راه های تامین درآمد پایدار برای شهرداری ها در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی،دانشگاه سراسری،تبریز،ایران

چکیده

اگرچه ایجاد شهرها و پیدایش شهرنشینی دارای سابقه طولانی درایران می باشد ولی سابقه ی اداره شهرها به تاسیس بلدیه در سال 1286 (ه.ش) برمیگردد. با افزایش جمعیت وبخصوص جمعیت شهری بدلیل گسترش مهاجرت از روستا به شهر به وضوح بر افزایش جمعیت شهرها تاثیر گذاشته این افزایش جمعیت باعث افزایش مشکلات عدیده به شهر و شهرداری های کشورشده است.
پس برای پاسخگویی به نیازها ورفع مشکلات شهری ارائه خدمات مختلف در حیطه وظایف شهرداریها است ازآنجا که اداره مطلوب شهرها وارائه ی خدمات مناسب وانجام پروژه های شهری نیازبه اعتبارات کافی و هزینه میباشند، لذا شهرداری ها جهت انجام وظایف خود بایستی ازامکانات مناسب مالی بخصوص درآمدهای پایدار مناسبی برخورداربوده تا بتوانند در، رفع مشکلات شهری کوشا باشند.پس در این مقاله به بررسی درآمدهای شهرداریهای ایران وارائه راهکارهایی برای تامین منابع مالی و بخصوص منابع در آمدی پایدارپرداخته می شود.
واژه های کلیدی : شهرداری ، منابع درآمد ، درآمدهای پایدار، درآمدهای نا پایدار ، عوارض شهرداریها

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sustainable Income Sources for Municipalities in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Shouri
  • Reza Noahdi
Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Planning and Environmental Sciences, National University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Although the creation of cities and the emergence of urbanization has a long history in Iran, but the history of the city administration is based on the establishment of Baldia in 1286 (AH). With the increase in population, especially urban populations, due to the expansion of village-to-city migration, it has clearly affected population growth in cities. This increase in population has increased the problems for the city and municipalities of the country.
 Therefore, in order to meet the needs and solve urban problems, the provision of various services in the area of ​​municipal functions. Since the good offices of cities and the provision of appropriate services and the implementation of urban projects require sufficient funds and costs, so the municipalities must have adequate financial resources, especially sustainable incomes, to fulfill their duties. In order to be able to resolve urban problems. Therefore, this paper examines the revenues of the municipalities of Iran and provides solutions for financing of financial resources and, in particular, sustainable sources of income.
Key words: Municipality, Income funds, Income sustainability, Income stability, Municipal interests

