تحلیل جغرافیایی نقش پایگاه های مقاومت بسیج در نهادینه کردن ارزش های دفاع مقدس(مطالعه موردی استان کهگیلویه و بویر احمد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

سرفاریاب

چکیده

     این مطالعه با هدف تحلیل جغرافیایی نقش پایگاه های مقاومت بسیج در نهادینه کردن ارزش های دفاع مقدس در استان کهگیلویه و بویراحمد صورت گرفته است. مطالعه حاضر توصیفی- تحلیلی و از نوع پیمایشی بوده، جامعه آماری پژوهش را کلیه فرماندهان و بسیجیان عضو پایگاه های مقاومت بسیج استان کهگیلویه و بویراحمد تشکیل داده اند، که تعداد250 نفر بصورت تصادفی بعنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته ای که روایی و پایایی آن تایید گردید میان آنها توزیع شد، تجزیه و تحلیل آماری به کمک نرم افزار SPSS23 و تست های t تک نمونه، رتبه بندی فریدمن، t  مستقل و واریانس یکراهه صورت گرفت، نتایج نشان داد پایگاه های مقاومت بسیج در نهادینه کردن ارزش های دفاع مقدس(معنوی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی) نقش داشته اند(p<0. 05). نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن در خصوص نقش بسیج در نهادینه کردن ارزش های معنوی دفاع مقدس نشان داد، نقش پایگاه های مقاومت بسیج در نهادینه کردن روحیه استکبار ستیزی در رتبه اول و نقش پایگاه های مقاومت بسیج در نهادینه کردن ارزش های اسلامی در رتبه پنجم قرار قرار گرفته اند(p<0. 05). در خصوص نقش بسیج در نهادینه کردن ارزش های فرهنگی دفاع مقدس نتایج نشان داد، نقش پایگاه های مقاومت بسیج در نهادینه کردن وطن پرستی و دفاع از میهن در مقابل بیگانگان در رتبه اول و نقش پایگاه های مقاومت بسیج در نهادینه کردن ارزش های فرهنگی در رتبه پنجم قرار دارند(p<0. 05). در رابطه با نقش بسیج در نهادینه کردن ارزش های اجتماعی دفاع مقدس نتایج نشان داد، نقش پایگاه های مقاومت بسیج در نهادینه کردن اتحاد ملت در مقابله با بیگانگان در رتبه اول و نقش پایگاه های مقاومت بسیج در نهاینه کردن دفاع از تمامیت ارضی در رتبه پنجم می باشند (p<0. 05). در ارتباط با نقش بسیج در نهادینه کردن ارزش های سیاسی دفاع مقدس نتایج نشان داد، نقش پایگاه های مقاومت بسیج در نهادینه کردن برقراری امنیت مرزی در رتبه اول و نقش پایگاه های مقاومت بسیج در نهادینه کردن آماده سازی افکار اقوام مختلف در برابر عوامل بیگانه در رتبه پنجم قرار گرفته اند (p<0. 05). در رابطه با نقش بسیج در نهادینه کردن ارزش های اقتصادی دفاع مقدس نتایج نشان داد، نقش پایگاه های مقاومت بسیج در نهادینه کردن کاهش قاچاق کالا در رتبه اول و نقش پایگاه های مقاومت بسیج در نهادینه کردن ریشه کنی فقر در جامعه در رتبه پنجم قرار گرفته اند (p<0. 05). یافته های مطالعه حاضر در خصوص تعیین نقش پایگاه های مقاومت بسیج در نهادینه کردن ارزش های دفاع مقدس بر اساس شهرستان محل سکونت، جنسیت، سن و نوع عضویت در بسیج معنی دار بود(p<0. 05). ولی بر اساس وضعیت تاهل، تحصیلات و شغل معنی دار نبوده است(p>0. 05).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geographic analysis The role of Basij Resistance bases in institutionalizing the values of the sacred defense (case study of Kohgiluyeh and Boyer Ahmad Province)

نویسنده [English]

 • B Kh
S
چکیده [English]

