ارزیابی مکان‏گزینی کاربریهای آموزشی شهر شاهین ‏دژ با مدلAHP موردی(دبیرستان پسرانه نظامی گنجوی و دبیرستان دخترانه سمیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تبریز

چکیده

شهر بمثابه یک سیستم، نیازمند برنامه‏ریزی سیستمی است. از الزامات برنامه‏ریزی سیستمی در نظر گرفتن تمام عوامل و شاخص‏های موثر در حیات شهر است. بنابرین با افزایش جمعیت شهری و به تبع آن افزایش جمعیت دانش‏آموزی، احداث و احیای فضاهای آموزشی بعنوان یکی از کاربریهای اصلی باید مدنظر قرار گیرد.لذا اهمیت بررسی همه جانبه در خصوص چگونگی توزیع فضاهای آموزشی بیش از پیش ضروری است، چرا که باعث کاهش هزینه‏های خانوارها، کاهش ترددها و ترافیک و به تبع آن کاهش آلودگیهای محیطی، کاهش هزینه‏های خدمات شهری و...می‏شود.
محدوده مورد مطالعه:پژوهش حاضر به بررسی ارزیابی موردی دو نمونه از دبیرستان‏های ( پسرانه نظامی گنجوی، دخترانه سمیه) واقع در شهر شاهین‏دژ از شهرهای استان آذربایجان‏غربی بر اساس ماتریس (همسایگی سازگار – همسایگی ناسازگار و شبکه دسترسی) با استفاده از مدل AHP پرداخته است.
نتیجه‏گیری: در یک جمع‏بندی نهایی از تمام یافته‏ها و نتایج بدست آمده از ارزیابی بین دو دبیرستان می‏توان به این نکته مهم اشاره کرد که دبیرستان پسرانه گنجوی با وزن نهایی 0.1055و دبیرستان دخترانه سمیه با وزن نهایی 0.0182بدست آورده که در این ارزیابی، دبیرستان پسرانه نظامی‏گنجوی در مکان‏گزینی بهتر و مناسب‏تری نسبت به دبیرستان دخترانه سمیه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the location of educational applications in Shahin Dezh with the AHP case model (Ganjavi military boys' high school and Somayeh girls high school)

نویسنده [English]

 • emran ghanbari
university of tabriz
چکیده [English]

