پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که مؤلفه های کار تیمی (اهداف مشخص، هماهنگی، ارتباطات، رهبری شایسته، پشتیبانی، همبستگی و تصمیم‌گیری) بر توانمندسازی اعضای سازمان مردم نهاد خانه نجات ایران تأثیر مثبت داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of teamwork in empowering members of public organizations

نویسندگان [English]

  • Mohaddeseh Malekpour 1
  • Rambod Barandoust 2
  • Ahmad Aslizadeh 2
1 Master of Urban Management, Faculty of Management and Accounting, Yadgar Imam Khomeini Unit, Rey City, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Faculty Member of Management Department, Faculty of Management and Accounting, Yadgar Imam Khomeini (RA), Rey City, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the criteria that today's organizations consider to be ahead of their rivals is the focus on human resource management, in particular the empowerment of employees and members in organizations, and on the other hand, team culture and teamwork. Many organizations require strong teams to adapt themselves to the environment for their flexibility. Today teamwork is important in organizations, and multi-task teamwork is essential for the success of organizations. In the changing marketplace today, without teamwork, full focus on the members and their empowerment will not be possible. The purpose of this research is to investigate the effect of teamwork on the empowerment of NGO members in Iran's Rescue House. The method of data collection in this research was survey based on a researcher-made questionnaire. The statistical population of this research is 7000 members of this organization in Iran. Using Morgan table, 365 people have been evaluated and spss has been used to analyze and describe the variables and research hypotheses. The results of the research show that the components of team work (specific goals, coordination, communication, good leadership, support, solidarity and decision making) have had a positive effect on the empowerment of the members of the NGO's House of Rescue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • NGO
  • Iran Rescue House
  • Teamwork
-                   ابطحی، سید حسین؛ عابسی، سعید(1386). توانمندسازی کارکنان، مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، تهران.
-                   آتش‌افروز، حسن(1390). ارتباط بین توانمندسازی با رضایت شغلی کارکنان تربیت‌بدنی استان یزد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه پیام نور تهران مرکز.
-                   باران دوست، رامبد؛ نوبری تبریزی، علی(1395). کار تیمی، انتشارات افکار، جلد اول، چاپ دوم.
-                   پاک‌طینت، اقبال؛ فتحی زاده، علیرضا(1387). توانمندسازی کارکنان: ضرورت‌ها و راهکارها، فصلنامه مدیریت، سال پنجم، شماره 11.
-                   تسلیمی، محمد سعید؛ فرهنگی، علی‌اکبر؛ عابدی جعفری، حسن؛ رازنهان، فیروز(1389). مدل اثرگذاری فرهنگ ملی بر کار تیمی در ایران، راهبرد فرهنگ، شماره دهم و یازدهم.
-                   جهانگیری، علی(1386). رمز توانمندسازی. www.creativity.ir.
-                   خواجه اناری، زهرا(1388). بررسی رابطه نوع فرهنگ باکیفیت کار تیمی در تیم‌های توسعه نرم‌افزار یزد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
-                   دبلیو، گیب دایر؛ جعفری، اچ دایر؛ ویلیام، جی دایر، ترجمه محمد عزیزی؛ علی حسن زاده(1394). تیم سازی راهبردهای اثربخش در بهبود عملکرد، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، چاپ اول.
-                   رضایی، صلاح(1390). عوامل مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی در شرکت مخابرات کردستان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
-                   سلطانی، محمد سعید(1395). بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان و بهبود فعالیت‌های تیمی در شرکت توزیع برق کردستان، فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری.
-                   الطافی، صدیقه(1390). طراحی مدل اثربخشی کار تیمی با مهارت‌های کوانتومی و نقش‌های واسطه‌ای توانمندسازی و نوآوری و ارائه مدل بومی مهارت‌های کوانتومی در شرکت پالایش نفت شیراز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان فارس، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
-                   عربی، عباس(1392). نقش کار تیمی در توانمندسازی کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
-                   کرمی، عباس(1393). بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان از طریق شبکه‌های اجتماعی، ایمیل و پیام‌های کوتاه در سازمان تأمین اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
-                   گل پاگون، جواد(1393). بررسی رابطه توانمندسازی و سرمایه انسانی کارکنان مالی در واحدهای جهاد دانشگاهی شهر تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
-                   گودرزی، اکرم؛ گمینیان، وجیهه(1381). اصول، مبانی و نظریه‌های جو فرهنگ‌سازمانی، انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان.
-                   لحافی، بیان(1390). بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
-                   محمدی، محمد(1380). توانمندسازی نیروی انسانی، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره‌های 31 و 32.
-                   مقیمی، محمد(1390). قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
-                   نیازی، محسن؛ کارکنان نصرآبادی، محمد(1388). توانمندسازی بر اساس راهبرد سرمایه اجتماعی، مجله تدبیر، شماره 203.
-                   Avrama, E, Priescub, I. (2012). Access to information and empowerment perspectives in health services, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 33, Pages 949–953.
-                   Driver, M. J., K. R. Brousseau, and P. L. Hunsaker, The Dynamic Decisionmaker, New York: Harper & Row, 1997, pp. 213-214.
-                   Dyer W. G., Team Building: Issues and Alternatives. 2nd Ed., Reading, Mass: Addison Wesley, 1997, pp. 97-108.
-                   Kalani, E., & Kamrani, E. (2017). Study on the Effects of Work Teams on Human Resources Excellence. Journal of Human Resource and Sustainability Studies, 5(01), 12.
-                   Khan, M. K., Tariq, A., Hamayoun, A. A., & Bhutta, M. H. (2014). Enhamcing organizational commitment through employee empowerment. Empirical evidence from telecom sector employees. Middle – East Jornal of Scientific Research, 21(1), 148-157.
-                   Lubbers, C.A. (2011) "An Assessment of Predictors of Student Peer Evaluations of Team Work in the Ccapstone Campaigns Course", Public Relations Review37 .492-489.
-                   Marosi. I. Bencsik, A. (2009) "Teamwork in Higher Education: Teamwork as Chance of Success". The International Journal of Learning.16(5).166-174.
-                   Maynard, M. T., Gilson, L. L., & Mathieu, J. E. (2012). Empowerment—fad or fab? A multilevel review of the past 2 decades of research. Journal of Management, 38(4), 1231–1281. DOI: 10.1002/job.1772.
-                   Mishra Aneil & Gretchen M. Spreitzer (1997), “Survivor Responses to Downsizing: the Mitigating Effects of Trust and Empowerment”; Southern California Studies Center. Quinn, Robert E. & Gretchen M. Spreitzer .
-                   Osburn, J. D., L. Moran, E. Mussel –White and J. H. Zenger, Self-directed Work Teams, Burr Ridge, IL: Irwin, 1999.
-                   Sabzikaran. E. & Miri. A. & Rangriz. H, (2011), “The relationship between organizational structure and employees’ empowerment in National Iranian Oil Products Distribution Company”, Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review Vol. 1, No.1, PP51-68.
-                   Sahoo, C. K, Behera, N., & Tripathy, S. K. (2010). Employee empowerment and individual commitment: an analysis from integrative review of research. Employment Relations Record, 20(1), 40-56.
-                   Saifullah, N., Alam, M., Zafar, M. W., & Humayon, A. A.(2015). Job satisfaction: A Contest between human and organizational behavior. International Journal of Economic Research, 6(1), 45-51.
-                   Schoemaker, P. J. H.; Krupp, S.; Howland, S. (2013). Strategic Leadership: The Essential Skills. Harvard Business Review, 1-5.
-                   Snee,R and Reynard, S (1998). "Improving Team Effectiveness", Quality progress.
-                   Sohmen, S. V. (2013). Leadership and Teamwork: Two Sides of the Same Coin. Journal of IT and Economic Development, 4(2), 1-18.