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Municipality
  • Income funds
  • Income sustainability
  • Income stability
  • Municipal interests
1 - معزی مقدم ، حسین (1381) ، شیوه های تامین منابع درآمدی شهرداریها ، معاونت برنامه ریزی و توسعه ، انتشارات سازمان شهرداریهای کشور
2 – معاونت عمرانی دفتربرنامه ریزی وزارت کشور (1381) ، درآمدی برطرح مطالعاتی و شهری شهرداریها ، نشریه 29
3 – قلعه دار ، حسام(1382) ، مقایسه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪﻯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﻼﻧﺸــﻬﺮ ﻫﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻰ ، ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﻛﺎﻟﺒﺪﻯ ﺁﻥ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﻰ ﺍﺭﺷــﺪ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﻴﺮﺍﺯ.
4 - ﺁﻳــﺖ ﺍﻟﻬــﻰ ، علیرضا(1387) ، ﺗﺎﻣﻴــﻦ ﻣﺎﻟــﻰ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻫﺎﻯ ﭼﻜﻴﺪﻩ ﻫﻤﺎﻳــﺶ ﻣﺎﻟﻴﻪ ﻓﺮﺍﻧﺴــﻪ، ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭﺍﺕ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻫﺎ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ - ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ، ﺗﻬﺮﺍﻥ
5 –  قادری ، جعفر(1385) ، ﺍﺭﺯﻳﺎﺑــﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪﻯ  ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ، ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺳﻮﻡ ، ﺷﻤﺎﺭﻩ 3
6 -  شرزه ای ، غلامعلی  ﻭ ﻗﻄﻤﻴــﺮی ، ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ (1380) ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺭﻭﺵ ﻫــﺎﻯ ﺗﺎﻣﻴــﻦ ﻣﻨﺎﺑــﻊ ﻣﺎﻟــﻰ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻫﺎ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩﻯ: ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺷــﻴﺮﺍﺯ، ﻣﻘــﺎﻻﺕ ﻫﻤﺎﻳــﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳــﺖ ﻓﻀﺎﻯ ﺷــﻬﺮﻯ)
7 - ﻣﻮﺳﻮﻯ ، ﻣﻴﺮﻧﺠﻒ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﺮﻯ ، ﻛﺸﻜﻮﻟﻰ (1388) ، ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻯ ﻫﺎﻯ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﺳــﺎﺯﻯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻫﺎﻯ ﺷﻬﺮﻫﺎﻯ ﻛﻮﭼﻚ (ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﻣﻮﺭﺩﻯ، ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺯﺍﺭچ) ، ﻣﺠﻠــﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴــﺎﻧﻰ و اجتماعیﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺒﺮﻳﺰ.
8 - ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﺩﺭﻛﻮﺵ ، ﺳﻌﻴﺪ(1382) ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻰ ﺷــﻬﺮ، ، ﺳﺎﻝ ﭼﻬﺎﺭﻡ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷــﻬﺮﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ 13
9 - ﺻﻔــﺮﻯ، ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴــﺪ (1383) ، ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭ ﺗﺮﻛﻴــﺐ ﺩﺭﺁﻣﺪﻯ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎﻯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ، ﺟﻠﺪ ﻣﺴــﺎﻳﻞ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﻭﻡ (ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷــﻬﺮﻯ) ، ﺷﻴﺮﺍﺯ: ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﻧﺸــﻜﺪﻩ ﻫﻨــﺮ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﻴﺮﺍﺯ
10 - نصر اصفهانی رضا ، آخوندی نادر ، شهیدی آمنه ، شیری حامد ،  تحلیل عملکرد شهرداری اصفهان از حیث تحلیل درآمدهای پایدار و ناپایدار(1375-1388) همراه با ارائه راهکارهای جدید، دانشگاه اصفهان
11 – موسوی ، سیروس (1382) ، نوسازی نگاهی دیگر ، مجله شهرداریها ، سازمان شهرداریها ، شماره 45
12 - زاهدی، کریم، و میثم دهقان (1389) ، مالیات بر ارزش زمین، روشی جهت تحقق درآمد پایدار شهری مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت ایران، سومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها، تهران، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف
13 -  ﺟﻤﺸــﻴﺪ ﺯﺍﺩﻩ، ﺍﺑﺮﺍﻫﻴــﻢ (1382) ،ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﻭ ﺗﺤﻠﻴــﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫــﺎ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻫﺎﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﻃﻰ ﺳــﺎﻟﻬﺎﻯ 50-56 و 71- 79 ﻣﺪﻳﺮﻳــﺖ ﭘﮋﻭﻫﺸــﻰ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣــﻪ ، ﺳــﺎﻝ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ﻛﺸــﻮﺭ ﭼﻬﺎﺭﻡ، ﺷﻤﺎﺭﻩ13.
14 – جعفری دانش ، کریمی ، داوود و سمانه  (1390) خصوصی سازی خدمات شهری روشی پایدار درتامین مالی شهرداریها مطالعه موردی شهرداری تهران،  چهارمین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها، تهران، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف
15 - .ﺑﻬﺎﺭﻭﻧــﺪ، ﻣﺤﻤﺪﺭﺿــﺎ (1382) ، ﻣﺪﻳﺮﻳــﺖ ﺩﺭﺁﻣــﺪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨــﻪ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨــﺪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ، ﭘﺸــﺘﻴﺒﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﻥ، ﻣﺠﻠﻪ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻳﻬﺎ، ﺳﺎﻝ ﭘﻨﺠﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ 56 ﺗﻬﺮﺍﻥ. ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭﺍﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻫﺎ ﻭ ﺩﻫﻴﺎﺭﻯ ﻫــﺎﻯ ﻛﺸﻮﺭ