بررسی و سنجش کیفیت زیباسازی و حذف عناصر فیزیکی نامناسب ازدیدهای متوالی منظر شهری نمونه موردی (شهر نودشه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 علوم جغرافیایی و دانشگاه پیام نور پاوه

چکیده

چکیده
شهر به عنوان واقعیت اجتماعی و اکولوژیکی ،که انسان آن را برای بقاءوزیستن خلق نموده است .داشتن شهر زیبا و خلاقنهایت آرزوی دیرینه هر فرد و اجتماع است .شهر زیبا ،انعکاس فرهنگ و هویت شهروندان در طول حیات شهری است ،ا مطالعات بسیار زیادی از اندیشگران شهری در رابطه با شهر بی دغه دغه و عاری از دل مشغل ولی انجام داده اند که چنان کارآمد نبود ه ،و این گره خوردگی بصری وآسایش محیط به بار ننشست .زشتی و نازیبایی برخی از شهرها ،احساس سرزندگی شهری را از شهرها دور نموده این مقاله به روش توصیفی –تحلیلی انجام شده است پر واضح است که کنکاش پیش روی هدفی جز ساماندهی منظر شهری ندارد کارشناسان شهری وشهرها علل خصوص کارشناسان زیباسازی ،به هویت شهرها احترام گذاشته تا غرور شهرها از بین نرود،وشاهد توشعه شهرهای از نظر زیباشناسی و پتانسیلهای ان باشیم،شناسایی زیبای شهرهای که از نظر وجود رودخانه دریا یا چشمه ،هرکدام زیبای بخصوص خودشون دارند و استفاده از زیر ساختهای مناسب برای جذب تورسیم و زیباشناسی محدوده یکی از اهداف بزرگ در برنامه ریزی می باشد چه بیشترین جذب گردشگران به سمت شهرها است که درون آنها آب و رودخانه باشد ، ومعماری و خط آسمان و سرمایه گذاری و طراحی شهری را می توان اهداف بزرگ شهرها دانست که شهر نودشه با توجه به مشخصات جزء شهرهای است کمتر به منظر شهری آن توجه شده است . این مقاله توصیفی و تحلیلی می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the quality of aesthetics and eliminating the inappropriate physical elements of urban constellation

نویسندگان [English]

  • Milad Mesri 1
  • Mostafa ShahiniFar 1
  • gona mehrdanesh 2
1 Payame Noor university
2 Geosciences and Payame Noor University of Pave
چکیده [English]

Abstract
City as the social and ecological reality that man has created for survival. Being a beautiful and creative city is a long-standing wish of every person and community. The beautiful city is a reflection of the culture and identity of citizens throughout urban life, and there are many studies of Urban thinkers have done a decent jobless city, but not so efficient, and this visual link has not hit the perimeter of the environment. The chaos and frustration of some of the cities have left urban liveliness out of towns. This paper has been done by descriptive-analytical methodIt is clear that the purpose of the study is not to organize the urban landscape. Urban Except the river fountain of the sea of the beautification, respect the identity of the cities, so that the pride of the cities can not be ruined, and see the city in terms of aesthetics and its potential, the beautiful identification of the cities which, in terms of The existence of a river or a spring, each of them is beautiful, especially for themselves. The use of suitable infrastructure for attracting tourists and aesthetics is one of the major goals of planning. What is the main attraction of tourists to cities, in which there is water and river, and architecture and Skyline, Investment, and Urban Design It is the great goals of the cities that the city of Niddeh has not been considered in terms of the urban characteristics of the city. This article is descriptive and analytical

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: Aesthetics
  • Urban Landscape
  • Consecutive Views
  • Evaluation Criteria
کلی ،مایکل .1383.دایرهالمعارف زیباشناسی .چاپ دوم .ویراستار:مشیت علایی،تهران،انتشارات مرکز مطالعات وتحقیقات هنری.
کالینسن ،دایانه ،1388.تجربه ریباشناختی .چاپ دوم،ت:فریده فرنودفر.تهران انتشارات فرهنگستان هنر.
لقایی،حسنعلی وهمکاران ،1388،طراحی تفرج گاهی نواحی رود کناری در محیط کلان شهرها،مرکز مطالعت و برنامه ریزی شهرتهران.
-پاکزاد ،جهانشاه "راهنمای طرحی فضاهای شهری در ایران ،انتشاراتشهیدی"هفتم،1393
فلاح تفتی ،مهرداد1386،کاربرد ارزیابی اثرات زیست محیطی در فرآیند طراحی محیط –مطالعه موردی :طراحی ساختار پیوسته گردشگری –تفریحی در روستای شهر فرحزاد،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران.
محمد رضا فرزاد بهتاش،همکاران، 1389بررسی وضعیت رود دره فرخزاد(قبل و بعد از ساماندهی)دانش شهر شماره 15
مهندسین مشاور شهرسازان آذراندیش تیر ماه 1396
-بل سایمون (1386):عناصر طراحی بصری منظر "،محمد احمد نژاد ،تهران ،نشر خاک
-بل سایمون (1386) :"منظر الگو ،ادراک و فرآیند "،بهتاز امین زاده ،تهران ،اتشارت دانشگاه تهران .
- توسلی ،محمودی (1382) :"اصل ارتباط در طراحی شهری "،تهران فصلنامه هنرهای زیا شماره 39:14-.32
-حسینی ،سید باقر ورزاقی اصل ،سینا (1387)." حرکت زمان در منظر شهری :انگاره ها و مفاهیم طراحی "تهران نشریه  بین اللمللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران ،شماره 88:6-83
- غفاری سده ،علی (1371) :"مبانی طراحی فضای متوالی در معماری شهری "،تهران ،مجله صفه ،شماره 6-7-17:8-2
-کالن گوردن (1382):"گزیده منظر شهری "منوچهر طبیبیان ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران .
-گروتر ،پورگن (1375) :زیباشناسی در معماری "،جهانشاه پاکزاد و عبدالرضا همایون ،تهران انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
- ماتلاک، جان (1388):"آشنایی با طراحی و محیط و منظر "سازمان پارک و فضای سبز شهر تهران ،موسسه نشر شهر 
Halifax.Novasc otia Canada.September(2001)partial fordegree of mester of urban and rural planning(Dissertation) Annek.Hutton.the Olympic games:Lessons for future host  cities delhousie university
Appleyard, D, Lynch, K, R Myer, J(1971)"The View From the Road", Cambridge, MIT Press. Carmona,
M & S. Tiesdell. (2007) "Urban Design Reader", New York, Elsevier: 263-307.       Carmona, M., T. Heath, T. Oc, S. Tiesdell. (2006)"Public Places – Urban Spaces: The Dimensions of Urban Design", New York, Elsevier.                                                                                             Gindroz, R. & Carter, D.K. (2003) "The Urban Design Handbook" , New York, W.W.Norton & Company.
Gosling, D. (1996)"Gordon Cullen: Visions of Urban Design" , London, Academy Edition.
Hillier, B. & Penn, A. & Hanson, J. & Grajewski, T. & Xu, J. (1993) "Natural Movement: or, Configuration and Attraction in Urban Pedestrian Movement", Environment and Planning B: Planning and Design 20: 29-66.
 Nasar, Jack. (1997)"The Evaluative Image of the City". Ohio State University, Sage Publication.
Turner, A. & Penn, A. (2002) "Encoding Natural Movement as an Agent-Based System: an Investigation into Human Pedestrian Behavior in the Built Environment", Environment & Planning, B.: Planning and Design 29: 473-490