بررسی تاثیرات حضور اتباع بیگانه در امنیت کشور با تاکید بر اتباع افغانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده

چکیده:
حضور اتباع بیگانه دارای پیامدها و بازتاب‌های مختلف طبیعی، زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی میباشد. یکی از مباحث مهم در بحث حضور اتباع بیگانه، ارتباط آن با ابعاد مختلف امنیت است، به عبارت دقیقتر، اتباع بیگانه با مهاجرتهای غیر قانونی دارای بازتابها و پیامدهای مختلف امنیتی‌اند. کشورمان مهاجرین زیادی را از خارج کشور در خود جای داده است که عمده ترین مهاجران خارجی، افغانی ها می باشند. حضور این مهاجران پیامدهایی را برجای گذاشته است و در طی سال های اقامت خود تأثیرات مثبت و منفی فراوانی از بُعد اجتماعی و فرهنگی برجای گذاشته اند که ضرورت دارد این بازتاب ها و تأثیرات مورد بررسی و تأثیرات آن بر امنیت ملی نیز مورد سنجش قرار گیرد. در گذشته، اکثر مطالعات بر روی نقش و تأثیر حضور اتباع بیگانه بر روی سرمایه فیزیکی و مسائلی چون باز توزیع درآمد، باز توزیع نیروی کار و سرمایه انسانی و مهارتهایی که ذخیره ملی محسوب می‌گشت صورت میگرفت اما از دهه 1370 به بعد، با وسیعتر شدن مقیاس حضور اتباع بیگانه، کشورمان به شدت درگیر این مساله گشته است و این مساله کماکان ادامه دارد و دیگر دیدگاه‌های اقتصادی به تنهایی نمیتوانند برای درک و تحلیل آن بسنده کنند و از اینرو حضور اتباع بیگانه را میتوان از نظر سیاسی، امنیتی، فرهنگی مورد بررسی قرار داد که در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی از دیدگاه امنیتی به این مساله نگریسته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effects of the presence of foreign nationals on national security with an emphasis on Afghan citizens

نویسنده [English]

 • hosien azizi
Imam Hossein University
چکیده [English]

The presence of foreign nationals has various natural, environmental, economic, social, cultural, political and security implications. One of the important issues in the discussion of the presence of foreign nationals is its connection with various aspects of security, in other words, foreign nationals with irregular immigration with different security implications. Our country employs a large number of immigrants from abroad, the main foreign migrants are Afghans. The presence of these immigrants has left a number of consequences and during the years of its existence, it has left many positive and negative effects on the social and cultural dimension, which necessitates the effects of these reflections and impacts on national security. In the past, most studies have focused on the role and influence of the presence of foreign nationals on physical capital and issues such as the re-distribution of income, the redistribution of labor and human capital, and the skills that were considered a national reserve, but wider since the early 1370's. The scale of the presence of foreign nationals, our country has been heavily involved in this issue, and this issue continues, and other economic perspectives alone can not be sufficient for its understanding and analysis, and therefore the presence of foreign nationals can be politically, security, and cultural. In this research, a descriptive-analytical method from a security point of view Is seen.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iran
 • security
 • foreign nationals
 1. احمدی، محمدرضا ؛(1384)، «فرهنگ، قدرت و امنیت ملی»، نشریه مربیان، سال پنجم، شماره 16، ص 113-139.
 2. بوزان باری(1396)، مردم، دولتها و هراس ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی
 3. تاجیک، محمدرضا؛(1384)، «مقاله مدخلی بر امنیت اجتماعی / امنیت اجتماعی شده»، کتاب مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی، شماره یک، انتشارات گلپونه.
 4. جمشیدیان، هادی؛(1389)، تبین نظریه امنیتی امام خامنه ای (مدظله العالی)، رساله دکتری رشته امنیت ملی، دانشکده امنیت ملی ، دانشگاه دفاع عالی.
 5. خاتمی محمد(1376)، از دنیای شهر تا شهر دنیا، تهران: نشر نی
 6. ریاحی، اعظم؛(1390)، «تأثیر حضور مهاجران در وضعیت اجتماعی و اقتصادی زاهدان»، فصلنامه گنجینه اسناد، سال بیست و یکم، ص 16-33.
 7. روشندل، جلیل (1395)، امنیت ملی و نظام بین المللی، تهران: انتشارات سمت
 8. زرقانی، سید هادی وموسوی، سیده زهرا؛(1391)، «مهاجرت بین المللی و امنیت ملی»؛ فصل­نامه مطالعات راهبردی، سال شانزدهم، شماره اول، بهار1392، ص 7-26.
 9. سید شکری، میر محمد رضا. استاد رحیمی، رضا، پیامد های ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه، 2/1/1387:http://sociologyofiran.com

10. صادقی، فاطمه؛(1386)، «مقالات ویژه: دولت ایران و مهاجرین افغان: تغییر سیاست و تحول هویت»، مجله گفتگو، شماره 50.

11. علوی، محمود(1381)تاثیر مهاجرت افاغنه بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران( با تاکید بر مسئله اشتغال)، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی

12. گنجی، منوچهر(1382) حقوق بین الملل عمومی، تهران: دفتر مطالعات امور خارجه

13. لهسائی زاده، عبدالعلی(1368؛، نظریات مهاجرت، تهران: نشر نوید.

14. ماندل، رابرت(1387)، چهره متغیر امنیت ملی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ دوم، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی