سازماندهی بافت فرسوده شهری با تاکید بر مشارکت مردمی (مطالعه موردی شهر کنگاور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری

2 دانشگاه آزاد اسلامی ملایر

چکیده

امروزه از مشارکت به عنوان کلید تحقق طرح‌های شهری یاد می‌شود. پروژه‌های شهری در ارتباط تنگاتنگ با کیفیت محیط زندگی، نوسانات اقتصادی، شرایط زیست محیطی و عوامل گوناگونی است که انسان‌ها و گروه‌های انسانی را در برابر منافع یا زیان‌ها قرار می دهد. از این رو در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه سرپرست خانوار به امکان سنجی مشارکت مردمی در سازماندهی بافت فرسوده شهر کنگاور پرداخته شد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی – تحلیلی است، در این تحقیق از انواع، ابزارهای تحقیق شامل اسناد و مد ارک، امار و پرسشنامه استفاده شده است .جامعه آماری مورد مطالعه کلیه شهروندان ساکن بخش‌های قدیمی کنگاور بودند که با استفاده روش نمونه گیری کوکران 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. نتایج نشان داد، مشارکت شهروندان در سازماندهی بافت فرسوده شهر کنگاور تأثیرگذار است. همچنین با داشتن پایگاه اجتماعی و فرهنگی افراد مناطق با بافت فرسوده، همچنین مناسب بودن وضعیت اشتغال و درآمد بر مشارکت آنان در سازماندهی بافت فرسوده شهری موثر خواهد بود.
واژه‌های کلیدی: بافت فرسوده، سازماندهی، شهر، کنگاور، مشارکت مردمی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizing urban old texture، with an emphasis on public participation (case study Kangavar city)

نویسندگان [English]

  • sima shafiei 1
  • Zahra Shafiei 2
1 M.A STUDENT
2 Azad University, Malayer Branch
چکیده [English]

Organizing urban old texture، with an emphasis on public participation (case study Kangavar city)

Abstract

Today، the partnership will be remembered as the key to the realization of urban plans. Urban projects closely connected to the quality of the living environment، economic fluctuations، environmental conditions and various factors that puts The people and groups of people against the profit or loss. Therefore، in this study using the head of household was investigated the feasibility of organize public participation in old texture of the Kangavar city. The population studied were all residents of Kangavar old areas that 384 sampling using Cochran was selected as the sample. The results showed that citizen participation in organizing Kangavar old texture is effective. Also having social and cultural bases people of areas with old texture، Also suitable employment status and income of people will be effective on participation in the organization of urban old texture.
Keywords: City، Kangavar، Old texture، Organization، Public participation;

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Kangavar"،" Old texture"، "Organization"،" Public participation"
1. اسداللهی، شیوا،1380، طرح مرمت شهری بافت مرکز تاریخی کرمانشاه، هفت شهر، فصلنامه عمران وبهسازی شهری، سال دوم، شماره 4
2. افتخاری راد، زهرا و جباری، حبیب،1380، تکاپوی زندگی دوباره وبازیابی جایگاه گذشته (گزارش تحلیلی طرح بهسازی و نوسازی مرکز شهر کرمانشاه: محله فیض آباد) مجله هفت شهر، فصلنامه عمران وبهسازی شهری، شماره 4.
3. حبیبی، سید محسن و مقصودی، ملیحه، 1381، مرمت شهری، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
4. حبیبی، کیومرث و پوراحمد، احمد و مشکینی، ابوالفضل، 1386، بهسازی و نوسازی بافت های کهن شهری، انتشارات دانشگاه کردستان.
5. رضایی، رایحه، 1387، بررسی انسانشناختی موانع فرهنگی - اجتماعی نوسازی مشارکتی بافتهای فرسوده، مطالعه موردی محله اتابک تهران (طرح شهید خوب بخت)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
6. رهنما، محمدرحیم، 1375، احیاء بافت قدیم وتوسعه شهری، نمونه بافت های مسکونی مرکز شهر مشهد، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
7. رهنما، محمدرحیم، 1388، برنامهریزی مناطق مرکزی شهرها، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد.
8. رهنمایی، محمدتقی و شاهحسینی، پروانه، 1383، فرآیند برنامهریزی شهری ایران، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران.
9. شماعی، علی، 1380، اثرات توسعه فیزیکی شهر یزد بر بافت قدیم و راهکارهای ساماندهی و احیای آن، رساله دکتری، دانشگاه تهران.
10. عزیزی، محمدمهدی، 1379، سیرتحول سیاست های مداخله دربافت کهن شهری درایران، مجله دانشکده هنرهای زیبا، شماره 7، دانشگاه تهران.
11. عندلیب، علیرضا، 1389، اصول نوسازی شهری: رویکردی نو به بافتهای فرسوده، انتشارات آذرخش.
12. عندلیب، محمد،1386، نوسازی بافت های فرسوده، دفتر نوسازی شهرتهران، انتشارات تهران.
13. فلامکی، محمدمنصور، 1384، باز زندهسازی بناها و شهرهای تاریخی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
14. کلهرنیا، بیژن، تجربه های نوسازی بافت قدیمی در کرمانشاه، سال دوم، شماره سوم، بهار 80، ص 80-89
15. مهدیزاده، جواد، 1382، برنامه ریزی راهبردی و توسعه شهری (تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران)، انتشارات معاونت معماری و شهرسازی وزارت مسکن و شهرسازی.
16. مهندسان مشاور تدبیر شهر، 1387، ساماندهی وبهسازی بافت مرکزی شهر کرمانشاه، سازمان بهسازی ونوسازی شهر کرمانشاه.
17. وفایی، ابوذر، 1386، تحلیل فرآیند و شکلگیری فرم کالبدی بافت قدیم شهر کاشان، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان.
18. هادیان، اکرم و دانشپور، سید عبدالهادی، 1387، نوسازی بافتهای فرسوده شهری و مشارکت شهروندان. همایش بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری، 20 و 21 آذرماه 1388، مشهد مقدس.
 
1-Alvin، Boskoff، (1970)، The sociology of urban region، Meredith corporation U.S.A
2-Hall، P. 1995، Towards a General Urban Theory، New York University site، Longman Australia publishers، 31 p.
3-mith، N. (1996) the New Urban Frontier: Gentrification and the Reaches City. London: Rutledge