قابلیت اکو توریسمی و ژئوتوریسمی ژئو پارک در توسعه گردشگری (مطالعه موردی غار قوری قلعه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پیام نور _شهرستان پاوه _استان کرمانشاه _ایران

چکیده

امروزه ،ژئو پارک ،باعث حفاظت محیط زیست وایجاد مناطق حفاظت شده ،پارک های ملی در سراسر جهان به وجود آمده. اقتصادی منطقه ای ، تحت عنوان ژئوپارک نام گرفتند محدوده مطالعاتی قوری قلعه در استان کرمانشاه ، و شهرستان پاوه قرار گرفته است. از بزرگترین غارهای آبی خاورمیانه به شمار می رود وبادارا بودن قابلیت های بسیار قابل توجه ،توانایی آن را دارد که به یکی از کانون های مهم گردشگری تبدیل شود .از قابلیت های این ژئوپارک برای گردشگری ،اکوتوریسم و در کنار آن ژئوتوریسم است، که می تواند علاوه بر طبیعت گردان داخلی،زمینه ساز جذب گردشگران خارجی شود.در این پژوهش سعی برآن شده که جاذبه ی ژئوتوریستی بررسی شودوبدین منظور نوشتار حاضر را براساس جدول SWOT مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد و در نهایت به ارائه راهبردهایی در جهت توسعه گردشگری ودر نهایت توسعه منطقه می پردازد.یافته های مطالعات کتابخانه ای و میدانی بیانگر آن است که توسعه ژئوتوریسم پایدار که ریشه در توسعه پایدار دارد می تواند منجر به اهداف حفاظت از محیط و درآمدزایی رفاه و بهبود کیفیت زندگی جوامع محلی و ارتقاء منابع گردشگری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geo-tourism and ecotourism capabilities of geo-park in tourism development (case study of Qouri Qaleh Cave)  

نویسنده [English]

 • Maryam Salimi
Message Noor of Paveh Province of Kermanshah Province of Iran
چکیده [English]

Today, Geo Park has created environmental protection and the creation of protected areas, national parks around the world. The regional economy was named Geopark. The study area of ​​Qur'a castle is located in Kermanshah province and the city of Paveh. It is one of the largest caves in the Middle East, and it has the ability to become one of the most important hotspots in the Middle East. The potential of this geopark for tourism is ecotourism and, besides it, geotourism. In addition to the nature of the internal battalion, it is possible to attract foreign tourists. In this research, we have tried to investigate geo-tourism attraction in order to analyze the present article in accordance with the SWOT table, and finally to provide strategies for tourism development. Ultimately, the region develops.Findings from library and field studies indicate that the development of sustainable geotourism, which is rooted in sustainable development, can lead to environmental conservation and welfare benefits and improve the quality of life of local communities and the promotion of tourism resources.

کلیدواژه‌ها [English]

