راهکارهای راهبردی توسعه گردشگری با استفاده از مدل swot (مطالعه موردی: شهر کوزران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

چکیده

امروزه گردشگری به عنوان سومین بخش بزرگ اقتصادی در جهان شناخته می‌شود و برنامه‌ریزی گردشگری، زمینه را برای توسعه پایدار جامعه فراهم می‌کند. بدون وجود امکانات زیر بنایی و خدمات نمی‌توان باعث توسعه پایدار صنعت گردشگری شد با توجه به پتانسیل بسیار بالای شهر کوزران در زمینه گردشگری و توریستی، تحقیق حاضر با استفاده از روش پیمایش، مطالعات میدانی و تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها به شیوه سوات (swot)، به ارائه راهبردهایی در جهت توسعه گردشگری منطقه کوزران پرداخته است. جمع‌آوری اطلاعات لازم به منظور تدوین راهبردهای توسعه صنعت گردشگری شهر کوزران با دو روش کتابخانه‌ای و میدانی انجام شده است. همچنین از روش پرسشنامه ‌و مصاحبه استفاده شده است. نتایج به دست آمده بیانگر چیرگی ضعف‌ها نسبت به قوت‌ها از یک سو و برتری فرصت‌ها نسبت به تهدیدها از سوی دیگر است. در حقیقت، نقاط ضعف عامل اصلی به حداکثر نرسیدن ظرفیت‌های توسعه گردشگری شهر کوزران هستند. بنابراین راهبردهایی که بیشتر معطوف به استفاده از فرصت‌ها برای تقلیل نقاط ضعف هستند، پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Strategies for Tourism Development Using the Swot Model (Case study: Kouzaran city)

نویسندگان [English]

  • zahra zamani 1
  • nazanin azizi 2
1 tabriz university
2 Islamic Azad University, Kermanshah
چکیده [English]

Today, tourism is recognized as the third largest economic sector in the world and Tourism planning provides a platform for sustainable development of the community. Without infrastructure and services, the tourism industry can not be sustainable development
. Considering the high potential of the city of Kouzaran in the field of tourism, the present study uses a survey method, field studies and determination of strengths, weaknesses, opportunities and threats in the Swot model, provides strategies for development of tourism in the Kouzaran area. , Gathering the necessary information for the development of strategies for the development of tourism industry in the city of Kouzaran with two methods of library and field studies. Questionnaires and interviews have also been used. The results show the overcoming of weaknesses relative to strengths on the one hand and the superiority of opportunities to threats on the other. In fact, the weaknesses are the main factor in maximizing the capacity of the development of tourism in the city of Kouzaran. Therefore, strategies that are more focused on taking advantage of opportunities to reduce the weaknesses are suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Swot model
  • Kouzaran
- اعرابی، سید محمد(1385)، درسنامه برنامه­ریزی استراتژیک، دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران.
-بدری، سید علی؛ رضوانی، محمد رضا؛ ترابی، ذبیح الله؛ ملکان، احمد.(1394)، متاسواتابزاریاستراتژیکیبرایبرنامه­ریزیگردشگریپایدار،موردمطالعهروستایمیغان، مجله برنامه­ریزی توسعه گردشگری، سال چهارم، شماره13، صص 50-29.
-بمانیان، محمدرضا؛ هادی، محمودی نژاد. (1386)،بررسییکضرورت: التزامتحقق­پذیریشهرسازیالکترونیک: مفاهیموچالش­ها، همایش گردشگری الکترونیک مهر.
-تقوایی، مسعود؛  وارثی ،حمیدرضا، صفر آبادی، اعظم؛ عواملموثربرتوسعهگردشگریدرشهرکرمانشاه . (1391)،  فصلنامه علمی پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران، دوره جدید، سال 10،  شماره33.
- رضایی، ،محمدرضاا؛ خاوریان گرمسیر، امیررضا؛ چراغی، رامین. (1394)، برنامه­ریزیراهبردیفضاییشهرهایکوچکاندامبااستفادهازمدل (meta swot ) مطالعهموردی: شهرتفتدراستانیزد، نشریه پژوهش­های جغرافیایی برنامه­ریزی شهری، شماره 4، صص 486-467.
-صیدایی، سید اسکندر؛ رستمی، شهین. (1391)، سنجشتاثیراتاقتصادی- اجتماعی- فرهنگیتوسعهگردشگری، نمونه موردیکرمانشاه، مجله علمی پژوهشی برنامه­ریزی فضایی، سال دوم ، شماره 3، صص 110-95.
-فرجی، عبدالله؛ صادق، ابراهیم؛ سکینه، امینیان. (1391)، تاثیراتگردشگریدرتوسعهپایدارمناطقخشکونیمهخشکروستایی، اولین همایش ملی توسعه.
-کارگر، بهمن. (1386)، توسعهشهرنشینیوصنعتگردشگریدرایران ازمفهومتاراهکار، جلد اول، چاپ اول، انتشارات سازمان جغرافیایی نیرو های مصلح، تهران.
-لی، جان. (1387)، گردشگریدرتوسعهجهانسوم، ترجمه عبدالرضا رکن الدین افتخاری و همکاران، تهران چاپ و نشر بازرگانی.
-منتظری، زهرا؛ شهابیان، پویان؛ موسوی، یوسف. (1396برنامه­ریزیراهبردیاکولوژیکیدرراستایپایدارشهریباکاربستتکنیکمتاسوات،موردپژوهشمنطقه 22 تهران، سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار، تهران.
-موحد، علی؛ شکویی، حسین. (1381)، شناختالگویفضاییتوریستیشهراصفهانبااستفادهازجیایاس، نشریه مدرس علوم انسانی، دوره 6، شماره 4، صص 94-71.
-مهر دانش، گونا؛ نوری، کامران. (1397)، ارزیابی و تحلیل عوامل موثر در توسعه و اقامت گردشگری روستای هدف گردشگری مطالعه موردی (روستای دشه)، جغرافیا و روابط انسانی، دوره 1، شماره 2، صص 81-59.
-doswell (1997) tourism: how effective management makes different butterworth and heinemam.
-gunn,g,a(2002),tourism planning: concepts,basicsand cases,new york and London.
-William, A.M. and Hall (2000), Tourism and Migration: New relationships between production and consumption, Tourism Geographies, 21, 5-27.