ارزیابی گوردخمه ، جاذبه ی فرهنگی مطالعه موردی( روستای دشه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم جغرافیایی و دانشگاه پیام نور پاوه

2 دانشجوبی کارشناسی ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دانشگاه زنجان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده

انسان در دوران کهن با کندن صخره های طبیعی در دامنه ی کوه ها و ایجاد حفره در یک فضای کوچک به تدریج به فضای بزرگی می رسید و از آن به منزله ی خانه یا آرامگاه استفاده می کرد؛ این مبارزه انسان با صخره های سنگی را معماری صخره ای یا دخمه ای می نامند. این پژوهش نیز در راستای معرفی گوردخمه های روستای دشه (شهرستان پاوه) به عنوان یک جاذبه فرهنگی انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی می باشد که با ترکیبی از روش پژوهش کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. در بررسی کتابخانه ای با مطالعه منابع معتبر سعی شده است، معماری گوردخمه و اهمیت استفاده از این جاذبه به عنوان راهکاری در جهت توسعه گردشگری روستای دشه بررسی شود. در کنار این روش با مشاهده میدانی و بازدید از معماری گوردخمه های روستا، تلاش گردیده است که این جاذبه فرهنگی به بهترین نحو معرفی گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد که گوردخمه های روستای دشه با توجه به ویژگی های منحصر به فرد به عنوان یک فرصت گردشگری فرهنگی، قابلیت معرفی و جذب گردشگران داخلی را دارا می باشد، همچنین می تواند نقش مهمی در افزایش اشتغال، درآمد، توسعه فرهنگی و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Catacombs evaluation, cultural attraction, case study ( desheh village)

نویسندگان [English]

  • gona mehrdanesh 1
  • Abdolrahman Haji 2
  • Seyed Abbas Hasami 3
1 Geosciences and Payame Noor University of Pave
2 Student of the History of Islamic Culture and Civilization of Zanjan University
3
چکیده [English]

In ancient times, humans gradually grew to a large space by digging natural rocks in the mountains and creating a cavity in a small space. And used it as a home or a tomb; This human struggle with rocky cliffs is called rocky or cathedral architecture. . This research has also been carried out in order to introduce the village of desheh (Pave City) as a cultural attraction. The present study is a descriptive study that was carried out with a combination of library and field research methodology. In a library study, we have tried to study authoritative sources, the architecture of the castle and the importance of using this attraction as a way to develop the tourism of the desheh village. Along with this method, seeing the field and visiting the architecture of the Catacombs village of the desheh, has been trying to bring this cultural attraction to the best. . Findings of the research show that the Catacombs of the village of desheh, due to their unique features as a cultural tourism opportunity, have the ability to introduce and attract domestic tourists and can also play a major role in increasing employment, income, development, cultural and identifying investment opportunities

کلیدواژه‌ها [English]

  • Desheh village
  • cultural tourism
  • catacombs
1-    تقوایی، مسعود و صفرآبادی، اعظم، 1391، توسعه گردشگری فرهنگی با تأکید بر جاذبه‌های تاریخی
2-    رشیدی شریف آباد، سیاوش و قاسم‌خانی، بهناز، (1392)، نقش بناهای تاریخی در ارزش گذاری مفهوم گردشگری فرهنگی، تاریخی، پیام مهندس، سال دوازدهم، دوره‌ی جدید، شماره 1.
3-    گیرشمن ،رمان ،هنر ایران پیشین ،ص 87.
4-    بیگلری ،هرمز ،کوه نشینان زاگرس ،چاپ اول ،کرمانشاه  ،انتشارات کرمانشاه 1375.
5-    پیوتروفسکی ،بوریس بورسیو یچ ،اورارتو ،ترجمه :عنایت اله رضا چاپ اول ،تهران ،بنیاد فرهنگ ایران 1348 .
6-    مشکور ،محمد جواد ،نظری به تاریخ آذربایجان و آثار باستانی و جمعیت شناسی آن چاپ اول ،تهران انتشارات امیر کبیر ،1349 .
7-    سمیرا ،اضغر پرو سارویی غلامعلی حاتم1390 بررسی تطبیقی گور دخمه های ماد اورارتو فصلنامه علمی پژوهشی هنر های تجسمی نقش مایه سال چهار م ریا، شماره هشتم ،پاییز 1390
8-    حاتم غلامعلی  ،گوردخمه هادر  دوران ماد ها فصلنامه هنر شماره پنجاه و دو پاییز و زمستان 1381
9-    محمد حسین همافر ُسمیرا اصغر ‍‍‍‍ور ساروپی ۱۳۹۰ استاد راهنما غلامعلی حاتم دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده هنر و معماری
10-            سرفرار، فیروزمندی مجموعه دروس باستان شناسی وهنر ادبیات تاریخی (ماد،هخامنشینی)  1381ص63تهران:جهاد دانشگاهی
11-            غلام علی حاتم «گور دخمه دوران ماد ها »هنر52(پاییزوزمستان1381)107،108
12-            گیرشمن هنر ایران درماد هخامنشی،ترجمه عیسی بهنام (تهران علمی فرهنگی  1371ص81
13-            دیاکونوف تاریخ ماد ترجمه کریم کشاورز تهران ص137،374
14-            طاهری کمال،روانسر ،باستانشناسی،زمین شناسی ،جغرافیا فرهنگ ،انتشارات طاق بستان،1380
15-            خدیجه ویسی ،استاد راهنما حیدری دانشگاه پیام  نور 1394ص83،84
16-            کلایس ،ولفرام ،گزارشهای باستان شناسی در ایران ترجمه :سروش جیبی،چاپ اول ،تهران ،بنگاه ترجمه نشر کتاب ،1354.
17-            کلایس ،ولفرام، معماری اورارتو،ترجمه :غلامعلی همایون ،مجته بررسیهای تاریخی ،شماره 4 ،1348.
18-رضائی، علی حسین (1382)پایان نامه،مونوگرافی روستای دشه