 • خانم صادقی: Keywords: Natural Attractions
 • Sustainable Development
 • Castles
 • SWOT Pattern
 1. . اختر، مژگان. 1391، جاذبه های گردشگری کرمانشاه، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.
 2. . اکبری، علی و قرخلو، مهدی. اکوتوریسم مفهومی نو در جغرافیای گردشگری. 1389. نشر انتخاب.
 3. . ابوتراب، پ ،میر کاظمیان، م و فتوت رودسری، حسین.، (1386). اطلس ژئوتوریسم استان کرمانشاه، وزارت صنایع ومعادن و پایگاه علوم زمین، 54 ص
 4. . اکبر پور ،محمد.نور بخش ،فاطمه(،1389)،نقش اکوتوریسم در توسعه ی پایداری شهری و روستایی نمونه موردی:"جزیره قشم"،مسکن و محیط روستا ،شماره 132،زمستان89
 5. . اطلاعاتی از میراث فرهنگی استان کرمانشاه در رابطه با منطقه موردی"غار قوری قلعه"
 6. . ایدینگتن، جی.ام. م 3113 ، اکوتوریسم، مترجم اسماعیل کهرم، تهران: انتشارات سازمان محیط زیست.
 7. . انتظامی،مژگان؛آقایی پور،یوسف(،1392) بررسی پتانسیل های اکوتوریسم وژئوتوریسمی منطقه نمونه گردشگری بیستون با استفاده از تکنیک سوآت،مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری ،سال پنجم،شماره شانزدهم،بهار1393،صص 88-75
 8. . پاپلی یزدی محمدحسین و سقایی مهدی ، 1385گردشگری (ماهیت و مفاهیم) سمت.
 9. . پاپ زن،عبدالحمید؛قبادی*،پرستو؛زرافشانی،کیومرث(1389)، مشکلات و محدودیت های گردشگری روستایی با استفاده از نظریه بنیانی (مورد: روستای حریر، استان کرمانشاه)
  1. 01. تقی زاده، زهرا. ( 1391 ). رتبه بندی مناطق نمونه گردشگری ایران (مورد مطالعه: استان کرمانشاه). پایان نامه ی کارشناس ارشد رشته ی جغرافیا و برنامه ریزی توریسم، به راهنمایی دکتر غلامرضا نوری، زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
  2. 11. جاذبه های گردشگری کرمانشاه (سرزمین سنگ وآب)،ویژه نامه 1391،سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان.
  3. 21. جوان ،جعفر.سقایی،مهدی(.1382).»توان های محیط های طبیعی ایران و بهره وری گردشگری «،مجله علوم جغرافیایی ،دانشگاه تربیت معلم تهران ،ش 1.
  4. 31. حاج علیلو،بهزاد .نکوئی صدر ،بهرام( 1390)،ژئوتوریسم ،دانشگاه پیام نور ،چاپ اول،تهران.
  5. 41. خالدی مکی، محمد. 1390، جاذبه های گردشگری اورامانات، نشر موسسه فرهنگی، هنری و سینمایی کوثر.
  6. 51. خوش رفتار،رضا.امری کاظمی،علیرضا(.1390)،ژئوپارک های اتریش ،علوم زمین و معدن،شماره16-اردیبهشت ماه 09.
  7. 61. درام اندی، مور آلن. مقدمه ای بر برنامه ریزی و مدیریت اکوتوریسم، ترجمه دکتر محسن رنجبر، 1390، نشر آییژ.
  8. 71. رامشت ،محمد حسین .فیض الهی ،مریم(.1392)،الویت گذاری و رتبه بندی کانون های گردشگری دشت ابراهیم آباد یزد،مجله علمی-پژوهشی برنامه ریزی فضایی (جغرافیا)،سال سوم ،شماره دوم ،تابستان 1392،صص 81-1.
  9. 81. رامشت ،محمد حسین( 1388)،ژئوتوپ های یزد و جاذبه های آن جغرافیا و توسعه ،ش 13،صص 06-

  47،دانشگاه سیستان و بلوچستان.

  1. 91. سعیدنیا، احمد ،( 1382 ) ،سرشت استراتژیک برنامه ریزی و مدیریت شهری، فصلنامه مدیریت شهری، شماره

           41 ، ص ص 6-13            .

