ارائه الگوئی جهت ارزیابی قابلیت پیاده مداری در مسیرهای پیاده رو با استفاده از رویکرد MCDM در شهرداری منطقه 11 تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد مدیریت شهری، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد یادگار امام خمینی (ره)، شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

پیاده روی یکی از پایدارترین روش های حمل ونقل بوده و می تواند از جنبه های مختلف کالبدی، اجتماعی، زیست محیطی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی سبب توسعه پایدار شهرها گردد. هدف اصلی از انجام این پژوهش ارائه الگوئی جهت ارزیابی قابلیت پیاده مداری در مسیرهای پیاده رو با استفاده از رویکرد mcdm در شهرداری منطقه 11 تهران می‌باشد. بنابراین عوامل موثر بر ارزیابی قابلیت پیاده مداری در مسیرهای پیاده رو شناسائی شده و روابط درونی و اولویت بندی این شاخص صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل 15 نفر از خبرگان شهرداری منطقه 11 تهران می باشد و پرسشنامه میان این تعداد توزیع گردید. پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی و بر اساس ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی- پیمایشی است. نتایج این تحقیق نشان داد مهمترین عوامل ارزیابی قابلیت پیاده مداری در مسیر های پیاده رو عبارتند از: حمل و نقل و ترافیک، اجتماعی- اقتصادی، کالبدی، جذابیت و سرسبزی، امنیت، ایمنی، مبلمان و دسترسی. در گام اول به اولویت بندی معیارهای اصلی پژوهش پرداخته شد که مشخص گردید معیار امنیت در اولویت اول قرار دارد. معیار دسترسی در اولویت دوم و معیار مبلمان در اولویت سوم قرار دارد. در گام بعدی برای انعکاس ارتباطات متقابل میان معیارها از تکنیک دیماتل استفاده شد. بدین شکل که در ابتدا ماتریس روابط ارتباط مستقیم شاخص‌ها تشکیل گردید. بر اساس نتایج معیار امنیت از بیشترین تاثیرگذاری برخورداری است. معیار حمل و نقل و ترافیک از میزان تاثیرپذیری بسیار زیادی برخوردار است. براساس محاسبات صورت گرفته و سوپرماتریس حد، مشخص گردید احیای هویت های تاریخی در اولویت نخست قرار دارد. عدم وقوع جرم و جنایت در این مسیر در اولویت دوم و کیفیت زیباشناختی معبر سومین شاخص با اهمیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a model for assessing pedestrian capability on pavements using the MCDM approach in the municipality of Tehran's District 11

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Taheri
  • Mohaddeseh Malekpour
Master of Urban Management, Faculty of Management and Accounting, Yadgar Imam Khomeini Unit, Rey City, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Walking is one of the most sustainable modes of transportation and can lead to sustainable development of cities in various aspects of the physical, social, environmental, cultural, economic and political aspects. The main purpose of this research is to provide a model for assessing the pedestrian capability in pavements using the mddm approach in the municipality of district 11 of Tehran. Therefore, factors affecting the assessment of pedestrian capability in pedestrian routes have been identified and internal relations and prioritization of this index have been made. The statistical population of the study consisted of 15 experts from the municipality of district 11 of Tehran. A questionnaire was distributed among these. The current research is applied in the field of applied research and based on the nature and method, a descriptive-survey research. The results of this study showed that the most important aspects of pedestrian capability assessment in pavement tracks are transportation and traffic, socioeconomic, physical, attractiveness and greening, security, safety, furniture and access. In the first step, prioritization of the main criteria of the research was dealt with, which determined that the security benchmark is in the first priority. The access criterion in the second priority and the furniture benchmark are in the top priority. The next step was to use the Demettle technique to reflect the interrelationship between the criteria. In this way, the matrix of direct relations of indicators was initially formed. Based on the results of the security standard, it has the greatest impact. The traffic and traffic criterion has a high degree of impact. Based on the calculations and the supermatrix limit, it has been shown that restoring historical identities is a priority. Non-occurrence of crime in this regard in the second priority and aesthetic quality is the third most important indicator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pedestrian
  • network analysis process
  • multi-criteria decision making
-                 احمدیان رضا، عبداله بهار، عبداله بهسا (1393) " ارزیابی شاخص های موثر در توسعه قابلیت پیاده مداری با تأکید بر معیارهای شهرسازی نوین با به کارگیری تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) " کنفرانس مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری.
-                 بهمنی، امید؛ برنجی، مریم؛ (1390)، " امکان سنجی و طراحی مسیر پیاده روی دارآباد- جمشیدیه"، علوم محیطی،  دوره  8، شماره 4، صص 83-105.
-                 پاکزاد، جهانشاه؛ (1385) "راهنمایطراحیفضاهایشهریدرایران"، تهران: وزارت مسکن و شهرسازی، معاونت شهرسازی و معماری.
-                 پورجعفر، محمدرضا، محمودی نژاد، هادی، رفیعیان، مجتبی و مجتبی انصاری؛ (1387)، " ارتقاء امنیت محیطی و کاهش جرائم شهری با تاکید بر رویکرد CPTED نشریه بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران، ویژه نامه مهندسی معماری و شهرسازی، جلد 19، شماره 6، صص 73-82.
