ارزیابی سطوح زیست پذیری نواحی روستایی (مطالعه موردی: بخش کاکی شهرستان دشتی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 دانشجویی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

بهبود شرایط زندگی و قابل زیست کردن سکونتگاه‌های روستایی، هدف نهایی همه پروژه های توسعه روستایی است امادر حال حاضر شرایط نامناسب زندگی در سکونتگاه‌های روستایی کشور ما موجب نابرخورداری بخش عمده‌ای از هموطنان از کیفیت مطلوب زندگی شده است و روستاها با چالش های بسیاری در زمینه ای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مواجه شده اند. به تبع این شرایط قابلیت زیست‌پذیری سکونتگاه‌های روستایی در سطح پایینی قرار دارد. بنابراین ضرورت و اهمیت بحث زیست پذیری در روستاها کاملا نمایان است. اصطلاح زیست‌پذیری اشاره به درجه تامین ملزومات یک جامعه برمبنای نیازها و ظرفیت‌های افراد آن جامعه دارد. از این رو هدف کلی این تحقیق، بررسی و ارزیابی قابلیت زیست‌پذیر بودن سکونتگاه‌های روستایی بخش کاکی شهرستان دشتی است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی با هدف کاربری می باشد داده های مورد نیاز برای تحلیل با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده اند. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه ساکنان دایمی روستاهای بخش کاکی شهرستان دشتی بودند. تعداد350 نفر از آن ها با استاده از فرمول کوکران برای مطالعه انتخاب شدند. برای ارزیابی و تحلیل‌های آماری از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های حاصل از مطالعه میدانی که با استفاده از میانگین و آزمون های آماری و به کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، نتایج نشان داد که، در بین عوامل موثر در زیست پذیری نواحی روستایی بخش کاکی شهرستان دشتی، شاخص های اقتصادی با مقدار تی برابر با 11.166سطح معنی داری برابر با0.000 می‌باشد بیشترین تاثیر را در زیست پذیری این نواحی برعهده داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Rural Livability Levels (Case study: Kaki District of Dashti)

نویسندگان [English]

  • hadi gharagozlou 1
  • marzieh shoghi 2
1 phd student in kharazmi university
2 Ph.D. Student of Geography and Planning of Kharazmi University in Tehran
چکیده [English]

