ارزیابی‌عملکردشهرجدیدپردیس درارائه خدمات وراهبردهای ارتقاء‌آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 شهرداری تهران

چکیده

شهرهای جدید به عنوان یکی از وسیع ترین اقدامات در عرصه ی برنامه ریزی فضایی کشور و یکی از بزرگترین تصمیم گیری ها که حجم عظیمی از توان اجرائی و مالی کشور را به خود اختصاص داده است از اهمیت برخوردار است.به همین دلیل یکی از رسالت های برنامه‌ریزان و پژوهشگران در حوزه برنامه ریزی شهری رصدکردن عملکرد شهرهای جدید، جهت شناسایی مشکلات و نارسایی این شهرها و ارائه راهکارهایی برای تقویت آنها در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده است.درهمین راستاپژوهش حاضر نیز با بررسی عملکرد شهر جدید پردیس وشناسایی کم کاست های این شهر می‌باشد تاباارائه راهبردهایی بتوان مسیر جمعیت پذیری این شهر را هموارتر نمود.روش تحقیق توصیفی تحلیلی‌وبااستفاده ازابزار پرسشنامه می‌باشد.جامعه آماری این پژوهش تمام ساکنان شهر پردیس که در سرشماری سال1395 جمعیتی بالغ بر 73673نفر بوده است.برای تخمین حجم نمونه ازفرمول شارل کوکران استفاده شده است.که مطابق این فرمول حجم نمونه 383 نفر تخمین زده شده است.روش نمونه گیری دراین پژوهش تصادفی ساده در تمام سطح شهر پردیس بوده است.همچنین پژوهشگر به صورت ترکیبی (مشاهده،مصاحبه)به بررسی وضعیت شاخص های مورد نظر پرداخته است.نتایج این پژوهش حاکی ازآن بود که شهر پردیس نتوانسته است به افق جمعیتی قید شده در طرح جامع اش دست پیدا کند.درمرحله بعد مشخص گردید که شهر پردیس نتوانسته خدمات مورد نظر شهروندان(حمل و نقل،بهداشت ودرمان،اوقات فراغت وتفریحی،فضای سبز و فرهنگی و...)را برآورده سازد.بطوریکه این کمبودها موجب مهاجرت های آونگی شهروندان شهر پردیس به کلانشهرتهران شده است،وهرچند این شهرتوانسته است که از نظر تولید مسکن نسبتاموفق عمل کند اما عدم رشد همپای مسکن و خدمات مورد نظر ساکنان ازقدرت جاذبه این شهر کاسته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the performance of the new Town in pardis services and providing strategies for its upgrading

نویسندگان [English]

  • ahmad hatami 1
  • mazdak ahmadinejad 2
1 tehran uni
2 manycpaltehran
چکیده [English]

