قابلیت اکو توریسمی و ژئوتوریسمی ژئو پارک در توسعه گردشگری (مطالعه موردی غار قوری قلعه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پیام نور _شهرستان پاوه _استان کرمانشاه _ایران

چکیده

امروزه ،ژئو پارک ،باعث حفاظت محیط زیست وایجاد مناطق حفاظت شده ،پارک های ملی در سراسر جهان به وجود آمده. اقتصادی منطقه ای ، تحت عنوان ژئوپارک نام گرفتند محدوده مطالعاتی قوری قلعه در استان کرمانشاه ، و شهرستان پاوه قرار گرفته است. از بزرگترین غارهای آبی خاورمیانه به شمار می رود وبادارا بودن قابلیت های بسیار قابل توجه ،توانایی آن را دارد که به یکی از کانون های مهم گردشگری تبدیل شود .از قابلیت های این ژئوپارک برای گردشگری ،اکوتوریسم و در کنار آن ژئوتوریسم است، که می تواند علاوه بر طبیعت گردان داخلی،زمینه ساز جذب گردشگران خارجی شود.در این پژوهش سعی برآن شده که جاذبه ی ژئوتوریستی بررسی شودوبدین منظور نوشتار حاضر را براساس جدول SWOT مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد و در نهایت به ارائه راهبردهایی در جهت توسعه گردشگری ودر نهایت توسعه منطقه می پردازد.یافته های مطالعات کتابخانه ای و میدانی بیانگر آن است که توسعه ژئوتوریسم پایدار که ریشه در توسعه پایدار دارد می تواند منجر به اهداف حفاظت از محیط و درآمدزایی رفاه و بهبود کیفیت زندگی جوامع محلی و ارتقاء منابع گردشگری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geo-tourism and ecotourism capabilities of geo-park in tourism development (case study of Qouri Qaleh Cave)  

نویسنده [English]

  • Maryam Salimi
Message Noor of Paveh Province of Kermanshah Province of Iran
چکیده [English]

Today, Geo Park has created environmental protection and the creation of protected areas, national parks around the world. The regional economy was named Geopark. The study area of ​​Qur'a castle is located in Kermanshah province and the city of Paveh. It is one of the largest caves in the Middle East, and it has the ability to become one of the most important hotspots in the Middle East. The potential of this geopark for tourism is ecotourism and, besides it, geotourism. In addition to the nature of the internal battalion, it is possible to attract foreign tourists. In this research, we have tried to investigate geo-tourism attraction in order to analyze the present article in accordance with the SWOT table, and finally to provide strategies for tourism development. Ultimately, the region develops.Findings from library and field studies indicate that the development of sustainable geotourism, which is rooted in sustainable development, can lead to environmental conservation and welfare benefits and improve the quality of life of local communities and the promotion of tourism resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • خانم صادقی: Keywords: Natural Attractions
  • sustainable development
  • Castles
  • SWOT Pattern