The improvement of living conditions and the livelihood of rural settlements is the ultimate goal of all rural development projects, but at present, poor living conditions in rural areas of our country have led to a lack of access for most of our compatriots to live in desirable living conditions, and villages face challenges Many have faced economic, social and environmental issues. As a result of these conditions, the shelf life of rural settlements is low. Therefore, the necessity and importance of the issue of survivability in villages is quite obvious. The term "viability" refers to the degree to which the needs of a society are met, based on the needs and capacities of the people of that society. Therefore, the overall objective of this research is to evaluate and Assessment the Ability to live of rural settlements in Kaki district of Dashti. The research method is descriptive-analytical with the purpose of the user. The data required for the analysis are collected using a questionnaire. The statistical population of the study consisted of all permanent residents of Kaki village in Dashti city. 350 of them were selected using the Cochran formula. SPSS software was used to evaluate and analyze the data. The results of the field study, which were analyzed by means of statistical tests and analyzed by SPSS software, The results showed that, among the factors affecting the viability of rural areas in the Kaki district of Dashti, economic indices with t value of 11.166 have a significant level of 0.000, they have had the greatest impact on the habitability of these areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • livability
  • Rural Areas
  • Dashti Township
1. بندرآباد، علیرضا و احمدی نژاد، فرشته (1393) ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی با تاکید بر اصول شهر زیست پذیر در منطقه 22 تهران، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال پنجم، شماره شانزدهم ، صص55-74.
2. بندرآیاد، علیرضا(1390) شهر زیست پذیر از مبانی تا معنا، انتشارات آذرخش، چاپ اول ، تهران
3. خراسانی ، محمد امین(1391) تبیین زیست پذیری روستاهای پیرامون شهری با رویکرد کیفیت زندگی مطالعه موردی شهرستان ورامین؛ استاد راهنما محمد رضا رضوانی، استاد مشاور سید حسن مطیعی لنگرودی و مجتبی رفیعیان، تهران، دانشگاه تهران
4. خراسانی، محمد امین(1391). تبیین زیست پذیری روستاهای پیرامون شهری با رویکرد کیفیت زندگی مطالعه موردی شهرستان ورامین، رساله دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا ، دانشگاه تهران، تهران.
5. خراسانی، محمد امین. رضوانی، محمدرضا. مطیعی لنگرودی، سید حسن و رفیعیان، مجتبی(1391).سنجش و ارزیابی زیست پذیری روستاهای پیرامون شهری(مطالعه موردی: شهرستان ورامین)، پژوهش های روستایی، سال سوم، شماره چهارم، صص79-104.4
6. رضوانی، محمدرضا.1383. مقدمه­ای بر برنامه­ریزی توسعه روستایی در ایران،انتشارات قومس، 290ص.
7. رستمعلی زاده، ولی اله و سلیمانی مسعود(1390). زندگی مطلوب روستایی با تاکید بر بهزیستی اجتماع روستایی، فصلنامه علمی پژوهشی توسعه محلی(روستایی- شهری)، دوره سوم، شماره 2.صص165-186.
8. ساسان پور، فرزانه. تولایی، سیمین و جعفری اسد آبادی، حمزه(1392) قابلیت زیست پذیری شهرها در راستای توسعه پایدار شهری(مورد مطالعه: کلانشهر تهران)، جغرافیا ( فصلنامه علمی- پژوهشی و بین المللی انجمن جغرافیای ایران) دوره جدید ،  سال دوازدهم ، شماره 42.
9. شوماخر، ای. اف . ۱۳۶۵ .کوچک زیباست .ترجمة علی رامین، تهران: سروش،248ص
10. صادقلو، طاهره و سجادی قیداری ، حمدالله(1393)بررسی رابطه زیست پذیری سکونتگاه های روستایی بر تاب آوری روستاییان در برابر مخاطرات طبیعی نواحی روستایی دهستان مراوه تپه و پالیزان، دوفصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بحران ، شماره 6، صص 37-44
11. صالحی فر، محمد. علی زاده، سید دانا(1387)، تحلیلی بر ابعاد اجتماعی و روانشناختی فضاهای سبز در شهرها( با رویکرد مدیریت شهری) فصلنامه ی مدیریت شهری، شماره ی21،صص19-34.
12. فراهانی، حسین . ۱۳۸۵ . ارزیابی پایداری در نواحی روستایی با تأکید بر عوامل اجتماعی و اقتصادی: مطالعة موردی شهرستان تفرش رسالة دکترای جغرافیای انسانی، گرایش برنامه ریزی روستایی. دانشگاه تهران، دانشکدة جغرافیا. تهران.
13. مرکز آمار ایران (1390).  نتایج سرشماری نفوس و مسکن استان بوشهر.
14. Blassingame Lurton 1998 SustainSocial Science Journal Vol. 35 PP. 1-13.
15. Cedar Hill Municipality, 2008, City of Cedar Hill comprehensive Plan 2008, chapter 5: Livability, PP. 5-1 to 5-20.
16. Florida, Richard, 2002, The Rise of the Creative Class, NY: Basic Books/ Perseus Books.
17. Inglehart, Ronald, 1990, Culture Shift in Advanced Industrial Society, Princeton NJ: Princeton University Press.
18.  Kotkin, Joel, 2001, The New Geography: How the Digital Revolution in Reshaping the American landscape, NY: Random House Paper Backs.
19. Larice, M,Z (2005), “great neighborhoods: the livability and morphology high density neighborhoods in urban north America”,
20. May, A. (1996). Information Technology in Urban Planning. Routledge, London
21. Norris, Tyler and Mary Pittman (2000), “the health community’s movement and the coalition for heal their cities and communities”, public health reports 115: 118-124;
22. Rahman & Mittelhamer & Wandschaneder (2003) Measuring the Quality of Life Across countries: A sensitivity Analysis of well-being indices. Wider international conference on inequality, poverty and Human well-being, May 30-31, Helsinki, Finland.
23. Timmer Vanessa and nola- Kate S,. (2005): “THE WORLD URBAN FORUM 2006 Vancouver” working group discussion paper internation center for sustainable cities.
24. Wheeler, (2001), Planning Sustainable and livability cities, Stephen