بررسی تفاوت بین رضایتمندی، انتظارات و نگرش زنان و مردان جامعه روستایی در خصوص گردشگری روستایی(مورد مطالعه شهرستان ایذه در استان خوزستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

متخصصان سراسر جهان اتفاق نظر دارند که برنامه‌های توسعه جز با مشارکت زنان به ویژه زنان روستایی نمی‌تواند پایدار و موفق باشد و صنعت گردشگری نیز از این قاعده مستثنی نبوده و همسو بودن مهارتها و توانمندیهای ویژه زنان و نیازمندیهای صنعت گردشگری همچون تهیه غذا، مهمانداری و صنایع دستی توجه به مشارکت این قشر از جامعه روستایی در فرایند برنامه‌ریزی جهت توسعه فعالیتهای گردشگری را ضروری‌تر می‌سازد که متأسفانه شواهد موجود نشان از عدم مشارکت قشر زنان دارد. با وجود این که زنان عهده‌دار بخشی از فعالیت‌های این صنعت هستند اما از عایدات ناشی از آن چیزی نصیب‌شان نمی‌شود. ذکر این نکته ضروری است که بدون مشارکت مردم محلی بویژه زنان روستایی در برنامه‌ریزی جهت توسعه فعالیت‌های گردشگری و نیز عدم دانش و آگاهی از درک و نگرش این قشر از جامعه میزبان نسبت به پیامدهای این صنعت نمی‌توان امید موفقیت در کسب منافع ناشی از این صنعت و در نهایت نیل به توسعه پایدار امید چندانی داشت. لذا در این پژوهش که یک پژوهش پیمایشی ـ توصیفی است با استفاده از ابزار پرسشنامه به بررسی و تحلیل جنسیتی رضایتمندی، انتظارات و نگرش جامعه میزبان که ساکنان هشت روستا از شهرستان ایذه در استان خوزستان (325 نفر حجم نمونه براساس جدول تاکمن و نمونه گیری به روش تصادفی ) پرداخته شد و تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم افزار SPSS صورت گرفته‌است. نتایج حاکی از نگرش مثبت زنان نسبت به پیامدهای گردشگری روستایی در این شهرستان می باشد. همچنین میزان رضایتمندی، نگرش و انتظارات زنان نسبت به مردان از گردشگری بیشتر بوده و بین زنان و مردان در این متغیرها تفاوت‌های آماری معنی‌داری وجود داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gender analysis of resident'ssatisfaction, attitudes and expectations among rural tourism

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Soleimani Harooni
  • bahman khosravipour
  • masoud baradaran
  • mansour ghanian
agricultural university
چکیده [English]

Villages have special cultural and natural attractions, potential and actual potential for attracting tourists considerably and thus gain from this industry that is known as "clear industry" and can be as a strategy to achieve sustainable development. All experts worldwide agree that the only development programs is the participation of women, especially rural women that can be successful and sustainable tourism and the exception was not being aligned to skills and abilities of women and special needs such as food industry, tourism, and hospitality industries manually according to these classes of rural community participation in planning process for development of tourism activities, which evidence against this is despite the women responsible part of the activities of this industry, but the revenues from what is not for them . Note that without the participation of local people, particularly rural women in planning for development of tourism activities and lack of knowledge and understanding attitude of the host society toward the impacts of this industry can'nt hope for success in business and industry benefits, to achieve sustainable development found. This study is a descriptive study using survey questionnaires to the gender analysis of satisfaction, expectations and attitudes of the residents of eight villages Izeh city in Khuzestan province (325 cases based on sample size table Tuchman) has been discussed and analyzed by SPSS software. Results indicate a positive attitude towards the impacts of women in rural tourism in this city and the satisfaction, attitudes and expectations toward more men and between women and men in these variables was existed a significant difference.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender analysis
  • Rural women
  • Rural tourism
  • Tourism Area Life Cycle
آخوندی، ا.، چیذری، م و نوروزی، ا. 1387. فاکتورهای موثر بر نگرش کشاورزان یزد نسبت به کشاورزی پایدار. اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران. اهواز. صص: 220-214.
2- چهارسوقی، ح.، میردامادی، م و بابایی، ف. 1387. بررسی ارتباط بین دانش اکولوِیکی زنان کشاورز انزلی نسبت به استانداردهای کشاورزی پایدار. . اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران. اهواز. صص: 273-267.
3- مرادی نژاد، ه و شیرزاد، ن. 1382. گردشگری و توسعه روستایی در ایران. جهاد. سال 23. شماره 256. صص: 61-66.
4- مصطفی نژادیان، م. 1389. تبیین و بررسی جنبه های توسعه گردشگری روستایی براساس جنسیت: مطالعه موردی بخش کن. پایان نامه کارشناسی ارشد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان 
5- مقصودی،ا و باقری منصورفر،.س. 1387. توسعه فرهنگی شهرستان ایذه. قابل دسترس در سایت: www.eizeh.com
 
