افزایش توان مشارکت فضایی دانش‌آموزان دبیرستانی با تدریس «کارآفرینی و کارگاه تولید»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
پژوهش‌های متعددی در زمینه تاثیر آموزش کارآفرینی بر ابعاد شخصیتی و مهارت‌آموزی دانش‌جویان انجام شده است و لازم است این توجه نسبت به تاثیر آموزش کارآفرینی بر ابعاد مشارکت فضایی دانش‌آموزان صورت پذیرد. هدف: میزان تاثیر آموزش کارآفرینی بر مشارکت فضایی دانشآموزان در امور مدرسه و کمک به حل مشکلات آن بررسی شود تا میزان آمادگی دانش‌آموزان برای مشارکت در فضاهای سطوح بالاتر مانند شهرها، روستاها و محیط زیست، شناخته شود. ابزار گردآوری داده‌ها برای تحقیق، پرسشنامه در قالب طیف ۵ گزینه‌ای لیکرت می‌باشد که بین ۵۳ دانش آموز پایه یازدهم به عنوان گروه آزمایش ۴۷ دانش‌آموز پایه دهم به عنوان گروه گواه توزیع شد. پایایی پرسشنامه با روش کرونباخ با مقدار 894/0 و روایی آن را کارشناسان خبره دانشگاهی تایید نمودند. از آزمون من ویتنیU برای سنجش تفاوت دو گروه آزمایش و گواه، همچنین آزمون همبستگی برای مقایسه دو گروه در میزان تأثیر آموزش کارآفرینی بر میزان توانمندی مشارکت در امور مدرسه استفاده می‌شود. فرضیه صفریعنی: عدم وجود تفاوت بین گروه آزمایش و گواه در ۵ متغیر کار تیمی، توان بیان مشکلات و راه‌حل‌ها، توان بحث و ارزیابی، مشارکت در امور مدرسه و توان تأثیرگذاری در گروه دوستان و بر اولیای مدرسه، رد شد. نتایج از آزمون همبستگی اسپیرمن بین افزایش توانمندی‌ها و مشارکت در امور مدرسه نشان داد: گروه آزمایش در این بخش به طور معناداری بهتر از گروه گواه است و آموزش این درس بر متغیر وابسته موثر است و دانشآموزان مایل و قادرند که در مدیریت فضایی مدرسه مشارکت نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Enhance students' ability to manage collaborative educational spaces with the teaching of "Entrepreneurship and Production Workshop"

نویسنده [English]

  • Zahra Torkashvand
ut.ac.ir
چکیده [English]