City as a system requires system planning. From the system planning requirements, consider all factors and indicators that affect the city life. Therefore, with the increase of urban population and consequently the increase of student populations, the construction and revitalization of educational spaces should be considered as one of the main uses. Therefore, the importance of a comprehensive study on how to distribute educational spaces is urgently needed, because it triggers Reducing household costs, reducing traffic and traffic, and consequently reducing environmental pollution, reducing urban services costs, and so on.
Case study: The present study examined the case study of two sampled high schools (male Ganjavi military, girls of Somayeh) located in Shahin-e-Dagh city of West Azarbaijan province based on matrix (compatible neighborhoods - incompatibility and access network) The use of the AHP model has been addressed.
Conclusion: In a final summary of all the findings and the results of the assessment between the two high schools, one can point out that Ganjabi boys' high school with a final weight of 0.1055 and a high school girl of Somayeh with a final weight of 0.0182 In this assessment, Ganjavi's male boys' high school has a better and more suitable location than Somayeh's high school girls.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Educational User
 • Hierarchical Analysis
 • Shahin Dezh
 1. بهشتی‏فر، سارا، محمدی، عباسعلی1394، تحلیلی بر استفاده از روش‏های تصمیم‏گیری چندمعیاره و بهینه‏سازی چند هدفه برای مکان‏یابی جغرافیایی مدارس، مطالعه موردی منطقه 17تهران، نشریه علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه‏ریزی شهری، شماره53.
 2. بحرینی،حسین1390.فرآیند طراحی شهری انتشارات دانشگاه تهران.
 3. پورمحمدی، محمدرضا1390، برنامه‏ریزی کاربری اراضی شهری، انتشارات سمت.
 4. خاکپور، براتعلی، شریفی، بایزید، معروفی، ایوب، خالدی، هژار1393، ارزیابی مکان‏گزینی فضاهای آموزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) مطالعه موردی: شهر اشنویه، مطالعات برنامه‏ریزی شهری، شماره5.
 5. خشکباری، فرزانه1393، بررسی نحوه توزیع فضاهای آموزشی در بافت شهر(مطالعه موردی: بلوار لاکان کلانشهر رشت)، علوم تربیتی: رسانه‏های نوین و آموزشی سال اول شماره4.
 6. سالمی، مهدی، سیاحی، زهرا، جوزی، سیدعلی1395، ارزیابی مکان‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گزینی فضاهای آموزشی با استفاده ازGIS و AHP (مطالعه موردی: شهرستان کارون)، مطالعات مدیریت شهری، شماره28.
 7. شجاعیان، علی، علیزاده، هادی، نقیبی رکنی، سیده نرگس1394، مکان‏یابی بهینه فضاهای آموزشی در منطقه6 شهرداری کلانشهر اهواز با استفاده از روش سلسله مراتبی دلفی فازی و تحلیل Cutfiil، فصلنامه آمایش محیط، شماره 32.
 8. شمس‏الدینی، علی، کریمی، ببراز1396، مکان‏یابی مراکز آموزشی شهر شیراز با استفاده از مدل همپوشانی شاخص‏‎ها(IO) و تلفیق آن با AHP (مطالعه موردی: دبیرستان‏های شهر شیراز)، مطالعات موردی هفت حصار، شماره بیست ویکم.
 9. شجاعی،علیرضا.(1389)فضاهای آموزشی،قواعد ومعیارها انتشارات سیمای
 10. صالحی، رحمان1381، ساماندهی استقرار فضاهای آموزشی ابتدایی شهر زنجان با کمک (GIS).
 11. ولی‏زاده، رضا1386، مکان‏یابی مراکز آموزشی دبیرستان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی( نمونه موردی شهر تبریز)، نشریه علوم جغرافیایی، ج7 ش10.
 12. وارثی، حمیدرضا، رضایی، نعمت‏الله1391، تحلیل فضایی مکان‏یابی مراکز آموزشی مقطع راهنمایی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) (نمونه موردی: منطقه 3شهر اصفهان)، مجله علمی تخصصی برنامه‏ریزی فضایی سال اول، شماره چهارم.
 13. غضبان،فریدون.(1375) زمین شناسی زیست محیطی،انتشارات دانشگاه تهران.
 14. فیروزی، محمدعلی، رحمانی، پیروز، حسینی، نبی‏الله، شه‏پریان، مریم1395، مکان‏یابی مراکز آموزشی با استفاده از مدل ترکیبی منطق بولین FAHP (مطالعه موردی: مدارس راهنمایی شهر دهدشت)، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 127.
 15. فرج‏زاده، منوچهر، رستمی، مسلم1383، ارزیابی و مکان‏گزینی مراکز آموزشی شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(مطالعه موردی: شهرک معلم کرمانشاه)، فصلنامه مدرس علوم انسانی، شماره 32.
 16. فرج‏زاده، منوچهر، سرور، هوشنگ1381، مدیریت و مکان‏یابی مراکز آموزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی.
 17. قاضی زاده،بهرام 1372اصول ومبانی طراحی فضاهای آموزشی(تحلیل و مکانیابی مدارس)،سازمان نوسازی مدارس کشور،تهران.
 18. لاله پور،محمود.(1381)بررسی کاربری اراضی شهری در برنامه ریزی شهری بابهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی،پایاننامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت معلم.
 19. نامداری دره دنگ، سجاد95-1394، ارزیابی مکان‏یابی آموزشی در شهر دورود استان لرستان، مطالعات برنامه‏ریزی سکونتگاههای انسانی.
 20. میکاییلی،رضا،(1383)،تعیین الگوی مکانیابی فضاهای آموزشی شهر ساری برای مدارس راهنمایی،پایاننامه کارشناسی ارش جغرافیا وبرنلمه ریزی شهری،دانشگاه تربیت معلم تهران.
 21. رستمی، مسلم ، ارزیابی مکان‏گزینی مراکز آموزشی شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) مطالعه موردی: شهرک معلم کرمانشاه، پایان‏نامه.
 22. دلبری، سیدعلی، داودی، سیدعلیرضا1391، کاربرد تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در رتبه‏بندی شاخص‏های ارزیابی جاذبه‏های توریستی، مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن، سال نهم، شماره دوم.
  1. Barber, Alan,(2002),Planning:past;present and future;published By the urban