New towns are important as one of the widest efforts in the country's space arena and one of the largest decisions that make up a huge amount of the country's executive and financial capability. For this reason, one of the missions of planners and researchers in the field of urban planning is to monitor the functioning of new cities in order to identify the problems and disadvantages of these cities and provide solutions to strengthen them in achieving the goals set forth.In this regard, the present study, by examining the performance of the Pardis new city , and its low identification and deficiencies, seeks to improve the pathway of urbanization by presenting strategiesThe research method is descrip-tive-analytical and using the questionnaire tool. The statistical population of this study is all residents of Manasseh who in the 2016 census had a population of 73673 people To estimate the sample size, the Charles Cochran formula has been used. According to this formula, the sample size is estimated to be 383 people. The sampling method was simple random sampling in the whole city of the campus and the researcher combined (observation-interviewing) to examine the situation Indicators are con-sideredThe The results of this study indicated that the city of Pardis could not meet the needs of citizens such as transportation, healthcare, leisure and recreation, green space, cultural and ... so that the deficiencies caused the pendulum migrations of the citizens of the city of Pardis Tehran has become a metropolitan city, although the city has been relatively successful in terms of housing production, but the lack of growth along the housing and services of the residents has reduced the attractiveness of the city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New towns
  • Overflowability population
  • Tehran metropolis
  • Pardis New town
آتش،فرهاد،(1387)،شهرهای جدیدوآینده شهرنشینی در ایران،ترجمه وتخلیص،حسین حاتمی نژاد،ریحانه هاشمی،مجله شهرداریها،سال پنجم،شمار57
آتک،مهندسین مشاور،(1374)،طرح جامع شهر جدید پردیس ،تهران
آیتی،حمید،کمیلی،محمد،(1390)،تحلیلی برشهرهای جدید به عنوان بخشی از مداخله دولت در شهرنشینی (باتاکید بر دوره پس ازانقلاب اسلامی)،مجله شهر ایرانی اسلامی،شماره ششم.
ابراهیم زاده،عیسی،نگهبان مروی،محمد،(1383)،تحلیلی برشهرنشینی وجایگاه شهرهای جدید درایران،مجله تحقیقات جغرافیایی شماره4.
اکبرپور،محمد،میرزاجانی،مهدیه،(1389)،تحلیل عملکرد شهرهای جدیددرنظام شهری کشور،مجله پژوهش های برنامه ریزی شهری .
انتظاری،فاطمه،(1390)،ارزیابی عملکرد شهرهای جدید منطقه ی شهری تهران نمونه موردی:شهرجدیداندیشه،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علامه طباطبایی.
پاپلی یزدی،محمدحسین،سناجردی رجبی،حسین،(1393)،نظریه های شهر و پیرامون،انتشارات سمت،تهران.
پیکده،مهندسین مشاور،(1384)،بازنگری طرج جامع شهر جدید پردیس،تهران
داداشپور،بهنام،(1381)،ارزیابی میزان موفقیت شهرهای جدید در ایران نمونه موردی :شهرجدید سهند،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تبریز
زبردست ،اسفندیار ،(1383)،اندازه شهر . تهران .وزارت مسکن وشهرسازی ،مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری
زیاری،کرامت اله،(1378)،برنامه ریزی شهرهای جدید،انشارات سمت،تهران.
سرور،رحیم،صفوی،بیژن،دوریش ورچه زاده،بهروز،(1391)ارزیابی میزان موفقیت احداث شهر پردیس در جذب سریز های جمعیت کلانشهر تهران ،فصلنامه مطالعات مدیریت شهری
شرکت عمران شهرهای جدید ایران ،(1387)
صرافی، مظفر، توکلی نیا، جمیله، محمدیان مصمم، حسن. (1393). اندیشه های نو در برنامه‌ریزی شهری. تهران: قدیانی.
قرخلو،مهدی،پناهنده خواه،موسی،(1388)،ارزیابی عملکرد شهرهای جدید درجذب جمعیت کلانشهرها مطالعه موردی:شهرهای جدید اطراف تهران،مجله پژوهش های جغرافیای انسانی،شماره67.
مشکینی،ابوالفضل،سلیمانی،محمد،عزیزی،حسین،زارعی،معصومه،(1392)،ارزیابی میزان تحقق پذیری اهداف شهرهای جدید درایران(مطالعه موردی:شهرجدیدصدرا)،مجله مطالعات برنامه ریزی شهری
مرکزآمار ایران،(1395)،سرشماری عمومی نفوس و مسکن.
وارثی،حمیدرضا،احمدیان،مهدی،غلامحسینی،رحیم،(1392)،تحلیل وارزیابی عملکردجمعیت پذیری شهرهای جدید نمونه موردی:شهرجدید مهاجران،مجله پژوهش های برنامه ریزی فضایی
-UN-ESA (United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division)(2014). World urbanization prospects [highlights]. The 2014 revision. (ST/ESA/SER.A/352)
-World Bank.(1996),Liveable Cities for the21st Century