-                 حبیبی، کیومرث؛ حقی، محمدرضا؛ صداقت نیا، سعید؛ (1393)، " مقایسهتطبیقیقابلیتپیادهمداریدرمحلاتمسکونیطراحیشدهاز دیدگاهساکنین (نمونهمطالعاتی:محلههفت حوضوفازیکشهرکاکباتاندرشهرتهران)"، نشریه علمی، پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره 8، صص 1-12.
-                 رضازاده راضیه، زبردست اسفندیار، لطیفی اسکویی لاله (1390) "سنجش ذهنی قابلیت پیاده مداری و مؤلفه های تأثیرگذار بر آن در محلات، مطالعه موردی: محله چیذر" مجله مدیریت شهری، شماره 28، صص 297-313.
-                 رفیعیان، مجتبی؛ صدیقی، اسفندیار و پورمحمدی، مرضیه؛ (1390)، "امکانسنجیارتقاء کیفیتمحیطازطریقپیادهراهسازیمحورهایشهریمورد:محورخیابانارمبخش مرکزیشهرقم"، فصلنامه مطالعات و پژوهش های شهری و منظقه ای، سال سوم، شمارة یازدهم، صص 41-56.
-                 روشنی، مریم؛ (1391)، " بررسیجایگاهپیادهدربافتقدیمیمرکزشهرتبریزو ارائهطرحیمبتنیبرپیادهمداریبهمنظورتجدید حیاتآن"، دانشکده ی معماری و شهرسازی گروه طراحی شهری.
-                 سبزعلی یمقانی، علی؛ آل شیخ، علی اصغر؛ (1394)، " توسعه و ارزیابی یک شاخص قابلیت پیاده روی (مطالعه موردی: محلات شهر قم)"، علوم و فنون نقشه برداری، دوره  5،  شماره  1، صص 159-174.
-                 شاهیوندی احمد، قلعه نویی محمود (1392) "بررسی و تحلیل قابلیت پیاده مداری مسیرهای عابر پیاده شهر اصفهان" نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال سیزدهم، شماره 31، صص 73-91.
-                 صالحی، اسماعیل ؛ (1387)، "ویژگی های محیطی فضای شهری امن، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری"، صص 107-114.
-                 فیضی، محمدجواد، رجبی، آزیتا و یاسمن حسینی؛ (1391) "بازشناختجنبشپیادهمداریدرپایداریفضاهایمتراکمشهری"، دو فصلنامه مدیریت شهری، شماره ۳۰، صص ۱۷۹-۱۹۴.
-                 محمدی، مریم؛ خلوصی، امیرحسین؛ (1392)، "تبیینشاخص هایمؤثربرافزایشقابلیتپیاده مداریبه منظورارتقایپایداری اجتماعیدرمحلات  (محلهچیذر)"، سال اول، شماره دوم.
-                 معینی، سید محمدمهدی؛ (1385)، "افزایش قابلیت پیاده مداری، گامی بسوی شهری انسانی تر"، نشریه هنرهای زیبا، شماره 27، صص 5-16.
-                 میرپادیاب، ک؛ همکاران؛ (1393)، "هویت گمشده ی معماری در شهرسازی" همدان، نشریه الکترونیکی، دومین همایش معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار.
-                 نصیری، اسماعیل (1390) "راهبردهایطراحیوکنترلفضاهایپیادهشهری"، رشد آموزش جغرافیا، دورة بیست و پنجم، شمارة چهار، صص 13-19.
-                 Lucia Rusua, Dan Andrei Sitar Tauta, Sergiu Jecan, (2015), “An Integrated Solution forPavement Management and Monitoring Systems”, Procedia Economics and Finance, Volume 27, 2015, Pages 14–21.
-                 Mojdeh Nasir, Chee Peng Lim, Saeid Nahavandi, Douglas Creighton, (2014), “A genetic fuzzy system to model pedestrian walking path in a built environment”, Simulation Modelling Practice and Theory, Volume 45, June 2014, Pages 18–34.
-                 Monteiro Fernanda B, Campos Vânia BG (2012). ‘A proposal of indicators for evaluation of the urban space for pedestrians and cyclists in access to mass transit station, 15th Edition of The Euro Working Group, Paris.
-                 Nosal, Bob Halton. (2009). “Creating Walkable and Transit-Supportive Communities inHalton”. Region Health Department of Halton University.
-                 R. Jothi Basu, Ruibin Bai, PL.K. Palaniappan, (2015), " A strategic approach to improvesustainability in transportation service procurement" Transportation Research Part E 74, pp. 152–168.
-                 Ralph Buehler, (2011), “Determinants of transport mode choice: a comparison ofGermany and the USA”, Sciencedirect - Elsevier - Journal of Transport Geography 19, 644- 657.
-                 South worth, Michael. (2005). "Designing the Walkable City". Journal of Urban Planning and Development. 131(4). pp 246-257.