تصمیم ‏گیری برای مکان‏ یابی پارکینگ های طبقاتی با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی ( نمونه موردی کلانشهر تبریز )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

چکیده
پارکینگ به عنوان یکی از مهم ترین زیرساخت های شهری نقش عمده ای در کاهش پارک حاشیه ای و روانی ترافیک ایفا می کند. مکانیابی پارکینگ‌ها، متاثر از عوامل متعددی است که بررسی همه جانبه این عوامل در توزیع مناسب پارکینگ در فضاهای شهری ضروری است. در این پژوهش، مکان بهینه برای برای استقرار پارکینگ طبقاتی در شهر تبریز و در محدوده های مورد مطالعه مشخص شد و برای این کار از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP و برای انجام محاسبات نیز از نرم افزار EXCEL استفاده شده است. برای انجام این روش، پس از بررسی مبانی نظری و مطالعات اولیه و گردآوری اطلاعات 6 معیار به عنوان معیار نهایی و برتر انتخاب شدند که شامل معیارهای ارزش ملک (زمین)، مراکز جاذب سفر، شبکه های دسترسی، سازگاری، تراکم جمعیت و گره های ترافیکی می‌باشد. و همچنین بعد از بررسی نظر کارشناسان و صاحبان امر 3 محدوده (A، B،C) برای احداث پارکینگ های طبقاتی انتخاب شد. محدوده A شامل چهار راه ابرسان و فلکه دانشگاه، محدوده B شامل سه راهی ولیعصر و فلکه تختی و محدوده C شامل چهار راه بهار و آخونی می باشد. با توجه به محاسبات انجام شده و وزن‌های به دست آمده محدوده A با توجه به مراکز جادب سفر که در این محدوده و اطراف ان قرار دارد به عنوان مکان بهینه برای احداث پارکینگ های طبقاتی شناسایی شد. با توجه به این که در این محدوده پارکینگ غیر طبقاتی وجود دارد می توان از زمین آن برای احداث پارکینگ طبقاتی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The decision to locate the parking lot class using the hierarchical analysis model (case study metropolis of Tabriz)

نویسندگان [English]

 • seyed Midya latifi
 • abolfazl komari ghadim
University of Tabriz
چکیده [English]

Abstract
Parking as one of the most important urban infrastructure plays a major role in reducing the marginal and psychological park traffic. Locating parking lots is affected by several factors, which is a comprehensive study of these factors in proper distribution of parking in urban spaces. In this research, the optimal location for class parking was established in Tabriz city and in the studied areas. For this purpose, the AHP hierarchical analysis method was used and for calculations, the EXCEL software was used. To do this, after reviewing theoretical foundations and preliminary studies and collecting information, six criteria were selected as the final and superior criteria that included criteria of property value (land), travel attraction centers, access networks, compatibility, population density and nodes Traffic is And also after reviewing the opinion of the experts and owners of the 3 ranges (A, B, C) for the construction of class parking lots. The boundary A includes the fourways of the city and the university's flank, the boundary of B includes the Valliasr and the throne, and the C range includes the four-way spring and chaos. According to the calculations and the obtained weights, range A was identified as the optimal location for class parking constructed according to the centers of the travel jargon in and around this area. Due to the fact that in this non-class parking lot, its ground can be used to build class parking.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Location
 • class parking
 • Analytical Hierarchy Process
 • Tabriz Metropolis
 1. احمدزاده، حسن؛ سعیدآبادی، سعید؛ نوری، الهه(1394). بررسی و پهنه بندی مناطق مستعد به وقوع سیل با تاکید بیر سیلابهای شهری (مطالعه موردی: شهر ماکو). نشریه هیدروژئومورفولوژی، بهار1394، سال اول، شماره 1 صص1-24 http://hyd.tabrizu.ac.ir/article_3535_560.html
 2. امیراحمدی، ابوالقاسم؛ بهنیانفر، ابوالفضل؛ ابراهیمی، مجید (1390). ریز پهنه‌بندی خطر سیلاب در محدوده شهر سبزوار در راستای توسعۀ پایدار شهری. آمایش محیط، دوره5، شماره16، بهار1391،صص 17-23 http://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=179660
 3. آقایی، نیما؛ مازیار، محمدرضا (1386). تصمیم گیری منطقی با بهره گیری از نرم افزارExpert Choice 2000 ، انتشارات اردکان دانش، اصفهان، ص6.
 4. آمارنامه شهر مشهد (1395)، معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد با نظارت مدیریت آمار، تحلیل و ارزیابی عملکرد، تاریخ انتشار: آبان ماه1396.
 5. بهشتی راد، مسعود؛  فیض­نیا، سادات؛ سلاجقه، علی؛ احمدی، حسن (1388). بررسی کارایی مدل پهنه بندی خطر زمین لغزش فاکتور اطمینان (CF) مطالعه موردی حوزه آبخیز معلم کلایه. جغرافیای طبیعی،  پاییز 1388 دوره دوم، شماره5، صص 19-28. http://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123630
 6. حسین زاده، سید­رضا؛ جهادی طرقی، مهناز (1386). اثرات گستر شهر مشهد بر الگوی زهکشی طبیعی و تشدید سیلاب­های شهری. پژوهش­های جغرافیایی، پاییز1386، دوره39، شماره 61 صص145-159 https://jrg.ut.ac.ir/article_18962.html
 7. سپهر، عادل؛ کاویان آهنگر، راحیل (1393). طبقه‌بندی تحمل‌پذیری مناطق شهری کلان‌شهر مشهد به مخاطرات محیطی با استفاده از برنامه‌ریزی خطی تعامل تناوبی سیموس (SIMUS). جغرافیا و مخاطرات محیطی، شماره نهم، بهار1393، صص125-141 https://geoeh.um.ac.ir/index.php/geo/article/view/27975
 8. صالحی، اسماعیل؛ رفیعی، یوسف؛ فرزاد بهتاش، محمدرضا؛ آقابابایی، محمدتقی (1392). پهنه‌بندی خطر سیلاب شهری با استفاده از GIS و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی موردی: شهر تهران. محیط شناسی، سال39، شماره3، پاییز1392، صص 188-179 https://journals.ut.ac.ir/article_35901.html
 9. طاهری بهبهانی، محمدطاهر (1375). سیلاب‌های شهری، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، ص5.