  1. 02. صفر آبادی،اعظم(.1388)،برنامه ریزی و طراحی جغرافیایی محیط های جاذب گردشگری در شهر کرمانشاه ،پایان نامه ی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،به راهنمایی مسعود تقوایی ،اصفهان:دانشگاه ،گروه جغرافیا.
  2. 12. ضرابی، اصغر؛ محمدی، جمال؛ باباخانزاده، ادریس(،1390)، تحلیلی بر جاذب هها و تسهیلات گردشگری منطقه اورامانات، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال 22 ، شماره پیاپی 34 ، شماره 3، پاییز 1390
  3. 22. ضرابی،اصغر.صفرآبادی،اعظم(.1391)،ارزیابی توسعه اکوتوریسم پایدار در شهر کرمانشاه ،نشریه علمی پژوهشی جغرافیا وبرنامه ریزی ،سال 17،شماره ی 46،زمستان 1392،صفحات 170-147.
  4. 32. ضرابی، اصغر؛ محمدی، جمال؛ باباخانزاده، ادریس(،1390)، تحلیلی بر جاذب هها و تسهیلات گردشگری منطقه اورامانات، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال 22 ، شماره پیاپی 34 ، شماره 3، پاییز 1390
  5. 42. علایى طالقانى، محمود. ژئومورفولوژى ایران. قومس. 1382.
  6. 52. قره نژاد، ح( ،.1386). مقدمهای بر توسعه گردشگری و مهمان پذیری، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، 175
  7. 62. قره نژاد ،حسن(.1374).مقدمه ای بر اقتصاد و سیاستگذاری توریسم،اصفهان:انتشارات مانی.
  8. 72. گلکار،کورش(،1385).مناسب سازی تکنیک تحلیلی سوآت(swot) برای کاربردی در طراحی شهری،نشریه علمی-پژوهشی صفه،شماره 14.
  9. 82. لاندبرگ، دونالد ای. ( 1383 )، اقتصاد گردشگر . ی ترجمة محمدرضا فروتن . تهران : شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
  10. 92. میرزایی،رحمت(،1388)،تأثیر توسعه ی گردشگری روستایی بر اشتغال در منطقه ی اورامانات کرمانشاه ،فصلنامه روستا و توسعه ،سال12،شماره 4،زمستان 1388،صفحات 94-76
  11. 03. مهندسین مشاور تدبیر شهر ، ( 1384 )، طرح جامع توسعه گردشگری استان کرمانشاه، مرحله اول(وضع موجود)،جلد اول،کرمانشاه.
  12. 13. مهدی آبادی.، (1383). اکوتوریسم استان کرمانشاه، کتابچه سال میراث فرهنگی استان کرمانشاه، 23 ص
  13. 23. مافی عزت اﷲ و مهدی سقایی، ( 1388 )، کاربرد مدل MS-SWOT در تحلیل مدیریت گردشگری، مطالعه ی موردی: کلانشهر مشهد، فصلنامه جغرافیا . و توسعه، شماره 14
  14. 33. نوجوان، محمدرضا .سید ابوالقاسم میر حسینی.رامشت ،محمد حسین(.1386)،ژئوتوپ های یزد و جاذبه های آن .جغرافیا و توسعه شماره31-بهار 1388.صفحات 06-74.
  15. 43. نوری، غلامرضا. فتوحی، صمد. تقی زاده، زهرا(.1391)، اولویت بندی قطبهای گردشگری استان کرمانشاه براساس پتانسیل مناطق نمونه ی گردشگری با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره ی تاپسیس، جغرافیا و پایداری محیط، شماره 4، پاییز 139، صص. 49-75
  16. 53. نکوئی صدری،بهرام(1388)،مبانی زمین گردشگری با تأکید بر ایران ،سمت،چاپ اول، تهران.
  17. 63. نوری، غلام رضا؛ تقی زاده، زهرا(1391)، ارزیابی آسایش زیست اقلیمی سراب نیلوفر با شاخص های (Evanz) و(Thermo-hydrometric)جهت فعالیتهای بومگردی، فصلنامه علمی پژوهشی اکوبیولوژی تالاب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
  18. 73. ولدبیگی، برهان الدین، ( 1388 )، نگاهی به جاذبه های گردشگری اورامان، نشر احسان، چاپ دوم.
  19. 83. نکوئی صدری ،ب(،1388)،مبانی زمین گردشگری با تاکید بر ایران ،اول( 211)،سمت،تهران

  -93 Akca, hasan .(2006), Assessment of RuralTourism in Tourky Using SWOT Analysis,journal of Applied Sciences 6(13), pp 2837-2839.Chakraborty, Ahana& Chakravarti, B. K.(2007), Global Tourism, APH publishingCorporation, New Delhi.

  -04 Butler, R. W. (1980), “The concept of a tourist area cycle of evolution.implications for management of resources”. Canadian Geographer,Vol. 24, No. 1.

  -14 Das, Jayoti & Dirieno, Cassandra. E. (2009),Global Tourism Competitiveness &Freedom Of The Press, Journal Of TravelResearch, Volume 47, Namber 4, http://online.Segepub.com.

  42- Edwards, Deborah, Tony Griffin, BruceHayllar. (2008), Urban Tourism ResearchDeveloping an Agenda, Annals of TourismResearch, Vol. 35, No. 4, pp 10321052.

  -34 Leiper, Neil (1999), "A conceptual analysis of tourism–supportedemployment which reduces the incidence of exaggerated, misleadingstatistics about jobs". Tourism Management. Vol. 20, No. 5.

  -44 Kroph, K. (1996) Urban Tissue and the Character of Towns, Urban Design International, 1(3): 247-263.

  45- Sharply, Richard. (2002), Rural Tourism& thechallenge of tourism diversification: thecase of Cyprus, Tourism Management 23,and pp 233- 244.

  46-Andrasanu,A.,2009.”Geoeducation-a Key part of Geoconservation”,Studia Universitatis Babes-Bolyai,Geologia,Special Issue,MAEGS,p.16. 4-Dowling, R., Newsome, D. (Eds).,2006. “Geotourism”.Oxford: Elsevier Butter-worthHeinemann

  47-ProGeo,2011.”Conserving our shared Geoheritage-a Protocol on Geoconservation Principles”,Sustainable Site Use,Management,Fieldwork,Fossil and Mineral Collecting