This study aimed at analyzing the role of Basij Resistance bases in institutionalizing the values ​​of the sacred defense in Kohgiluyeh and Boyerahmad province. The present study is descriptive-analytic and survey type. The statistical population of the study consisted of all commanders and Basij members of the Basij resistance bases of Kohgiluyeh and Boyerahmad provinces. 250 randomly selected as sample and a researcher-made questionnaire whose validity and reliability Statistical analysis was performed using SPSS23 software and one sample T tests, Friedman rank, independent t and one-way ANOVA. The results showed that Basij Resistance bases for institutionalizing the values ​​of the sacred defense Spiritual, cultural, social, political and economic) (p <0.05). The results of Friedman's ranking test on the role of Basij in institutionalizing the spiritual values ​​of the sacred defense showed that the role of the Basij Resistance bases in the establishment of the attitude of arrogance in the first place and the role of basij resistances in institutionalizing Islamic values ​​in the fifth rank (P <0.05). Regarding the role of Basij in the institutionalization of the cultural values ​​of the Holy Defense, the results showed that the role of Basij Resistance bases in institutionalizing patriotism and defending the homeland against foreigners ranked first and the role of Basij Resistance bases in institutionalizing cultural values ​​in rank Fifth (p <0.05). Regarding the role of the Basij in the institutionalization of the values ​​of the Holy Defense, the results showed that the role of the Basij Resistance bases in the establishment of the nation's unity against the aliens in the first place and the role of the Basij Resistance bases in defending the territorial integrity in the fifth rank (P <0.05). Regarding the role of Basij in institutionalizing the values ​​of the political values ​​of the sacred defense, the results showed that the role of Basij Resistance bases in establishing the establishment of border security in the first place and the role of the Basij resistance bases in institutionalizing the preparation of different ethnic groups against foreign factors in Ranked fifth (p <0.05). Regarding the role of Basij in the institutionalization of the values ​​of the sacred defense, the results showed that the role of Basij Resistance bases in establishing the first rate of smuggling and the role of Basij Resistance bases in establishing the eradication of poverty in the society was ranked fifth. (P <0.05). The findings of this study on determining the role of Basij Resistance bases in institutionalizing the values ​​of the sacred defense based on the country of residence, gender, age and membership type in Basij were significant (p <0.05). However, according to marital status, education and occupation was not significant (p> 0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Basij
 • Basij Resistance Base
 • Institutionalization
 • Sacred Defense
 • Kohgiluyeh and Boyerahmad Province and Value
 1. بابایی ، محمد باقر.، کاوسی، اسماعیل، محمدی،علی،1390، بررسی نقش بسیج در مقابله با تهاجم فرهنگی در میان جوانان شهر تهران، مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی،2(5)"،24-1.
 2. تیموری، احمد،1389، طلایه داران نور، ناشر: شهر اندیشه، با همکاری شورای تحقیقات و‌ ستاد ‌ایثارگران ‌استان ‌همدان.
 3. جعفری، محمد تقی.1388. مقالات برگزیده سمینار تجاوز و دفاع؛ جلد اول تبیین مبانی جنگ و دفاع، تهران: چاپ ششم، ص 71.
 4. جمالی، علی، 1389، آشنایی با مفاهیم جنگ آینده ، تهران ، دانشکده و پژوهشکده علوم دفاعی.
 5. خطیبی کوشکک، محمد،(1390) ارزش ها در دفاع مقدس، انتشارات زمزم هدایت.
 6. رمضان زاده ، علی اکبر، آریان نژاد، عباس.،1395، بررسی ساختار تجمعی و یکپارچه پایگاه های مقاومت بسیج در مقابله با تهدیدهای آینده، فصلنامه مدیریت و پژوهش های دفاعی دانشکده و پژوهشکده دفاعی،15(80)، 58-27.
 7. شهبازی، علی.،1393، تفکر بسیجی و نقش ان در رشد و توسعه کشور، روزنامه کیهان.
 8. عرفانی، رضا.،1392، بسیج و ارزش های دفاع مقدس، همایش استانی بسیج، دانشگاه پیام نور یاسوج.
 9. مظفر، حسین (1383)، «جامعه پذیری و نقش آن در درونی کردن ارزش‌ها»، ماهنامه تربیت شماره 1 مهر.

10. منصوری لاریجانی، اسماعیل (1382)، تاریخ دفاع مقدس، ناشر: انتشارات خادم‌الرضا (ع).

11. مویدی، فرهاد.، رضوان، علیرضا.،1395، بسیج و انتقال ارزش ها، انتشارات چویل، یاسوج، چاپ اول.

12. نبوی، سید مرتضی.، 1388، بسیج و رسانه ها، نشریه امید انقلاب، شماره405،ص152-142.

13. نقی زاده، اکبر،1380، عوامل معنوی و فرهنگی دفاع مقدس، جلد 1، باورهای دینی و امدادهای غیبی، انتشارات: مرکز تحقیقات اسلامی.

14. نیکخواه؛محمد باقر، 1393، چهارمین کنفرانس بررسی دفاع مقدس، تهران: انتشارات ستاد کل نیروهای مسلح، ص148.

15. دوران افتخار، ستاد نیروهای مسلح، بنیاد حفظ اثار و نشر ارزش های دفاع مقدس

16. اخلاقی، درویش.،1386، بررسی تاثیر بسیج و پایگاه های مقاومت بسیج بر امر به معروف و نهی از منکر، همایش منطقه ای امر به معروف و نهی از منکر، یزد، دانشگاه آزاد اسلامی یزد.

17. ادیب، یوسف؛ تاجور، اذر؛ پورطهماسبی، سیاوش؛1391، بررسی نقش پایگاه های مقاومت بسیج در عملی شدن اقتصاد مقاومتی،73(25)،ص98-72.