 
6-Amy D. and Esther G.B. (2009) .Local perceptions of tourism as indicators of destination decline, Tourism Management, 2009(30): 512–521.
7-Anthopoulou, Th.2010. Rural women in local agrofood production: Between entrepreneurial initiatives and family strategies. A case study in Greece. Journal of Rural Studies 26 (2010) 394e403. available at: www.elsevier.com/locate/jrurstud
  .
8-Aref , F. 2011. The Effects of Tourism on Quality of Life: A Case Study of Shiraz, Iran . Life Science Journal, Volume 8, Issue 2, 2011. http://www.lifesciencesite.com
 
9-Byrd,E.T., Bosley,H.E and Dronberger,M.G.2008.Comparisons Of Stakeholder Perceptions Of Tourism Impacts In Rural Eastern North Carolina.Tourism Management, xxx.,pp:1-11
 
10-Degang,W & Xiaoting,H.2006.Coincidence And Upgrade: A Typical Case Study Of Rural Ecotourism Development. Chiness Journal of Population,Resource and Environment.Vol.4.No.1.PP: 45- 53
11-Dieke,P.2005. Critical Success Factors for Tourism Development in Less Development Countries (LDCs). Presented at the ‘Debate on Tourism in the Toolbox of Development Projects’ .University of Leuven. Belgium.11 October 2005.
 
12-Haldar,p. 2007. Rural Tourism- Challenges and Opportunities. International Marketing Conference on Marketing & Society.pp:111-129.
13-Haldar,p. 2007. Rural Tourism- Challenges and Opportunities. International Marketing Conference on Marketing & Society.pp:111-129.
 
14-Min, Zh., Xiaola, P and Bihu,W. 2006.Residents’ perceptions on Tourism Impacts andAttitudes——A Case Study of Pingyao Ancient City .
15-Mishra,M.J.,Dash,N.l.2003.Revitalisation Of Rural Areas Thrugh Tourism. Proceedings of the Third International Conference On Environment and Health.Chennai;India,15-17 december.pp:113-116.
16-Monterrubio,J.C.2007.Tourism Impact Assessment: A Critical Review of Tourism Perception Studie..International Tourism Biennial.pp179-189.
17-Pesters, L.W.J. and Ateljevic, I. (2009).Women Empowerment - Entrepreneurship Nexus in Tourism: Processes of Social Innovation. In: Tourism and Entrepreneurship: International Perspectives / Ateljevic, J. and Page, S. (eds) Oxford: Elsevier Ltd.
18-Souphin, V., Noth, H and Park, Ch.2015.A COMPARISON OF RESIDENTS’ ATTITUDES TOWARD SUPPORTING TOURISM DEVELOPMENT: A CASE STUDY OF VANGVIENG DISTRICT, VIENTIANE PROVINCE, LAO PDR. International Journal of Development Research, Vol. 05, Issue, 10, pp. 5830-5837,October, 2015
19-Wang, Y and Pfister. R.2008.Residents' Attitudes Toward Tourism and Perceived Personal Benefits in a Rural Community.Journal of Travel Research,Vol.47.pp:84-93