تحلیل کارکردی سیستم حمل و نقل عمومی درون شهری (مورد پژوهی:شهر ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم زمین

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی تهران،ایران

چکیده

رشد روز افزون جمعیت شهرها بخصوص در کشورهای در حال توسعه باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی در شهرها شده است که یک بخش آن مربوط به بحث حمل‌ونقل درون شهری می باشد که چالش‌های همچون افزایش زمان سفر، آلودگی زیست محیطی، مشکلات روحی و روانی دنبال دارد. لذا مدیران شهری به دنبال سیستم های جایگزین برای کاهش استفاده از خودرو شخصی و تردد آسان و سریع در داخل شهرها می باشد. در همین راستا استفاده از حمل‌ونقل عمومی به عنوان یکی از راهکارها در جهت کاهش حجم استفاده از خودرو شخص می باشد. در نتیجه نحوه مطلوب خدمات رسانی و کارکرد در این بخش می تواند رضایت مندی شهروندان را در پی داشته باشد و موجب کاهش حجم خودرو شخصی در راه های درون شهری گردد. با توجه به اهمیت حمل‌ونقل عمومی و ویژگی های کالبدی و توپوگرافی شهر ایلام اهمیت استفاده از سیستم حمل ونقل درون شهری را دو چندان کرده است در همین راستا در این پژوهش که به روش تحقیق تحلیلی- توصیفی به بررسی کارکرد سیستم حمل ونقل عمومی درون شهری شهر ایلام پرداخته شده است. نتایج یافته‌ها حاکی از آن است که سیستم حمل و نقل عمومی شهر ایلام از نظر خدماتی دهی و کارکردی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و عدم رضایت شهروندان را به دنبال داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Functional Analysis of Intra-Urban Public Transport System   (Case Study: Ilam City)

نویسندگان [English]

  • lotfali Kozegar Kaleji 1
  • sajjad darabi 2
1 Shahid beheshti university.faculty of earth sciences
2 Master of Geography and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The growing population of cities, especially in developing countries, has caused a lot of problems in cities, one part of which is the issue of intra-urban transport, with challenges such as increased travel time, environmental pollution, mental and psychological problems Follows. So, city managers are looking for alternative systems to reduce the use of personal cars and easy and fast traffic within cities. In this regard, the use of public transport as one of the ways to reduce the volume of use of a person's car. As a result, the optimal service and function in this sector can lead to citizens' satisfaction and reduce the volume of personal car in the city. Considering the importance of public transportation and the physical and topographical features of the city of ilam, the importance of using the inland urban transport system has doubled. In this study, the analytical-descriptive research method has investigated the functioning of the city's public transport system ilam has been dealt with. The results of the findings indicate that the public transportation system of ilam city is not in desirable condition in terms of servicing and function and has resulted in dissatisfaction of citizens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public transportation within the city
  • satisfaction
  • Ilam
  • citizen
-         ابراهیم زاده، عیسی؛ بهارلو، عباس (1391)  فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،سال27، شماره سوم، پاییز1391، شماره پیاپی106. 
-         امینی نژاد، سید رامین؛ افتخاری، قدرت (1389) مقدمه ای بر برنامه ریزی حمل و نقل شهری، انتشارات دانشگاه پیام نور.
-          باقی (1388) بررسی ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهر تبریز، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند.
-         بهارلو، عباس (1388)  بررسی و تحلیل عملکرد حمل و نقل عمومی شهر زاهدان مورد سیستم اتوبوس رانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه زاهدان.
-         بیناباجی، فروغ (1372) بررسی و تحلیل مسائل ترافیکی شهر مشهد (حمل و نقل عمومی)، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فردسی مشهد.
-         پوراحمد، احمد؛ حسینی، علی؛ اروجی، حسن؛ علیزاده، محمد (1392) اولویت سنجش راهبردهای توسعه گردشگری فرهنگی در منطقه ی الموت قزوین، پژوهش جغرافیای انسانی، دوره 45، شماره3، صص 17-1.
 