10. قنواتی، عزت­ا... (1392). پهنه‌بندی خطر سیلاب شهر کرج با استفاده از منطق فازی، جغرافیا و مخاطرات محیطی. شماره هشتم، زمستان 1392، صص 113-131 https://geoeh.um.ac.ir/index.php/geo/article/view/27924

11. مالچوفسکی، یاچک (1385). سامانه اطلاعات جغرافیایی و تحلیل تصمیم چندمعیاری، ترجمه: پرهیزگار، اکبرو عطا غفاری، تهران، سمت، ص 298.

12. موسوی، سیده معصومه؛ نگهبان، سعید؛ رخشانی مقدم، حیدر؛ حسین‌زاده، سیدمحسن (1395). ارزیابی و پهنه­بندی خطر سیل­خیزی با استفاده از منطق فازی TOPSIS در محیط  GISمطالعه موردی: حوضه آبخیز شهر باغملک. مجله مخاطرات طبیعی، سال5، شماره10، زمستان1395، صص79-98 http://jneh.usb.ac.ir/article_2960.html

13. یوسفی، حسین؛ نوراللهی، یونس؛ سلطانی، کیوان؛ جوادزاده، زهرا  (1393). پهنه‌بندی خطر سیل و معرفی راه‌کارهای مدیریتی در مناطق 1 و 3 شهرداری تهران. اکوهیدرولوژی، دورۀ1، شمارۀ3، زمستان1393، صص181-193 https://ije.ut.ac.ir/article_54221.html

 1. Armenakisac, C and Nirupama, N (2015), Flood risk mapping for the city of Toronto, Procedia Economics and Finance 18 ,2014, 320 – 326. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00946-0
 2. Feng L.H, Lu. J., (2010), “The Practical Research on Flood Forecasting Based on Artificial Neural Networks”, Expert Syst Appl37: PP. 2974–2977.  https://doi.org/10.1016/j.eswa.2009.09.037
 3. Fernández, D.S and Lutz, M.A (2010), Urban flood hazard zoning in Tucumán Province, Argentina, using GIS and multicriteria decision analysis, Engineering Geology 111 (2010) 90–98. https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2009.12.006
 4. Lyu,H. Sun, W. Shen, Sh. Arulrajah, A (2018), Flood risk assessment in metro systems of mega-cities using a GIS-based modeling approach, Science of the Total Environment 626 (2018) 1012–1025. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.01.138
 5. Samela,C. Albano,R. Sole,A. Manfreda,S. (2018). A GIS tool for cost-effective delineation of flood-prone areas, Computers, Environment and Urban Systems, Volume 70, July 2018, Pages 43-52. https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2018.01.013

Yashon O. Ouma, and Ryutaro Tateishi (2014), Urban Flood Vulnerability and Risk Mapping Using Integrated Multi-Parametric AHP and GIS: Methodological Overview and Case Study Assessment, Water 2014, 6, 1515-1545. https://doi.org/10.3390/w6061515