So far, in our country several studies have been done on the impact of entrepreneurship education on the various dimensions of personality and skill training of students. However, this attention is not focused on the entrepreneurship education of high school students, while the perception of young entrepreneurship leads to better results in adulthood. Entrepreneurship is being taught in Iran high schools in the form of ‘Entrepreneurship and Production Workshop’. The syllabus of this course underscores the acquisition of various skills and abilities. The question is, are these skills able to prepare students to participate in school affairs and solve its problems as the first serious context where they can get involved? The tool for gathering data was Likert five-point scale questionnaire. The questionnaires were distributed among 53 eleventh graders as the experimental group, and among 47 tenth graders as the control group. Academic professionals approved of the validity of the questionnaires, and Cronbach’s alpha confirmed their reliability at 0.894. Mann-Whitney U test was chosen to evaluate the difference between the experimental and control groups in terms of the effect of entrepreneurship on the empowerment. The results showed that there exists difference between experimental and control groups regarding 5 variables, i.e. team work, ability to state the problems and their solutions, ability to discuss and evaluate, participation in school affairs, ability to impress friends, and ability to impress school staff. Spearman rho test was employed to evaluate the correlation of empowerment with participation in school affairs; the test showed better results for the experimental group in comparison with the control group. Under favorable circumstances, the eleventh graders manage to solve the school problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship Training
  • Empowerment
  • Participation
  • High School of Culture 6
  • Workshop on Entrepreneurship and Production
آراستی. ز. و همکاران ( 1390) نقش آموزش درس مبانی کارآفرینی در قصد کارآفرینی دانشجویان رشته‌های غیر مدیریت( مطالعه موردی: دانشکده‌های هنر و ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران) فصلنامه توسعه کارآفرینی، سال 4، شماره 4، صص 107- 129.
ارغیانی. م.، فیضی. م. و یزدانفر. س. ع. (1396) تاثیر ابعاد فیزیکی کلاس بر ارتقا مشارکت دانش آموزان در یادگیری فعال، فناوری آموزش، جلد 11، شماره 2، صص 197- 212.
اعظمی. م.، عطایی. پ.، علی آبادی. و. و موسیوند. م. (1395) ارزابی مولفه های توانمندسازی روانشناختی بر مشارکت اجتماعی زنان در سازمان‌های اجتماع محور: کاربرد معادلات ساختاری، فصلنامه زن و جامعه، سال هفتم، شماره یکم، صص 143- 161.
پورآتشی، م. (1387) نهادینه کردن آموزش کارآفرینی در نظام آموزش عالی، نامه آموزش عالی، دوره جدید، شماره1، صص 50- 59.
ترکاشوند. ز. (1393) استراتژی توسعه مشارکتی کارآفرینی روستایی، مورد مطالعه: بخش‌های زند و سامن، فصلنامه جغرافیا، سال 12، شماره 42، صص 257- 275.
جعفری مقدم. س. و فخارزاده ( 1390) توسعه نگرش کارآفرینانه در کتاب‌های درسی ( مطالعه موردی: کتاب‌های فارسی دوره دبستان) فصلنامه توسعه کارآفرینی، سال 3، شماره 11، صص 47- 66.
دانش پور. س. ع.، بهزادفر. م.، برک پور. ن. و شرفی. م. (1396) محیط برنامه ریزی مشارکتی؛ ارایه مدل مفهومی برای تحلیل عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در برنامه ریزی، نامه معماری و شهرسازی، دو فصلنامه دانشگاه هنر، شماره 18، صص 24- 41.
دانش‌مهر، ح. و احمدرش (1388) بررسی نگرش‌های اجتماعی روستاییان نسبت به مشارکت اجتماعی مطالعه موردی روستای دشه شهرستان پاوه، مجله توسعه روستایی، دوره اول، شماره 1، صص129- 155.
شریف‌زاده، ا.، یداللهی فارسی و شریفی (1388) یادگیری کارآفرینانه(1)، دانشنامه کارآفرینی، تهران: انتشارات بنیاد دانشنامه نگاری ایران، صص1558- 1570).
عابسی، س. و کرد (1388) تبیین مدل توانمندسازی کارکنان در سازمان‌های دولتی ایران مطالعه موردی استان یزد، پژوهش‌های مدیریت، شماره 3، صص75- 94.
عبداله پور، ن. و سهیلی، ج. (1396) ارزیابی مولفه های تاثیرگذار عوامل کالبدی مشارکت اجتماعی در معماری مجموعه های اردوگاهی دانش آموزی، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال نهم، شماره چهارم، صص 69- 82.
عبدلی محمدآبادی، ط. (1388) تحقیق در آموزش برای کارآفرینی، دانشنامه کارآفرینی، تهران: انتشارات بنیاد دانشنامه نگاری ایران، صص316- 323.
قلی‌پور، آ.، رحیمیان و میرزمانی (1387) نقش تحصیلات رسمی و اشتغال سازمانی در توانمندسازی زنان تهران، فصل‌نامه پژوهش زنان، دوره 6، شماره 3، صص113-132.
کتابی، م.، یزدخواستی و فرخی راستابی (1382) توانمندسازی زنان برای مشارکت در توسعه، فصل‌نامه پژوهش زنان، سال3، شماره 7، صص 5- 30.
گروه مولفین (1395) کارگاه کارآفرینی و تولید، تهران: انتشارات مدرسه.
محمدی، حامد (1388) عوامل مؤثر در توانمندسازی منابع انسانی، ماهنامه تعاون، سال بیستم، شماره 204- 205، صص 1-19
مرادی، ح. و شعبان‌علی فمی (1388) اهمیت آموزش کارآفرینی، دانشنامه کارآفرینی، تهران: انتشارات بنیاد دانشنامه نگاری ایران، صص95- 98.
مطیعی لنگرودی، س. ح.، قدیری معصوم، م.، دادورخانی، ف.،  یداللهی فارسی، ج. و ترکاشوند، ز. (1391) تبیین عوامل موثر بر توانمندسازی روستاییان در توسعه کارآفرینی، مورد مطالعه: بخش‌های زند و سامن، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره 80، صص 119- 138.
هام، مگی (1382) فرهنگ نظریه‌های فمینیستی، مترجم: مهاجر و دیگران، تهران: انتشارات توسعه.
هزارجریبی، ج. (1386) کارآفرینی، تهران: انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی.
Albrecht, Simon L., Andreetta, Manuela, (2011) "The influence of empowering leadership, empowerment and engagement on affective commitment and turnover intentions in community health service workers: Test of a model", Leadership in Health Services, Vol. 24 Issue: 3, pp.228-237.
Al-Dajani, Haya & Marlow, Susan (2013)    Empowerment and entrepreneurship: a theoretical framework, International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, Vol. 19 No. 5, pp. 503-524.
Grinsven, Marlieke Van & Visser, Max, (2011) "Empowerment, knowledge conversion and dimensions of organizational learning", The Learning Organization, Vol. 18 Issue: 5, pp.378-391
Kornbluh, M., Ozer. E, Allen, A. & Kirshner, B.( 2015) Youth Participatory Action Research as an Approach to Sociopolitical Development and the New Academic Standards: Considerations for Educators, Urban Rev, 47:868–892.
Kumar, R. (2017) Different Approaches to Identify the Poor: Do they converge? Soc Indic Res, Springer Science+Business Media B.V. 2017 (on line).
Missingham, Bruce (2013) Participatory Learning and Popular Education Strategies for Water Education, Journal of Contemporary Water research & education issue 150, pages 34-40.
Onyishi. Ikeh, Aaron Agbo (2010) Psychological Empowerment and Development of Entrepreneurship among Women: Implications for Sustainable Economic Development in Nigeria, Gender & Behavior; Volume 8 Number 2, pp. 3048- 3068.
Reddick, G. Christopher (2011) "Citizen Interaction and e‐government: Evidence for the managerial, consultative, and participatory models", Transforming Government: People, Process and Policy, Vol. 5, Issue: 2, pp.167-184.