-         پرنیان، بهمن (1376) بررسی وضعیت سامانه اتوبوسرانی کشور (وضع موجود، نارسایی ها و راهبردها)، انتشارات وزارت کشور، چاپ دوم.
-         تاجداری و اکبری (1387) رهیافت‌های بین الملی حمل و نقل عمومی شهری، مجله جسارتهای شهری شماره‌های 26و27.
-         تقوایی،  مسعود ؛ وقایی، ابوذر (1387) برنامه ریزی و مدیریت سامانه اتوبوسرانی شهری، انتشارات کنکاش اصفهان.
-          جهانشاهلو، ل؛ حمیدی (1385) برنامه ریزی شهری و نقش آن در دستیابی به حمل و نقل پایدار شهری، هفتمین کنفرانش حمل و نقل ترافیک ایران.
-         ذکاوت، ذبیح الله (1392) بررسی مسائل و مشکلات حمل و نقل اتوبوس شهری در شبکه شهری یاسوج، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد.
-         خطیبی، محمد شاهد (1381) بررسی سیستم اتوبوس‌رانی شهری کشور مورد نمونه شهر تبریز(وضع موجود- معضلات و تنگناها- راهبردها)، پایان نامه کارشناسی ارشد،.دانشگاه تبریز.
-         عباس زادگان، م؛ رضا زاده، ر؛ محمدی، م؛ علی پور ، س (1389) اهمیت حمل و نقل پایدار شهری در توسعه پایدار شهری، نشریه هویت شهر، سال چهام، شماره 6.
-         عمران زاده، بهزاد؛ قرخلو، مهدی؛ پور احمد، احمد (1389) ارزیابی و تحلیل کارایی سامانه حمل و نقل BRT و رضایت عمومی از آن در کلان شهر تهران، مجله پژوهش های جغرافیای انسانی،شماره73
-         فرج الهی، عاطفه (1390) ارزیابی و تحلیل عملکرد حمل و نقل عمومی درون شهری(مطالعه موردی: منطقه 1 اتوبوس­رانی تبریز)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
-          مرآتی، امیرعلی (1385) سازمان طراحی شهری با محوریت حمل و نقل عمومی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
-         مهندسین مشاور طراحان تردد تهران (1385) مطالعات طرح ساماندهی حمل و نقل و ترافیک شهر زاهدان، جلد3.
-         مهندسین مشاور طرح آمایش، طرح توسعه و عمران حوضه نفوذ و تفصیلی شهر ایلام، جلد دوم، سازمان مسکن و شهرسازی استان ایلام، (1386) .
-         نورمند (1379) بررسی عوامل موثر در وضعیت حمل و نقل ترافیک(عبور و مرور) محمور فرهنگی و تاریخی تبریز، مرکز آموزش مدیریت دولتی آذربایجان شرقی
 
 
 
-Cervero,Robert and chang deok kang (2010), “Bus Rapid Transit Impacts On Land Uses and Land Values in Seoul,Korea.”Transport Polict
      -Exhibiting the Empire. The Tribune, Chandigarh. http://www.tribuneindia.com/2004/20040905/spectrum/art. htm. Retrieved on November 6 2008
      -Gurr, Robert. (2005). Fords Magic Skyway and the People Mover [Documentary]. United States: Extinct Attractions Clu
      -Hood, Christopher p .(2006). Shinkansen – From Bullet train to Symbol of Modern Japan. Routledge
      -Ira L, Swett. (1980). Cars of the Sacramento Northem. Los Angeles, CA: Interurban Press
     -Le Grand J. et all (1987). The Economics of Social Problems. 2 Ed. Macmillan Press
       -McKelvey, Jr. Wm, (1988). Lehigh Valley Transit Company s Liberty Bell Route- a Photo graphic History=300 photographs.
       -Moon, Christopher  p. (1994). Shinkansen – From Bullet Train to symbol of Modern Japan. Routledge
     -  McDonnell, Simon and Moira Zllner. (2011), “Exploring the Effectiveness of Bus Rapid Transit, a Prototype Agent-based Model of Commuting Behavior”, Transport Policy, Available Online, June 2011.
      -Rawsome and McGuire(1956). A Treasury: A Century of American Streetcars, Horse cors, Cable Cars, Interurban, and Trolleys. McGraw Hill Iocation, New York
      -Simmons, Jack; Biddle, Gordon (1997). The Oxford Companion to British Railway History: From 1603 to the 1990. Oxford: Oxford University Press
      -Swett, Ira L. author and publisher (1953 to 1957). (1997). Pacific Electric Railway Northern District; PE Southern District; PE Western District; cars of the Pacific (4 separate volumes plus addendums. Glendale, CA: Interurban press
      -Swett, Ira L. plus numerous other authors. (1943 to1988). (2003). Ninety seven soft cover Publications about U.S. interurban and electric railroads . Glendale/ South Gate, CA : Interurban Press